Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Undgå dobbelttælling i klimaregnskaber

Notat om de to forskellige beregningsmetoder, der findes for CO2 udledning og vedvarende energi. Tilstedeværelsen af to beregningsmetoder modarbejder hinanden og fører til ”dobbelttælling” af CO2 effekt fra den samme vedvarende energi. Vi har skitseret en mulig model for, hvordan dilemmaet kan mindskes.

Notat om problemerne med de to forskellige måder at opgøre klimafordelene fra vedvarende energi         

Af Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd                                              

København den 10.12.13

To forskellige beregningsmetoder

Der eksisterer i dag mindst to forskellige måder at opgøre klimafordelene fra udskiftning af fossil energiproduktion med vedvarende energiproduktion. Disse to måder er ikke sammentænkt og er opstået i to forskellige sammenhænge.

Problemet er, at forskellige aktører kan erklære sig klimavenlige eller CO2-neutrale efter begge opgørelsesmøder, og derved kan erklæringerne komme til at fremstå som dobbelttælling af de faktiske klimafordele ved opstillingen af vedvarende energi (VE), da aktørerne sjældent i deres udmeldinger gør opmærksomme på hvilken metode eller tilgang de har benyttet.

Dette notat sigter på at klargøre dilemmaet, at beskrive de to opgørelsesmåder, at beskrive sammenhængen mellem feed in tarif og oprindelsescertifikater og endelig at give et bud på handlinger, som kan bringe bedre overensstemmelse mellem de to modstridende opgørelsesmetoder.

 

Opgørelse efter geografisk placering

Denne opgørelse kan betegnes som en ikke-markedsbaseret opgørelsesmetode. Beregningen går i al sin enkelthed ud på, at der både kan opgøres en andel af vedvarende energi i forhold til den samlede produktion af energi og en beregning af CO2 udledning for de faktisk anvendte brændsler inden for et nærmere begrænset geografisk område, som typisk kan være et land eller en kommune.

Metoden ligger til grund for Kyoto-protokollens opgørelser, som de omfattede landes reduktionsforpligtelser opgøres på baggrund af.

Metoden er således grundlaget for opfyldelsen af den danske EU-forpligtelse til at reducere den danske udledning af CO2 med 30 % frem til 2020. Metoden danner ligeledes grundlag for beregningen af den danske regerings mål om at reducere det nationalt danske CO2 udslip med 40 % i 2020.

Metoden er også grundlaget for opgørelsen af den danske forpligtelse ifølge VE-direktivet til at producere 30 % af den nationale energiproduktion (renset for import og eksport) fra vedvarende energi.

Den geografiske opgørelsesmetode er endvidere grundlaget for opfyldelse af den frivillige CO2- reduktionsforpligtelse i ”Borgmesterpagten” (Covenant of Mayors), som mange kommuner i både Danmark og EU har indgået.

Metoden anvendes som beregningsgrundlag i den danske ”CO2-beregner”, som anvendes af mange kommuner til at opgøre CO2-udslippet fra den samlede aktivitet inden for kommunens grænser.

Metoden kan suppleres af opstilling af VE-anlæg i andre kommuner, for så vidt, at der indgås en aftale mellem investerende kommune (bykommunen) og placeringskommunen (landkommunen) om, i hvilken kommune den nye VE-produktion medregnes. For VE-fordelen må naturligvis ikke medregnes i begge kommuners geografiske opgørelse, hvis det skal give mening.

Metoden er således ofte også grundlag for kommunernes frivillige beslutninger om inden et givet år at blive mere eller mindre CO2-neutrale.

Opgørelse med anvendelse af oprindelsescertifikater

Metoden baseres på, at handel med strøm sker på et økonomisk marked, som er adskilt fra den fysiske leverance til el-nettet.

Når et vedvarende energianlæg producerer strøm til el-nettet, så kan ejeren af VE-anlægget få udstedt et såkaldt oprindelsescertifikat for denne produktion.

Dette certifikat kan frit handles på markedet, uafhængigt af den egentlige produktion og køb af strøm, og ”overfører” så at sige de CO2-fordele, som el produceret på VE-anlæg har, fra producent til køber.

Ved at bruge denne metode kan et land beregningsmæssigt så at sige komme i ”underskud” af ”strøm” hvis flere oprindelsescertifikater sælges ud af landet end der købes ind i landet fra udenlandske VE-anlæg.

VE-direktivet tilsiger derfor, at der skal holdes nationalt regnskab med anvendelsen af oprindelsesgarantier fra el produceret på VE-anlæg som grundlag for udmeldingen af, hvor meget CO2 der udledes pr kWh forbrugt i det pågældende land.

I Danmark er det derfor Energinet.dk som opgør antallet af udstedte og solgte oprindelsescertifikater, der er anvendt af typisk virksomheder (herunder kommunal virksomhed). De anvendte certifikater trækkes ud af den danske CO2-opgørelse forud for beregning af gennemsnitligt CO2-indhold, og hvis der er underskud af ”strøm” ved større eksport til udlandet af certifikater, så ”importeres” en gennemsnitlig EU-strøm til brug for beregningen af gennemsnittet. Herved fremkommer den mængde CO2, som beregningsmæssigt udledes pr kWh el forbrugt af forbrugere, som ikke har ageret på certifikatmarkedet.

