Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Sådan når vi 100 procent vedvarende energi

100% vedvarende energi forsyning. Den tyske Ekspertkomité for Miljø. ”Analyse” artikel i Politiken – her vist med noter/kilder

Bragt som analyse i Politiken let forkortet

Af Bo Normander, formand, Niels Henrik Hooge, konsulent, Uffe Geertsen, konsulent, alle Det Økologiske Råd

Tidligere i år offentliggjorde regeringen i et notat sit udspil til, hvordan EU’s klima- og energipolitik bør forme sig de næste ti år (1). Blandt en række svagheder i notatet er det mest iøjnefaldende, at regeringen lægger sig fast på et CO2-reduktionsmål på kun 20 pct. for 2020. Både klimakommissær Connie Hedegaard (2) og de tre største europæiske økonomier, England, Tyskland og Frankrig (3), har efterfølgende meldt ud, at EU bør reducere med 30 pct. Det udsender et uheldigt signal om, at Danmark tilhører den fodslæbende del af EU.

Men forhåbentlig kommer regeringen op i gear, når den danske Klimakommission den 28. september præsenterer sine anbefalinger for en fremtidig bæredygtig energiforsyning. Det er afgørende for Danmark – ikke mindst for danske virksomheder, der er blandt verdens førende inden for klima- og miljøteknologi – at regeringen vedtager en ambitiøs klima- og energipolitik.

Connie Hedegaard har gjort det klart, at med finanskrisens nedgang i produktion og forbrug er en reduktion på 30 pct. opnåelig med en overkommelig indsats (4). Udmeldingen fra de store europæiske lande gør det nu sandsynligt, at EU vil gå efter 30 pct. - på trods af den manglende vilje fra bl.a. den danske regering. 30 pct. er dog stadig ikke nok. Hvis vi skal leve op til anbefalingerne fra klimaforskerne, skal de rige lande op på mindst 40 pct. reduktion i 2020.

Fremme af vedvarende energi (VE) er af afgørende betydning for denne målsætning. Og her er der kommet ny vigtig dokumentation. En række europæiske analyser viser samstemmende, at en elforsyning baseret på 100 pct. vedvarende energi ikke alene er mulig inden 2050, men også kan være billigere end alternativerne.

Det tyske Ekspertråd for Miljø (SRU) (5), der i 40 år har rådgivet den tyske forbundsregering, har netop slået fast, at den vedvarende energis potentiale mange gange overstiger det nuværende og fremtidige elektricitetsbehov i Europa. SRU’s konklusioner er bl.a. baseret på modelresultater fra det tyske Rumforskningsinstitut. Fuldstændig forsyningssikkerhed på grundlag af de VE-teknologier, der kendes i dag – særligt vind- og solenergi – er mulig, således at efterspørgslen efter elektricitet kan dækkes hver time året rundt.

Da forsyningen af vind- og solenergi svinger betydeligt afhængigt af vejr og klima er der ifølge SRU behov for en vidtgående integration af forskellige typer VE-anlæg i energiforsyningen. Der skal indføres energieffektive og intelligente forbrugsordninger, ledningsnettet skal udbygges, og der skal udvikles tilstrækkeligt med elopbevaringskapacitet, herunder anvendes el i forbindelse med opvarmning og transport (fx elbiler og togdrift). Hertil kommer, at omkostningerne ved anlægsinvesteringer vil kunne bringes betydeligt ned gennem samarbejde på tværs af landegrænser, hvorfor rent nationale løsninger ikke anbefales.

SRU vurderer, at overgangen til en klimaneutral elforsyning hverken vil forudsætte levetidsforlængelser for eksisterende atomkraftværker eller etablering af kulkraftværker med opsamling og lagring af CO2 i undergrunden (6). Det er virkelig bemærkelsesværdigt.

SRU’s konklusioner bakkes op af en analyse fra det tyske Forskningsforbund for Vedvarende Energi (FVEE) (7), et netværk af forskningsinstitutioner, der repræsenterer 80 pct. af den tyske forskningskapacitet på VE-området, og det største i Europa. FVEE’s analyse viser, at vindkraft når det samme omkostningsniveau som de fossile brændsler i Tyskland i 2020 (8). Mellem 2010 og 2050 kan der spares 5.500 mia. kr. alene på el og varme, hvis man følger FVEE’s scenarier (9).

Rapporter fra henholdsvis European Climate Foundation (10) og European Renewable Energy Council (11) når frem til konklusioner for den samlede europæiske energiforsyning, der er meget lig de ovenstående. Dokumentationen for, at det kan betale sig at investere i vedvarende energi og grønne teknologier, er således omfattende.

Ifølge EU’s statistiske kontor er Danmark det land i EU, hvor den økonomiske krise har svækket industrien mest. Omkring en fjerdedel af dens værdi er mistet på blot halvandet år. Foreløbigt er 65.000 industriarbejdspladser forsvundet, og de kommer ifølge Dansk Industri ikke igen (12). Det er kun den danske produktion og eksport af klima- og energiteknologier, der ikke følger dette negative mønster (13).

