Summer school 2016

Energifondens Summer school 2016 på Comwell Sorø

Det danske energisystem er under hastig forandring, og hvis vi skal lykkes med at integrere større og større mængder vedvarende energi, kræver det at energiforsyning, opvarmning og transport samtænkes. Summer School har derfor et særligt fokus på sammenhængen mellem sektorerne. Hvis vi for alvor skal rykke Danmarks energi-, bygge- og transportsektor, er det vigtigt, at vi både har den nødvendige faglige viden, muligheden for at udveksle synspunkter og etablere et godt samarbejde på tværs af sektorerne.

Nedenfor finder du programmet med link til oplæggene.
Se deltagerlisten her >>

 

PROGRAM 31. AUGUST

09.30 Velkommen og indledende netværks aktivitet
Ved Anne Grete Holmsgaard og facilitator Line Bram

Session 1: Introduktion til energisektoren
Formål: At forstå energisektorens karakteristika og dens udfordringer. Få indblik i de centrale drivkræfter i energisektoren. Hvor er vi i dag, hvor skal vi hen og hvilke ”drivere” kan være med til skubbe udviklingen i den rigtige retning?

10.00 Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? >>
Oplægsholder: Anders Kofoed-Wiuff, Partner Ea Energianalyse
Gennem oplæg og quiz introducerer Ea Energianalyse os til det danske energisystem og stiller skarpt på energisektorens udfordringer i dag og i fremtiden? Hvordan er omstillingen forløbet hidtil, hvilke scenarier ser vi for omstillingen fremadrettet, og hvor er de vigtigste politiske knaster?

11.00 EU - hvordan påvirker EU den danske energi- og klimapolitik? >>
Oplægsholder: Rebekka Falk, Det Økologiske Råd
Vi diskuterer EU’s betydning for udviklingen på energi- og transportområdet og hvor EU er på vej hen. Vi har fokus på 2030 kravene, i såvel den kvoteomfattede som den ikke kvoteomfattede sektor. Vi har fokus på energiunionen, non-ETS-sektorens betydning og zoomer ind på de mange underliggende direktiver m.v., som hver for sig og samlet, har væsentlig betydning for en omkostningseffektiv grøn omstilling af den danske energisektor og for opfyldelse af klimamålene på både dansk og EU-niveau.
Aktiv involvering: Energiunionen og dig

Session 2: Elsektoren, energisystemet og energilagring
Formål: At give en forståelse af elmarkedet og de udfordringer et elsystem i udvikling bringer med sig. Fokus vil bl.a. være på energilagring, smart forbrug og fleksibel energiproduktion og -forbrug.

13.00 Den grønne omstilling leder til et ændret energisystem
I takt med, at vi har gjort energiproduktionen – el og varme – grøn, trænger nye udfordringer sig på. Hvordan får vi anvendt energien effektivt?
Der vil være fire oplæg med fokus på centrale elementer under den grønne omstilling. Efterfølgende vil der være diskussion mellem deltager og oplægsholder, om hvilke løsninger eller virkemidler, der skal i spil for at understøtte et nyt energilandskab.

13.05 Et sammenhængende energisystem med en øget andel af VE – hvad betyder det for forsyningssikkerhed, fleksibilitet, integration og muligheder for lagring? >>
Oplægsholder: Stine Grenaa Jensen, cheføkonom i Energinet.dk
I et samlet energisystem skal produktion og forbrug hele tiden være i balance. Når produktionen af især el bliver fluktuerende, stiller det nye krav til forbrug og indpasning. Der sættes fokus på hvilke tekniske og markedsmæssige tiltag der er nødvendige over de næste 10-15 år, for at indpasse de fluktuerende energikilder og sikre fortsat høj forsyningssikkerhed. Derudover ses der på behovet for både udveksling med vores naboer og på behovet for indpasning af svingende produktion fra VE – herunder på gasnettets og fjernvarmens roller og mulighed for fleksibilitet i slutforbruget.
Diskussionsboost og aktiv involvering.

