Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Bemærkninger til EU-Kommissionens Affalds-pakke

Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening har følgende bemærkninger til EU-Kommissionens Affaldspakke, Miljøstyrelsens J.nr. M 3011/17-0016.

Den 21. december 2005 udsendte Kommissionen ”Pakken”, som skal opfylde de forbedringer for EUs ressource- og affaldspolitik, som efterspurgt i 6. Miljøhandlingsprogram fra 2002. Pak-ken består af forslag til affaldsrammedirektiv samt temastrategier for genanvendelse og res-sourcer.

Sjette Miljøhandlingsprogram (6MPH) udnævnte 4 prioriteringsområder, hvoraf det ene om-handlede naturressourcer og affald med det overordnede mål at afkoble forbruget af ressour-cer og affaldsgenereringen fra den økonomiske vækst
Det blev i handlingsprogrammet vedtaget at affaldsmålsætningerne skulle opnås gennem bl.a. en væsentlig samlet reduktion af affaldsmængderne gennem affaldsforebyggelsesinitiativer, en væsentlig reduktion i de mængder af affald, der skal bortskaffes og fremme af genbrug. Nyt-tiggørelse og navnlig genvinding bør foretrækkes; mængden af affald til bortskaffelse bør mi-nimeres, og bortskaffelsen bør ske på en betryggende måde; affald til bortskaffelse bør be-handles så tæt som muligt ved stedet for dets opståen, for så vidt dette ikke mindsker affalds-behandlingsprocessernes effektivitet.

Vi vil i øvrigt her tilføje, at 6MHP prioriterer indsatsen efter affaldshierarkiet, som er: Forebyg-gelse (prevention), genbrug (reuse), materialegenvinding (material recovery), energiudnyttel-se (energy recovery) og deponering (landfill).

Pakken fra december 2005 indfrier på mange områder ikke de målsætninger, der er opstillet i 6MHP. Desuden savnes saglige argumenter for de foreslåede ændringer, samt for de tiltag som Pakken ikke indeholder – dette specielt vedr. anmodningen fra Fællesskabet om at initiere til-tag inden for de prioriterede affaldsstrømme, såsom biologisk nedbrydeligt affald (fremhævet to steder i 6MHP).
Dette er yderst bemærkelsesværdigt, da de to strategier foregiver at være formuleret inden for det 6MHP, og man må derfor forvente en vis modstand fra Parlamentet og Rådets side i den videre behandling af pakken.
Den overordnede ressourcestrategi har til formål at afkoble ressourceforbrugets miljøeffek-ter fra den økonomiske vækst - og ikke at afkoble forbruget af ressourcer samt affaldsgenere-ringen, som foreskrevet i 6 MHP.
Kommissionen har i stedet valgt at fokusere på minimering af miljøeffekterne af ressourcefor-bruget frem for materialeforbruget og dermed affaldsmængderne.

Livscyklusanalyser (LCA) udpeges i begge strategier som værende et af de vigtigste beslut-ningsværktøjer for at afgøre fremtidige politiske tiltag. Men LCA-er er kun et værktøj og kan ikke erstatte endelig politisk beslutning

Der er en række problemer forbundet med anvendelse af LCA-værktøjet på komplekse pro-blemstillinger som ressourceforbrug og affaldshåndtering såvel på nationalt og internationalt niveau som ved vurdering af konkrete anlæg.

Afgrænsning og valg af datakilder er ofte meget afhængige af, hvem der har bestilt og betalt for LCA-en og af de ressourcer, som afsættes til selve vurderingen. Og for mange processer og aktiviteter er det stadig et problem at fremskaffe data, som er tilstrækkeligt repræsentative til at underbygge valg af affaldsstrategi og tilhørende regulering m.m.

Vi finder, at der er lagt for stor vægt på LCA-tilgangen og udbygning af datagrundlaget gen-nem et datacenter kan ikke stå alene. Det er helt centralt at der opstilles kvantitative mål for minimering af naturressourceforbruget såvel nationalt som omkring konkrete affaldsløsninger. Rammerne skal fastsættes af EU og oversættes nationalt og i de enkelte projekter til konkrete mål, og efterfølgende skal målopfyldelse - eller mangel på samme - rapporteres og begrundes. Fastsættelse af kvantitative mål vil sammen med en fastholdelse af affaldshierarkiet i ovenstå-ende udgave, som anvendt i 6MHP, være den bedste sikring for, at indsatsen ikke forsinkes af endeløse kampe mellem forskellige studier og en aldrig færdig opbygning af videndatabaser.

Den miljømæssige risiko, man vælger ved at sætte alt i stå, mens den ”ultimative” viden og metode udvikles, er langt større end den risiko, der er forbundet ved at igangsætte en fælles, europæisk politik for forebyggelse, baseret på den nuværende viden. Den valgte fremgangs-måde kan meget let føre til en endeløs kamp om forskellige studier, mens den miljømæssige situation i EU forværres.
Ressourcestrategien mangler kvantitative målsætninger, og der gøres ikke forsøg på at bremse den stadige vækst i forbrug af naturressourcer. Med denne strategi kan man derfor forvente en fremtidig stigning i naturressourceforbruget inkl. de ”skjulte strømme”, som efterlades i lande uden for EU og i mange tilfælde i u-lande – dvs. naturpåvirkning, som er knyttet til råvareud-vinding eller –produktion, men som er usynlige i de i-lande, hvor varerne forbruges.

Genanvendelsesstrategien og revision af affaldsrammedirektivet foregiver at være en europæisk strategi både for forebyggelse og genanvendelse af affald, men indeholder ingen konkrete og bindende initiativer for en fælles europæisk politik for forebyggelse. Strategien påpeger derimod, at forebyggelsespolitiske tiltag skal varetages af medlemslandene.

Desuden lægges der op til et frit europæisk fællesmarked for genanvendelse (og energiudnyt-telse) ved introduktion af fælles minimumsstandarder for genanvendelsesinstallationer og gen-anvendt materiale samt energieffektivitet på forbrændingsanlæg.
Affaldsrammedirektivet indeholder udmærkede forslag til foranstaltninger til affaldsforebyggel-se, som medlemslandene opfordres til at overveje i deres nationale forebyggelsesprogrammer, f.eks. lægger katalogets forslag nr. 1 op til indførelse af råstofafgifter.
Da EU's traktat netop når det gælder afgifter stiller krav om enstemmighed i Ministerrådet, er EU næsten handlingslammet på dette felt, så vi er ikke særligt optimistiske hvad angår fælles EU-afgifter.

I følge strategien skal affaldshierarkiet ikke længere opfattes som en fast regel. Kommissionen sidestiller nu genanvendelse med nyttiggørelse. Altså det vi har tilbage er kun forebyggelse, nyttiggørelse (genanvendelse og nyttiggørelse af energi) og bortskaffelse (deponering). LCA-er er også i denne sammenhæng udpeget som ”vidundermetoden” til at beslutte hvilken nyttiggø-relsesmetode (genanvendelse eller energiudnyttelse), der skal anvendes, og dette skal i øvrigt være helt op til medlemslandene selv at vurdere.
Vi er stærkt betænkelige ved denne udvikling herunder, at LCA-er kan trække adækvate og nødvendige indsatser i langdrag. Vi mener hierarkiet er en politisk rettesnor for den overord-nede prioritering, hvis ikke andet gælder - mere konkrete vurderinger, andre politiske hensyn etc. - ja så gælder affaldshierarkiet! Affaldshierarkiet er den bedste ramme for prioriteringen af indsatsen på affaldsområdet.
Vi mener, at affaldsrammestrategien er en nyttiggørelsesstrategi og ikke alene en genanven-delsesstrategi. Strategien tager ikke et fælles ansvar for at sikre et højt genanvendelsesniveau i Europa, og den vælger dermed også at se bort fra de miljøpåvirkninger, dette vil medføre både inden for og uden for Europa.

Strategien er på nuværende tidspunkt en pro-forbrændingsstrategi, som vil møde stor politisk modstand - specielt i lande med en meget stor folkelig modstand mod forbrænding. Dertil kommer, at hvis man fra politisk side vælger at fokusere på energiudnyttelse, så spares der i de fleste tilfælde mere energi, når man via genbrug og genanvendelse forebygger udvinding af virgine materialer end ved at udnytte energien af selve materialet ved forbrænding.

Lige som forebyggelsesstrategien sætter genanvendelsesstrategien ingen kvantitative genan-vendelsesmål for øvrige affaldsstrømme - som ellers er efterspurgt i 6 MHP. Kommissionen går i denne sammenhæng direkte efter standarder som ”lokomotiver” for opnåelse af øget genan-vendelse i fremtiden.

Strategien anser markedet for den altafgørende drivkraft for skabelsen af et såkaldt genan-vendelses- og nyttiggørelsessamfund.
Kommissionen ønsker desuden frie hænder til fastsættelse af standarder. Det kan ske ved, at Rådet og Parlamentet delegerer kompetencen (via den såkaldte komitologi) – helt uden for politisk kontrol. Vi ser denne strategi som et radikalt – og betænkeligt - skift i den affaldspoli-tiske strategi fra en EU styringstilgang til en mere hands-off tilgang.
En datailbemærkning går på, at vi mener, at kadancen for nationale affaldshåndteringsplaner (Artikel 26 i forslag til affaldsrammedirektivet) bør være den samme som medlemsstaternes rapportering til Komissionen (Artikel 34). Disse to ting bør ubetinget koordineres og følges ad.

For en uddybning af vores synspunkter vil vi henvise til indlæg holdt af Christian Ege på DA-KOFA-seminar den 17.1.06: ”Kommissionens affaldspakke og Miljøet”, og til EEBs anbefalinger fra den 17. januar 2006: ”EEB recommendations from a preliminary analysis………..” samt til pressemeddelelse fra EEB fra den 21. december 2005, hhv:
Konferenceindlæg: Kommissionens affaldspakke og miljøet
og http://www.eeb.org/activities/waste/waste_strategy/EEB-Preliminary-Waste-Strategy-recommendations-170106-sum.pdf,
samt http://www.eeb.org/press/2005/pr_commissi-on_gives_in_on_recycling_society_211205.htm


Med venlig hilsen

Christian Ege, Det Økologiske Råd, 33 18 19 33, christian@ecocouncil.dk
Allan Andersen, Danmarks Naturfredningsforening, 39 17 40 35, aa@dn.dk


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small