Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Udfordringerne ved biogas kan løses

Biogasanlæg er, hvis de fodres med de rigtige råvarer, og hvis de er udført korrekt, en særdeles positiv teknologi i forhold til både klima og vandmiljø.

Ny rapport fra Concito påpeger omstændigheder ved biogasanlæg, som kan gøre, at biogas slet ikke gavner klimaet. Men der er ikke nogen af disse problemer som ikke kan løses, og ved mange biogasanlæg er de allerede løst. Men Concitos rapport peger på nogle vigtige forhold, som det er vigtigt at fokusere på i forhold til biogas.

Metanudslippet fra biogasanlæg skal holdes meget lavt, hvilket kræver at der føres tilsyn med anlæggene, så revner m.v. opdages i tide. Desuden skal man bruge de rigtige råvarer til biogasanlæggene. Gyllen er for tynd i sig selv og skal blandes med mere fast organisk affald – ikke majs, som ellers kunne være brugt til fødevarer eller foder. Den afgassede biomasse skal spredes på en måde, så fosforen udnyttes på marker, som reelt har behov for det, dvs. ikke på marker tæt på husdyrbrugene, hvor man risikerer overgødskning.

Concitos rapport forudsætter at organisk affald, som ikke længere føres til affaldsforbrænding, skal erstattes med kul for at levere el og varme til forbrugerne. Her går rapporten galt i byen. Sådan var det nok for 25 år siden. Men i dag er der mange andre muligheder for at producere el og varme. Det er korrekt, at man ikke blot kan pege på fluktuerende energi som vind, fordi denne ikke altid er til rådighed. Men der er mange andre muligheder – og paradoksalt nok kan netop biogassen lagres, hvis man føder den ind på naturgasnettet. Dermed kan den bruges som back-up for vindkraften. Biogassen er med andre ord i sig selv en del af løsningen på dette fortidens problem – at man skulle bruge kul som back-up for vindkraften. Altså netop det problem som Concito nu bruger som et argument for at holde igen med biogas!

Hidtil har man især brugt slagteriaffald o.lign. i biogasanlæggene til at gøre gyllen ”tykkere”, så den kan give tilstrækkeligt energi. Men nu hvor man udbygger med flere biogasanlæg er der ikke mere organisk industriaffald til rådighed. Derfor skal der findes alternativer. Det kan bl.a. være dybstrøelse fra husdyrbrug samt halm. Som Concito ganske rigtigt påpeger skal halm kun bruges i biogasanlæg hvis man samtidig sørger for, at jordens kulstofindhold på anden vis holdes oppe. I husdyrbrugene sker dette oftest automatisk, idet gyllen i sig selv tilfører kulstof. Hos planteavlere kan det ske ved at dyrke efterafgrøder, som nedpløjes.
”Concitos rapport peger på nogle vigtige forhold – at man skal sikre sig at metanudslippet fra biogasanlæg er lavt, og at der ikke bruges majs som tilsætning til gyllen. Men den går galt i byen, når den antager, at organisk affald, som ikke længere brændes på forbrændingsanlæg, skal erstattes af kul”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd.

Yderligere oplysninger:
Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd, tlf. 33181933 / 28580698

Uddybning:
Hvis man bruger gylle som en del af råvaren sænker man udslip af metan og lattergas fra gyllen, samtidig med at man får biogas, som kan erstatte fossile brændstoffer. Man gør samtidig det indeholdte kvælstof tilgængeligt for planterne, hvilket reducerer udvaskning (forurening) om efteråret – i forhold til hvis man spreder rå husdyrgødning. Men sikrer at fosfor fra f.eks. organisk affald fra husholdninger, butikker og storkøkkener ikke går til spilde i affaldsforbrændingsanlæg, men kan spredes på markerne og erstatte kunstgødning. Det er særdeles vigtigt, da mineralsk fosforgødning er en ressource, der vil slippe op i løbet af 100-150 år, hvis vi ikke ændrer kurs.

Concito advarer imod at bruge organisk affald fra husholdninger og industri i biogasanlæg. Denne advarsel er som sagt fejlagtigt begrundet i at den ekstra energi, som ellers ville være blevet produceret på affaldsforbrændingsanlæggene ved forbrænding af det organiske affald, nu skal produceres på basis af kul. Concito bruger ovenikøbet også dette argument imod at føre organisk industriaffald til biogasanlæg. Det er et meget overraskende argument, idet dette industriaffald allerede i mange år er blevet ført til biogasanlæg, hvorfor man ikke kan hævde at forbrændingsanlæggene pludselig kommer til at mangle dette og skal erstatte det med andet brændsel.

For at få fosforen spredt de rigtige steder og undgå overgødskning, vil det i nogle tilfælde kræve at man bruger separeringsanlæg, så man får en tør fraktion ud for sig. Denne vil indeholde langt hovedparten af fosforen, og den kan transporteres over længere afstande og f.eks. nyttiggøres hos planteavlere, som mangler fosfor og dermed kan undgå at bruge kunstgødning. Med andre ord, ved at indføre separeringsanlæg kan man forstærke biogasanlæggenes evne til at sikre bedre fosforudnyttelse og dermed spare kunstgødning og forlænge de livsnødvendige fosforressourcers levetid.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small