De danske erfaringer bekræftes af de europæiske, hvor den grønne sektor er i hastig vækst (14). Danmark kan spille en proaktiv rolle ved at presse på for en hurtig omstilling til en kulstoffattig økonomi - en ’green new deal’ - og ved at insistere på, at EU går forrest i klimakampen. Det er ikke kun etisk rigtigt, men giver også økonomisk mening. De, der først klarer omstillingen til en grøn økonomi, bliver mest konkurrencedygtige og dermed bedst rustede til fremtiden.

Den 28. september vil den danske Klimakommission præsentere sine anbefalinger og forhåbentlig bane vejen for, at Danmark igen bliver visionær på klimaområdet og tør investere i vedvarende energiformer. I den forbindelse bliver det svært at komme uden om anbefalingerne fra de internationale eksperter.

Det Økologiske Råd og Dansk Energi arrangerede et klimadebatmøde 1. september, hvor professor Olav Hohmeyer fra det tyske Ekspertråd for Miljø var hovedtaler og fortalte om de tyske energianbefalinger.

 

Figur: Globale klimamålsætninger

Udvalgte landes forslag til reduktion af udledning af drivhusgasser i 2020 i forhold til 1990.

Kilde: landenes regeringer og UNFCCC

Note til figuren: USA's mål svarer til 17 % reduktion ifht. 2005. Præsident Obamas forslag er dog foreløbig forkastet af Senatet. Kina og Indien foreslår en reduktion på henholdsvis 40-45 % og 20-25 % per enhed BNP i 2020 ifht. 2005. Disse mål kan ikke sammenlignes med de andre landes, og vil sandsynligvis ikke være reduktioner, da landenes BNP stiger hurtigt. Brasilien har ikke et reduktionsmål men foreslår bl.a. at beskytte regnskovsområder, der binder CO2. Maldiverne, der er en øgruppe hvis eksistens er truet af havstigninger, har et mål om CO2-neutralitet i 2020.

 

Noter:

(1) Klima- og energiministeriet: En ambitiøs og visionær energipolitik for Europa, Maj 2010, http://www.kemin.dk/Documents/Presse/2010/Regeringens-indspil-til-EUs-fremtidige-energipolitik-endelig-lang.pdf

Engelsk version: Ministry of climate and energy: An ambitious and visionary energy policy for Europe, May 2010,

http://www.kemin.dk/Documents/Presse/2010/Denmarks-input-to-EU-s-future-energy-policy-May-2010-final-long.pdf

(2) Pressemeddelelse, EU-kommissionen: Klimaforandringer: Kommissionen indbyder til en oplyst debat om virkningerne af at forhøje målet for nedskæring af EU's drivhusgasemissioner til 30 %, hvis og når betingelserne er til stede, 26/5 2010,

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/618&format=HTML&aged=0&language=DA&guiLanguage=en

Se også: The Parliament: EU commission opens “informed debate” on possible 30 per cent CO2 cuts, 26/5 2010, http://www.theparliament.com/policy-focus/agriculture/agriculture-article/newsarticle/eu-commission-opens-informed-debate-on-possible-30-per-cent-co2-cuts-1/

Altinget: Lykke Friis: Uklogt at gå efter 30 procent nu, 3/6 2010,

http://www.altinget.dk/EU/artikel.aspx?id=113331&ref=newsletter&refid=6555

(3) Homepage, UK Department of Energy & Climate Change: Joint EU Climate Change article by Chris Huhne, Dr Norbert Röttgen and Jean-Louis Borloo, 15/7 2010,

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/EU_CC_article/EU_CC_article.aspx

(4) Se også: European Commission: Analysis of options to move beyond 20% greenhouse gas emission reductions and assessing the risk of carbon leakage, May 2010, s. 8-9, http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/2010-05-26communication.pdf

(5) Homepage, The German Advisory Council on the Environment (SRU): http://www.umweltrat.de/cln_137/sid_48401E0C022A589B8437DA7615311D17/EN/TheGermanAdvisoryCouncilOnTheEnvironment/thegermanadvisorycouncilontheenvironment_node.html

(6) Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU): 100% erneuerbare Stromversorgung bis 2050: klimaverträglich, sicher, bezahlbar, Mai 2010, s. 83-84, http://www.umweltrat.de/cae/servlet/contentblob/1001596/publicationFile/66407/2010_05_Stellung_15_erneuerbareStromversorgung.pdf

Press release, German Advisory Council on the Environment (SRU): Climate-friendly, reliable, affordable: 100% renewable electricity supply by 2050, 5/5 2010, http://www.umweltrat.de/cln_095/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/CurrentPressReleases/2010/2010_05_PressRelease_100percent_renewable_electricity_%20supply.html?nn=396908

Om nødvendigheden af lokal energiforsyning, se også: Choice Awareness and Renewable Energy Systems, Doktordisputats, 2008
Prof. Frede Hvelplund: Renewable Energy and the Need for Local Energy Markets, Tidsskriftet Energy, Vol. 31, nr. 13, October 2006, http://people.plan.aau.dk/~bvm/PhDcoursereadings-filer/FH-RE%20and%20need%20for%20local%20energy%20markets.pdf

Prof. Henrik Lund m.fl.: Lokale Energimarkeder, Skriftserien nr. 290, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet, 2004, s. 62-64.