14.40 Energiafgifterne og -tilskud skal afspejle det ny energilandskab >>
Oplægsholder: Poul Erik Morthorst, medlem af Klimarådet og professor på Institut for Systemanalyse på DTU
Klimarådet har i deres rapport i juni 2016 analyseret energiafgifternes betydning for den videre udvikling af den grønne omstilling med særlig fokus på varmesiden.

15.00 Fremtidens energimarkeder og tarifstrukturer >>
Oplægsholder: Hans Henrik Lindboe, partner i Ea Energianalyse
Vindmøller og solceller udfordrer funktionaliteten i elmarkedet, fordi de byder ind til meget lave eller negative priser. Samtidig er der behov for at øge anvendelsen af el i varmepumper og elkedler, og på længere sigt til produktion af transport-brændsler, men dette udfordres af både høje afgifter og tariffer. Er der behov for at gentænke det nuværende elmarkeds-setup?

15.20 Diskussionsboost: Debat mellem deltagere og de to oplægsholdere
Igennem aktiv involvering diskuteres hovedbudskaberne i oplæggene. 

Session 3: Kommunikation der skaber passion
16.00-17.15: Alt for ofte bliver energibranchen set som både grå og lidt for nørdet når vi deler vores passion for det vigtige arbejde vi laver. I denne session sætters der derfor fokus på hvordan vi med simple virkemidler kan skabe inspirerende, tiltalende og brugbar kommunikation, der fremmer den grønne dagsorden både politisk og hos danskerne.

 

PROGRAM 1. SEPTEMBER

Session 4: Sæt gang i energibesparelserne
Med tre korte oplæg og samhørende spørgsmål til salen, stilles der skarpt på nyt om energispareindsatsen. Er der kommet nye virkemidler? Hvad er status på energispareordningen? Og hvem gennemfører energibesparelserne? Workshoppen kickstartes efterfølgende med to oplæg om BR20 og en forstærket bæredygtig indsats i energirenovering.

09.00 Energispareordningen
Oplægsholder: Peter Bach, seniorkonsulent i Energistyrelsen
Energispareordningen er et hovedelement i de danske bestræbelser på at reducere energispild inden for både industri, service og husholdninger. Ordningen har været under stor debat sidst i 2015 og begyndelsen af 2016. Vi vil få en update på processen og de forandringer, som er sket, og som kan forventes at ske fremadrettet – bl.a. på baggrund af Energistyrelsens analyse af mulig flytning af forpligtelse fra el-netselskaberne til el-handelsselskaberne om et par år.

09.20 Energisparesekretariatets analyser og fremadrettede indsatsområder
Oplægsholder: Christina Burgos Nittegaard, specialkonsulent i Energistyrelsen
Energisparesekretariatet har fået lavet et par rigtig gode analyser af hhv. erhvervslivets energiforbrug, energisparepotentialer i erhvervslivet, barrierer for energieffektiviseringer, adfærd i forhold til energieffektivisering, erfaringer med hidtidige energieffektiviseringsindsatser samt erfaringer fra kommunernes indsatser. Der er endvidere gennemført mere detaljerede analyser af særlige indsatsområder for varmeforbrug i lagerhaller og LED.

09.40 Hvordan energieffektivisering bliver interessant hos de mindre virksomheder
Oplægsholder Michael Kamstrup Søndergaard, Dansk Energirådgivning
Ofte har mindre virksomheder ikke ekspertise eller fokus på energiforbruget – og derfor er der behov for at tænke nyt når det kommer til at fremme energibesparelser i mindre virksomheder. Dansk Energirådgivning fortæller om hvordan man knækker nøden og gør energibesparelser attraktive hos små og mellemstore virksomheder.

10.30 Workshop om bygningsreglement BR20 og en forstærket bæredygtig indsats i energirenovering
Workshoppen kickstartes med oplæg fra to inspirationsprojekter, der giver input til et kommende BR20 renovering af bygninger, brugeradfærd, indeklima og energiforbrug og derefter skal deltagerne selv på banen i de fire mulige temaer.