Oprindelsescertifikatmetoden anvendes ofte af virksomheder – herunder kommunale virksomheder, som har påtaget sig et frivilligt CO2-reduktionskrav.

Hvis disse virksomheder ikke selv aktivt er medvirkende til opførelsen af nye VE-anlæg som grundlag for deres anvendelse af certifikater fra disse, så vil virksomhederne i praksis ved køb af certifikater blot beregningsmæssigt få tilført en CO2-fordel. Denne skal i stedet fratrækkes det gennemsnit af strøm, som alle andre – ikke aktive forbrugere – anvender. 

Herved kan virksomheder med gode intentioner om at gøre en forskel ende med blot regnskabsmæssigt at overføre en CO2 fordel fra andre forbrugere til eget regnskab.

 

Samspillet mellem de to opgørelsesmåder

Problemstillingen med ”dobbelttælling” af CO2 neutralitet efter de to forskellige metoder opstår, fordi de to metoder opstiller to forskellige typer af ”CO2-neutralitet”, som ikke begge reelt kan være gældende samtidig.

Hvis et land anvender den geografiske metode til opgørelse af landets CO2-neutralitet, mens alle producenterne af VE-el sælger oprindelsesgarantierne til aktører i andre lande, så kan både det pågældende land og de aktører i andre lande, som har købt certifikaterne, erklære sig for CO2- neutrale.

Men erklæringerne om CO2-neutralitet bygger grundlæggende på den samme produktion fra vedvarende energianlæg, blot fordelt på forskellige aktører ved anvendelse af to ikke-samstemte opgørelsesmetoder.

Dette er uheldigt og giver ofte anledning til udsagn, som bygger på dobbeltælling, med den konsekvens at de pågældende aktører bliver sårbare over for beskyldninger om greenwashing.

Det klassiske eksempel findes i Norge, hvor den officielle udmelding efter den geografiske metode er, at Norge udleder meget lidt CO2, da en meget stor del af den norske energi produceres med vandkraft. Men langt de fleste oprindelsescertifikater fra norsk vandkraft sælges fortrinsvis til byer og virksomheder i f.eks. Tyskland, Holland og Storbritannien, som herefter også kalder sig CO2-neutrale, selv om begge dele ikke kan være korrekt samtidigt.

På grund af det uheldige samspil mellem de to metoder, så vil incitamenterne til at opstille yderligere VE-anlæg blive reduceret.

Virksomheder, som egentlig gennem deres frivillige vedtagelse af forpligtelser til at reducere deres CO2-udledning har vist en villighed til at investere i yderligere nye VE-anlæg, vil via køb af oprindelsescertifikater få opfyldt deres frivillige mål fra allerede opstillede VE-anlæg. Disse virksomheder behøver derfor ikke at foretage sig yderligere i forhold at investere i nye VE-anlæg. Herved reduceres en faktisk villighed til direkte investeringer i ny VE-kapacitet.

Det er derfor vigtigt at forstå samspillet og finde mulige metoder til at fjerne dette samspils negative effekt på tilskyndelsen til virksomheder m.fl. til at opstille mere VE.

 

Mulige handlinger for at skabe overensstemmelse

Hvis dilemmaet mellem den geografiske opgørelsesmetode og den markedsbaserede metode baseret på oprindelsescertifikater skal reduceres og evt. elimineres, så skal der opnås et sammenfald mellem faktisk opført VE-produktion og anvendelsen af oprindelsescertifikater i det pågældende opgørelsesområde.

Det har betydning f.eks. for Københavns kommunes opfyldelse af deres frivillige CO2-neutralitetsmål. Der skal ikke blot ske en geografisk udbygning med VE-anlæg i Københavns kommune, som svarer til forbruget inden for Københavns kommunes geografiske grænser. De københavnske forbrugere skal også erhverve sig oprindelsescertifikater hver især svarende til deres forbrug af strøm.

Dette sker formentlig bedst ved, at el-handlerne skaber og markedsfører el-produkter, som sammenkæder indsatsen for geografisk placering af nye VE-anlæg med købet af de samhørende oprindelsescertifikater.

 

Er lokalt fokus en fordel?

Erhvervelsen af oprindelsescertifikater svarende til eget forbrug af strøm behøver i teorien ikke at ske fra VE-anlæg inden for egen geografiske grænse.

Men forståelsesmæssigt og markedsføringsmæssigt er det en fordel at markedsføre el-produkter, som skaber denne sammenhæng, da det ellers kan blive unødigt kompliceret at forstå for almindelige forbrugere.

Det er simpelthen lettere at bibringe lokale el-forbrugere en fornemmelse for, at det er vigtigt i det større perspektiv at efterspørge et el-produkt, som lokalt sammenknytter lokale VE-anlæg med opkøb af lokale oprindelsescertifikater fra de samme anlæg.

default Download notatet >> (246 KB)

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small