(7) Pressemitteilung, ForschungsVerbund Erneuerbare Energien (FVEE): Wissenschaftler überreichen Bundesumweltminister Röttgen Eckpunktepapier für eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien, 23/6 2010, http://www.fvee.de/fileadmin/presseinformationen/10_06_pi_fvee-input-zu-energiekonzept.pdf

(8) FVEE: Energiekonzept 2050, Eine Vision für ein nachhaltiges Energiekonzept auf Basis von Energieeffizienz und 100% erneuerbaren Energien, Juni 2010, s. 39, http://www.fvee.de/fileadmin/politik/10.06.vision_fuer_nachhaltiges_energiekonzept.pdf

(9) FVEE: Energiekonzept 2050, Eine Vision für ein nachhaltiges Energiekonzept auf Basis von Energieeffizienz und 100% erneuerbaren Energien, Kurzfassung des Gesamtkonzepts,  Juni 2010, s. 6, http://www.fvee.de/fileadmin/politik/kurzfassung_energiekonzept.pdf

(10) Roadmap 2050: A practical guide to a prosperous, low-carbon Europe
- Volume 1: Technical and Economic Analysis

Report by McKinsey & Company, KEMA, the Energy Futures Lab at Imperial College London, Oxford Economics and the ECF, s. 77-79,

http://www.roadmap2050.eu/attachments/files/Volume1_fullreport_PressPack.pdf

Se også: European Climate Foundation, press release, Landmark Energy Report Paves Way for Zero Carbon Power in Denmark and across the EU, 20/5 2010, http://www.roadmap2050.eu/attachments/files/Roadmap_2050_pressrelease_Denmark.pdf

 

(11) European Renewable Energy Council / Greenpeace: Energy [r]evolution, towards a fully renewable energy supply in the EU 27, June 2010, http://www.erec.org/fileadmin/erec_docs/Documents/Publications/EU%20Energy%20%5BR%5Devolution%20Scenario%202050.pdf

Også en nylig rapport fra Det tyske miljøagentur bakker konklusionerne i de fire nævnte rapporter op: Pressemitteilung, Umweltbundesamt: Energieziel 2050: 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Quellen, 7/7 2010, http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-presse/2010/pdf/pd10-039_energieziel_2050_100_prozent_strom_aus_erneuerbaren_quellen.pdf

Thomas Klaus, Carla Vollmer, Kathrin Werner, Harry Lehmann, Klaus Müschen: Energieziel 2050: 100% Strom aus erneuerbaren Quellen, Umweltbundesamt, Juni 2007,

http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3997.pdf

For en sammenligning af nogle af de forskellige rapporter, se: Greenpeace: The Greenpeace/EREC EU Energy [r]evolution Assessed Alongside other European 2050 Energy Scenarios, June 2010,

http://www.greenpeace.org/raw/content/eu-unit/press-centre/policy-papers-briefings/Comparison-EU-Energy-Roadmaps.pdf

(12) Ingeniøren, Danske fabrikker har fyret 65.000 under krisen, 15/4-10, http://ing.dk/artikel/108061-danske-fabrikker-har-fyret-65000-under-krisen?utm_medium=email&utm_source=nyhedsbrev&utm_campaign=ingeftermiddag

Se også: Ingeniøren, Industriens nedtur truer velfærden, 26/3-10,

http://ing.dk/artikel/107551-industriens-nedtur-truer-velfaerden

(13) Energistyrelsen, DI Energibranchen og Erhvervs- og Byggestyrelsen: Energierhvervsanalyse 2009, April 2010, http://www.ens.dk/da-DK/Info/TalOgKort/Statistik_og_noegletal/Energierhvervsanalyse/Sider/Forside.aspx

Pressemeddelelse, Energistyrelsen: Dansk energiteknologi vinder markedsandele trods fald i eksporten, 28/4 2010, http://www.ens.dk/da-dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/2010/sider/20100428danskenergiteknologivindermarkedsandele.aspx

(14) World Wide Fund for Nature (WWF): Low carbon Jobs for Europe, Current Opportunities and Future Prospects, June 2009, s. 28-30, http://assets.panda.org/downloads/low_carbon_jobs_final.pdf

Fraunhofer ISI, Ecofys, Energy Economics Group (EEG), Rütter + Partner Socioeconomic Research + Consulting, Lithuanian Energy Institute and Société Européenne d’Économie (SEURECO): EmployRES - The impact of renewable energy policy on economic growth and employment in the European Union, Study commissioned by the European Commission, DG Energy and Transport, April 2009,  s. 187, http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/renewables/2009_employ_res_report.pdf


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small