Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Pressemeddelelse: Klimaplan er flot arbejde - med visse mangler


Det Økologiske Råds kommentar til Klimakommissionens rapport – Flot arbejde, med visse mangler

Det Økologiske Råd hilser Klimakommissionens (KK) forslag til en ny dansk klimaplan velkommen. Planen gør det klart, at Danmark kan komme helt af med fossile brændsler uden at det vil koste samfundet ekstra. Det er helt afgørende, at vi kommer i gang nu, og de næste 10 år, ellers vil den nødvendige omlægning blive særdeles kostbar.

Det Økologiske Råd er enig med KK i, at afgifter på fossile brændsler er helt afgørende – vi ved også at det er noget af det, som møder mest modstand politisk og i erhvervslivet. Det Økologiske Råd har gennem en årrække arbejdet for at indføre økonomiske virkemidler for at få danskerne til at forbruge mindre energi og samtidig sikre en omlægning mod vedvarende energi. Der er dog en række mangler ved kommissionens forslag, f.eks. er anbefalingen af en kørselsafgift noget løst formuleret:

Vi ønsker at indføre en generel kørselsafgift. Regeringen skal også tillade de større danske byer at indføre trængselsafgifter, også kaldet bompenge. Det skal dæmpe den forurenende biltrafik til fordel for tog, busser og cykler.

På bygningsområdet foreslår KK en opsparingsordning gradueret efter energimærke. Det er grundlæggende en god idé, men kan ikke stå alene. Det bør kombineres med en tilskudsordning. En sådan vil skabe mange job og dermed give et samlet overskud for statsfinanserne.

Vi er kritiske over for den omfattende brug af biomasse, som Klimakommissionen lægger op til. Biomasse er en knap ressource. På kort sigt er det nødvendigt at bruge mere biomasse i kraftvarme-sektoren. Men biomasse bør ikke bruges til personbiler. På længere sigt bør Danmark undgå at importere biomasse, dels for ikke at skabe en afhængighed til andre lande, dels for at undgå at landbrugsarealer i fx udviklingslande anvendes til biobrændsler i stedet for fødevarer.

KKs anbefalinger ifht. landbrugets udledninger er for svage. Vi er enige i, at der skal bruges virkemidler til at sænke udledningen af drivhusgasser fra lavbundsjorde, men det skal sikres, at mange af disse tages helt ud af dyrkning. Desuden mangler virkemidler, der kan sikre, at målet om at 50% af gyllen skal til biogasanlæg faktisk gennemføres. Endelig skal vi begrænse den enorme husdyrproduktion i Danmark.

Også anbefalingerne vedrørende energibesparelser i industrien er mangelfulde. Den foreslåede afgift på fossile brændsler vil have effekt. Men der skal også stilles krav om gennemgang af både bygninger og produktion, og gennemførelse af rentable besparelser med under 7-8 år tilbagebetalingstid.

Kontakt:

Bo Normander, formand, Det Økologiske Råd. Direkte tlf.: 20871933
Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd. Direkte tlf.: 33 181933 / 28580698


Yderligere forslag:
Vi er enige i forslaget om, at også de såkaldte plug-in hybrid biler får lempet deres afgift. Det er biler, der i hovedsagen kører på el, men har en benzin-eller dieselmotor som reserve. Vi har selv foreslået Folketinget en delvis afgiftsfritagelse, som er større jo længere rækkevidde bilens batteri har på en opladning – se vedlagte. Dette er bedre end KKs forslag om fritagelse i forhold til batteriets kapacitet i kWt – dette ville favorisere store biler.

Flybrændstof er i dag helt afgiftsfritaget og det forvrider konkurrencen for de langt mere miljøvenlige tog. Danmark bør indføre en passagerafgift på fly og på EU-niveau arbejde for afgifter på flybrændstof.

Det er godt, at KK sætter en slutdato for nye oliefyr – men der bør også være en slutdato for nye naturgasfyr. De nuværende naturgasområder skal overgå til enten fjernvarme eller varmepumper m.v.

Der mangler et krav om, at den faste afgift på fjernvarme højst må være f.eks. 20% af den samlede betaling. I dag har mange selskaber en højere fast afgift, hvilket modvirker besparelser.

Vedlagt: Brev fra Det Økologiske Råd til regering og Folketing om afgiftslettelse på plug-in hybridbiler


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small