Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Artikel: Urinseparerende toiletter - en god idé

Det Økologiske Råd

Det Økologiske Råd har udarbejdet en redegørelsesrapport omhandlende muligheder for og fordele og ulemper ved kildeseparering af urinen fra toiletspildevand. Rapporten er Det Økologiske Råds første bidrag til "Aktionsplanen for Økologisk byggeri og spildevandsrensning", som blev vedtaget med finansloven i 1997.

Urin er rig på næringsstoffer
Rapporten dokumenterer, at genanvendelse af den humane urin på landbrugsjord er en god løsning mht. fremtidig genanvendelse af næringsstoffer fra spildevandet uden samtidig forurening med miljøgifte. For urinen indeholder 60 – 70% af det kvælstof, fosfor og kalium, der udskilles fra mennesket. Næringsstofferne udskilles endda i urinen på en sådan form, at alt peger på, at hygiejniseret human urin egner sig glimrende som fuldgødning på landbrugsjord. Ydermere er urinen næsten steril, men forurenes lidt i toiletsystemet, ligesom urinen har et markant lavere indhold af tungmetaller end både kunstgødning, kompost og dyregylle.

Kombination af rensning og genbrug
Der er en tendens til, at den danske spildevandsdebat er delt i to lejre – én der sværger til total rensning på store konventionelle renseanlæg med kvælstof og fosfor fjernelse, og én der sværger til lokal grøn rensning og multtoiletter m.v.

Rapporten om urinsorterende toiletter anvender i samarbejde med Roskilde kommune en planlagt ny bydel – Trekroner ved Roskilde som konkret eksempel på, hvorledes en "genbrugsmodel" med kildesortering af urin og en "rensemodel" på Renseanlæg Bjergmarken kan kombineres med store fordele til følge.

Da Renseanlæg Bjergmarken er fuldt belastet især for rensning for kvælstof, er en total "borttagning" af urinfraktionen ved kildesortering lig med, at 70 % af kvælstoffet ikke skal bortrenses, og således kan en udbygning af Renseanlægget formentlig udskydes endnu en del år.

Store fordele – små problemer
Det konkluderes at urinsortering vil give følgende fordele:


•    Genbrug af næringsstoffer på landbrugsjord forøges kraftigt
•    Vandforbruget falder
•    Energiforbruget for rensning pr. PE i Trekroner falder
•    C/N forholdet stiger, med en bedre rensning på renseanlægget til følge
•    Muligheden for produktion af biogas på renseanlægget forbedres
•    Indholdet af tungmetaller i urin er meget lavere end i kunstgødning
•    Forbruget af jernklorid til fældning af fosfor på renseanlægget kan nedsættes, hvilket betyder færre tungmetaller i slammet


Rapporten gør status over de problemer, der har været i svenske bebyggelser med urinseparerende toiletter – problemer der dog virker overkommelige at løse, men nok kræver en yderligere udvikling af toiletstol, vandlås, ledninger og urintanke. Ligeledes påpeger rapporten, at vores nuværende viden om medicinrester i human urin og påvirkning ved efterfølgende spredning på landbrugsjord er utilstrækkelig.

Fleksibelt system
I den forbindelse påpeges det, at et urinseparerende toiletsystem er et forholdsvis fleksibelt og prisbilligt toiletsystem, idet det ret let kan "vende tilbage" til konventionel rensning af alt spildevand på renseanlæg.
Modsat kan systemet også ret let udbygges til en vådkomposteringsproces af urin, fækalier og grønt køkkenaffald, hvilket beskrives i rapporten.

Hygiejnen
Hygiejnen i et urinseparerende system gennemgås især ud fra svenske erfaringer og forsøg, og det virker acceptabelt, at svenskerne anbefaler, at efter 6 måneders opbevaring uden tilførsel af frisk urin er reduktionen af bakterier så god, at urinen kan betegnes som hygiejniseret og derfor bruges som gødning på landbrugsjord,.

Muligheder i lovgivningen
Ligeledes konkluderer rapporten, at der formentlig gennem vedtagelsen af kommunale spildevandsplaner vil være mulighed for at pålægge et nyt byggeri at installere et urinseparerende toiletsystem, mens resten af spildevandet ledes til rensning på renseanlæg.
Med de nye betalingsregler for tilslutning af ny bebyggelse til kloaksystemet gives der efter rapportens vurdering også mulighed for økonomisk at give støtte til merudgiften ved installation af et urinsorterende system. Den nye lov om betalingvedtægt for spildevand åbner nemlig op for i særlige tilfælde at give nedslag i tilslutningsafgiften, dog ikke lavere end udgiften til detailkloakeringen.

Klarere lovgivning ønskes
Sluttelig efterspørger rapporten klarere regler, både med hensyn til kompetence for påbud af kildesortering, tilskudsmuligheder, hygiejniske krav, og regler for udspredning af hygiejniseret kildesorteret urin på landbrugsjord. Særligt efterspørges også undersøgelser, der kan begrunde en regelændring for økologisk jordbrug, således at økologiske landmænd kan anvende kildesorteret og hygiejniseret human urin til at dække behovet for N, P og K - gødning.

Artiklen blev bragt i november-nummeret af Miljø-Information

Rapporten kan købes for 50 kr. ved henvendelse til Det Økologiske Råd på tlf.: 33 15 09 77 eller hentes gratis fra vores publikationsliste.

Af Civilingeniør Søren Dyck-Madsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small