Hvordan fremmes energieffektivitet i EU?

Bendt Bendtsen, MEP, er ordfører på EU-parlamentets betænkning om energieffektivitet. Det økologiske Råd har givet indspil til betænkningen

Inden for de såkaldte 20-20-20 mål i EU er der også et mål for at forøge energieffektiviteten med 20% i 2020. Mens målet om 20% CO2-reduktion er godt på vej til at blive nået – godt hjulpet af finanskrisen – er det allerede tydeligt, at EU ikke vil nå målet om 20% øget energieffektivitet. Kommissionen er på vej med en ny handlingsplan for, hvordan man skal nå målet, men denne er blevet udskudt – foreløbig til omkring nytår 2010/11. EU-parlamentet søger at skubbe på processen, og her står Bendt Bendtsen, MEP (K) i spidsen som ordfører på Parlamentets betænkning. Der skal stemmes om denne betænkning her i efteråret.

Det fremgår klart af betænkningen, at energibesparelser er et af de vigtigste – og samtidig et af de billigste – virkemidler til CO2-reduktion. Men der er diskussion om, hvorvidt der skal være bindende mål for energieffektivitet. Bendtsen foreslår som kompromis, at Kommissionen bør lave en evaluering af den hidtidige indsats, og hvis denne viser, at målet ikke vil blive nået, bør Kommissionen foreslå mål, som er bindende for medlemsstaterne. Vi ser dog i Det Økologiske Råd ingen grund til at afvente en sådan evaluering, da det allerede nu er klart, at målet ikke vil blive nået. Derfor skal vi i gang allerede nu med at formulere bindende mål.

Vi har i august givet et grundigt og meget konkret input til processen sammen med Rockwool og det daværende Pöyry energi-konsulentfirma – kan ses på www.ecocouncil.dk. Vi foreslog bl.a.:

-    bindende energisparemål suppleret med sektorspecifikke mål

-    EU skal tilbageholde CO2-kvoter, så øgede energibesparelser ikke fører til fald i kvoteprisen og dermed ringere incitament til reduktioner. Her vil det  også hjælpe betydeligt, hvis EU beslutter at gå fra 20 til 30% reduktion som ensidig handling – sådan som Danmark nu også støtte

-    Direktiverne om eco-design, energy services, miljømærkning samt offentlig grøn indkøbspolitik skal strammes, så de medvirker til at nå målene

-    Intelligente energisystemer skal fremmes

-    Fjernvarme og -køling skal fremmes – de to kan gå hånd i hånd, hvorfor dette tiltag også retter sig mod Sydeuropa, hvor behovet for køling vokser kraftigt

-    Energirenovering af bygninger skal fremmes, bl.a. ved at skaffe finansiering, og barrierer fjernes. Det skal ikke kun ske ud fra simpel rentabilitet i energibesparelsen – også andre fordele som bedre indeklima skal indregnes

-    På transportområdet skal kravene til CO2-reduktion fra varebiler øges – desværre går det den modsatte vej med Parlamentets behandling af Kommissionens forslag

-    Elbiler samt biogas til tung trafik skal fremmes

-    2. generations biobrændstoffer skal fremmes, specielt til skibe, hvor eldrift har begrænsede muligheder – samt til fly, hvis det er teknisk muligt. På grund af de begrænsede mængder biomasse anbefaler vi ikke biobrændstoffer til landtransport.

En særlig problematik i en række lande er ”Energy poverty” – dvs. at mange mennesker ikke har råd til at varme deres huse ordentligt op. Det er afgørende, at Energy poverty bekæmpes ved at hjælpe med energirenovering af boliger, ikke ved at fritage for energiafgifter.

Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd
Bragt i Nyhedsbladet Dansk Energi d. 18.10.2010