10.30 UserTEC projektet
Oplægsholder: Per Heiselberg, professor, Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet
Med baggrund i debatten om, hvorfor planlæggernes forventninger og forbrugernes adfærd ikke passer sammen og leverer de forventede energibesparelser, er der igangsat et større projekt ”UserTEC” i regi af Aalborg Universitet. Projektet har nu kørt i et par år, og der kan udledes nogle konklusioner med udgangspunkt i den faktiske adfærd hos forbrugerne.

10.45 Roadmap for grønne bygninger
Oplægsholder: Kasper Lynge Jensen, sektionsleder i Bæredygtigt Byggeri på Teknologisk Institut
Byggebranchen har her i 2016, igangsat et projekt omhandlende analyser og praksis i en såkaldt roadmap, der skal være retningsgivende og komme med bud på bygningers rolle i den grønne omstilling. Fokusområder i projektet er bl.a. at finde den rette balance mellem energibesparelser i bygninger og udbygning af energisystemet med vedvarende energi og hvor bygningsreglementet med fordel kan strammes i de kommende år. Projektet forholder sig også til direktiver for EU, der påvirker bygninger og energiforsyning i forhold til den grønne omstilling.

11.00 Workshop i 3 fokuserede grupper
Deltagerne bliver opdelt i grupper og igennem en kreativ proces, drøftes de konkrete dele af BR15 og videreførelse i BR20. De tre grupper:

1. Små og store slutforbrugere som leverandør af fleksibilitet i den fremtidige energiforsyning >> 
I et energisystem med større mængder vedvarende energi er der behov for større fleksibilitet og lagring i forhold til anvendelse af energi. Bygninger, elbiler, varmepumper og andet forbrug kan i større eller mindre grad bidrage til at levere fleksibilitet. Hvilke muligheder er der og hvad skal der til for at motivere store og små slutforbrugere til at agere fleksibelt og energilagrende.
2. Bygningsreglementet efter 2020 >> 
Energikravene i bygningsreglementet er i dag så stramme, at de forventede krav i BR20 måske går for vidt i forhold til bygningers energimæssige ydeevne. Dog har bygningsreglementets energikrav indtil nu været en driver for at fremme innovation og reducere energiforbruget i nye bygninger. Hvordan sikrer vi, at denne funktion fortsat kan være drivende, når et kommende BR20 skal justeres på en række områder, som ikke er indlagt i Bygningsklasse 2020. Og hvordan får vi fokus på BR25 i samme revision?
3. Lokal eller central udbygning af VE? >> 
Produktion af VE på egen matrikel har haft en turbulent tid med stor fremdrift, gyldne støttetider og store reguleringsmæssige forandringer. Der er behov for at se på, om vi fremover bør regulere VE igennem bygningsreglementet eller om indfasning og udbygning af VE bør styres af andre hensyn og med andre virkemidler.
Facilitatorer og fagpersoner: Søren Dyck-Madsen, Anders Kofoed-Wiuff, Per Heiselberg

Session 5: Transporten – hvordan gør vi transportsektoren klimavenlig?
Formål: at give en forståelse for transportsektorens betydning for den samlede klima og energipolitik samt diskutere, hvordan vi når 2030 målene, og hvordan ressourcerne anvendes bedst i fremtiden.

13:00 Grøn Roadmap 2013- reduktion af transportsektorens udslip
Oplægsholder: Hans Henrik Lindboe, partner i Ea Energianalyse
I ”Grøn Roadmap 2030” har vi ikke kun analyseret, hvad der skal til for at reducere transportsektorens udledninger med 35 – 40 % i 2030. Vi har også set på, hvordan det kan gøres omkostningseffektivt.
Efterfølgende debat i plenum.

13:20 EU og grøn transport
Oplægsholder: Jeppe Juul, transport- og energipolitisk medarbejder i Det Økologiske Råd
Hvad gør EU for at fremme en bæredygtig udvikling i transportsektoren? Hvad sker der i Nordeuropa og hvilke erfaringer kan vi drage nytte af?
Efterfølgende debat i plenum.

14.15-15.30 Afslutningsdebat Med Connie Hedegaard, tidligere EU-kommissær og minister

15:30-16.00 Afrunding og networking


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

Plastic - ikke så fantastic
SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis