Det Økologiske Råds scenarie for et bæredygtigt landbrug i 2020

Det Økologiske Råd har udarbejdet et bud på en samlet løsning af landbrugets problemer i forhold til både natur, vandmiljø og klima. Hovedhjørnestenen i scenariet er, at 1/3 af Danmarks areal skal lægges ud som vild natur eller arealer, hvor det primære mål med driften er at skabe lysåben natur. Der skal udtages eller ekstensiveres 430.000 ha landbrugsjord - dobbelt så meget som de tidligere brakarealer. En stor del af udtagningerne skal ske i ådalene, hvor dyrkningsværdien er relativt lav, men miljøpåvirkningen relativt høj. Scenariet indeholder også en plan for afgræsning og naturpleje af de eksisterende og kommende græsarealer. '

En anden væsentlig brik i scenariet er dyrkning af efterafgrøder på 600.000 ha. Desuden skal ammoniakudslippet fra stalde halveres ved brug af Bedst Tilgængelige Teknologi, den økologiske driftsform skal udbredes til en femtedel af landbrugsarealet, og svineproduktionen skal reduceres med 30 %.

En gennemførelse af disse virkemidler vil reducere kvælstofudledningen til vandområderne med yderligere 40 %, hvilket er nødvendigt for at opfylde målene i EU’s Vandrammedirektiv. Det vil samtidig reducere landbrugets klimapåvirkning med 30 % svarende til hvad vi må forvente Danmark skal reducere i ikke-kvote sektoren i følge EU’s Energi- og Klimapakke – såfremt der opnås en aftale i Mexico i december 2010 – eller på et senere topmøde. Og det vil give den nødvendige plads til naturen, så vi kan få stoppet nedgangen i biodiversiteten og få beskyttet de sårbare arter og naturtyper i Natura 2000-områderne.

Finansiering af planen skal ske ved at en større del af EU’s landbrugsstøtte målrettes udvikling af et bæredygtigt landbrug. En overflytning af 20 % af EU-støtten til Landdistriktsmidlerne vil ifølge beregninger fra Fødevareøkonomisk Institut kunne betale størstedelen af udgifterne til en gennemførelse af scenariet. Den del, som Danmark selv skal betale, er i samme størrelsesorden som vores hidtidige medfinansiering af Landdistriktspolitikken. Med andre ord: Et helhedssyn på landbrugets miljøproblemer viser, at løsningerne er overskuelige – og dermed bliver økonomien til løsningerne også overskuelig!

Fødevareøkonomisk Institut har beregnet de budget- og velfærdsøkonomiske omkostninger ved scenariets virkemidler. FOI’s beregninger kan ses i delrapporten: ”Fødevareøkonomisk Institut: Økonomiske konsekvensanalyser af miljøvirkemidler i landbrugssektoren, januar 2009”. Denne rapport kan downloades  default her (444.44 kB) (444 KB) .

Medarbejdere

Rapporten er skrevet af følgende medarbejdere fra Det Økologiske Råd:
Leif Bach Jørgensen leif@ecocouncil.dk
Jette Hagensen
Christian Ege Jørgensen (projektleder) christian@ecocouncil.dk

Desuden har Knud Vilby, Gunver Bennekou og Klaus Bonderup fra DØR’s bestyrelse og landbrugsgruppe bidraget med afsnit til rapporten.

 

Miljøintegration i EU's landbrugspolitik Rapport,
125 sider, januar 2009.
Forfattere: Leif Bach Jørgensen, Christian Ege, Knud Vilby, Gunver Bennekou, Jette Hagensen, Klaus Bonnerup.

default Download (1.73 MB) (1.73 MB)
Et bæredygtigt landbrug i 2020 - sådan tilgodeses klima, natur, vand og ulande.
Resumé af rapporten Miljøintegration i EU´s Landbrugspolitik,
12 sider, januar 2009.

default Download (563.19 kB) (563 KB)

 

Pressemeddelelse, 23.2.09: Det Økologiske Råd slår flere fluer med ét smæk – en samlet løsning på landbrugets miljøproblemer