Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Det Økologiske råd advarer imod at anerkende A-kraft som low-carbon technology i EU

Brev til Martin Lidegaard vedrørende "Forslag om at sidestille atomkraft med vedvarende energi ved fastsættelse af kvotemål for energiteknologier i EU"

Kære Martin Lidegaard,

I den seneste tid har det forlydt i den internationale presse [1], at fire lande - England, Frankrig, Polen og Tjekkiet - ved ministerrådsmødet for miljø- og energiministre i Horsens i denne uge vil foreslå, at a-kraft anerkendes i EU som ’lavkulstofteknologi’ på linje med vedvarende energi i forbindelse med EU’s energy roadmap for 2050.

Hensigten er, at de eksisterende kvotemål for vedvarende energi i den europæiske energiforsyning skal ændres til mål for ’lavkulstofteknologikvoter’, der kan opfyldes ved hjælp af a-kraft. Forslaget skal gøre det muligt for de enkelte EU-landes regeringer økonomisk at understøtte opførelsen af a-kraftværker såvel som salg af atomstrøm, sådan som det nu er muligt i forbindelse med vedvarende energi.

Rygterne har udløst heftige reaktioner ikke blot i den europæiske miljøbevægelse [2], men også fra dele af Europaparlamentet [3]. Den østrigske miljøminister, Nikolaus Berlakovich, har udtalt sig stærkt negativt om forslaget og også EU’s energikommissær, Günther Oettinger, er kritisk.  Imidlertid har en talsmand for EU-kommissionen udtalt, at kommissionen ikke vil udelukke, at dens holdning til finansiering af atomkraft kan ændre sig.

Om end repræsentanter for de fire landes regeringer formelt har dementeret, at der foreligger en samordnet kampagne for at få anerkendt a-kraft som grøn teknologi, benægter ingen, at der eksisterer et ønske om at få sidestillet a-kraft med vedvarende energi. At der nu kan fremsættes et forslag, skal ses i lyset af, at det muligvis er blevet diskuteret ved et møde i Paris i februar i år mellem regeringsrepræsentanter for 16 a-kraftvenlige EU-medlemslande [4], og det derfor er tænkeligt, at ikke kun fire, men yderligere tolv lande vil stille sig bag initiativet.

Vi skal på det kraftigste opfordre den danske regering til at stemme imod dette forslag.

Rationalet bag at sidestille a-kraften med vedvarende energi er, at den er klimavenlig og bidrager til at forhindre global opvarmning. Dette ville imidlertid forudsætte, at den var ligeså CO2-neutral som vedvarende energi, at ny a-kraft var billigere end alternativerne og kunne iværksættes hurtigere, og at den er sikker og pålidelig i drift. Det ville igen forudsætte, at der også fremover kan skaffes uran nok til at drive a-kraftværkerne, også selv om a-kraften udbygges, og at dens langsigtede problemer, såsom slutoplagring af radioaktivt affald, kan løses. Foreløbig er ingen af disse betingelser opfyldt. Tværtimod er atomkraften farlig - hvad katastroferne i Tjernobyl og senest Fukushima har bevist - usikker og formentligt blandt de dyreste energikilder.

Et ikke mindre væsentligt problem er, at a-kraften ikke er forenelig med vedvarende energi som grundlastproduktion, eftersom atomkraftværkerne på grund af deres manglende fleksibilitet kun med besvær kan reguleres op og ned. Valget for fremtidens energisystem står derfor ikke mellem vedvarende energi + a-kraft versus fossile brændsler, men derimod mellem vedvarende energi eller a-kraft.

Hertil kommer, at atomkraft allerede har nydt godt af mere økonomisk støtte end nogen anden energiteknologi. Den direkte og indirekte støtte manifesterer sig bl.a. som loft for erstatning for operatører af a-kraftværker for alvorlige nuklearulykker og dermed korresponderende kunstigt lave forsikringsomkostninger, nedbringelse af kommercielle risici, støtte til kort-, mellem- og langsigtede udgifter til atomaffaldshåndtering, støtte til dekommissionering af udtjente a-kraftværker, støtte til forskning og udvikling og institutionel støtte gennem EURATOM.

Det turde være overflødigt at nævne, at et forslag om at sidestille a-kraft med vedvarende energi vil påføre den grønne sektor både i EU generelt og i Danmark et enormt økonomisk tab, fordi det vil omdirigere milliarder af euro fra investeringer i vedvarende energi til investeringer i ny a-kraft. Det ville kunne bringe hele den grønne omstilling af den europæiske energiøkonomi i fare. Ikke mindst derfor er overvejelser om at indføre teknologineutrale kvotemål uacceptable. I stedet bør man fastholde eller skærpe EU-energieffektivitetsmålene og kvotemålene for vedvarende energi.


Venlig hilsen

Niels Henrik Hooge og Christian Ege
Det Økologiske Råd

 

Noter:

 

[1] Artikel i Süddeutsche Zeitung, 13/4 2012: http://www.sueddeutsche.de/politik/konkurrenz-zu-erneuerbaren-energien-eu-staaten-fordern-subventionen-fuer-atomkraft-1.1331385 

 Se også artikel i EuropeanVoice.com, 13/4 2012: http://www.europeanvoice.com/article/2012/april/question-of-nuclear-subsidies-looms-over-energy-meeting/74136.aspx

[2] Se f.eks. pressemeddelelse fra BUND, 13/4 2012: http://www.bund.net/nc/presse/pressemitteilungen/detail/artikel/subventionen-fuer-atomkraft-nein-danke/

[3] Greens-EFA pressemeddelelse, 13/4 2012: http://www.greens-efa.eu/eu-energy-policy-6865.html

[4] http://www.europolitics.info/sectorial-policies/sixteen-states-talk-nuclear-power-art325748-14.html


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small