Pressemeddelelse: Afgifter på brændefyring

Det økologiske Råd foreslår en grøn ejerafgift på privat brændefyring i byerne samt på de mest forurenende brændeovne over hele landet. Det vil motivere til at skrifte til de mindst forurenende ovne - eller helt overgå til andre vedvarende energikilder

Se præsentationer fra konferencen Brændefyring og alternative løsninger her

Det Økologiske Råd fremsatte primo marts et forslag om miljøafgifter på brændefyring. Forslaget har givet anledning til omfattende debat i medierne og blev drøftet på en stor konference i Fællessalen på Christiansborg d. 15. marts. Rådet har her til aften (24.03.2010) besluttet at fastholde afgiftsforslaget.

”Der er ikke fremkommet nye oplysninger, der giver anledning til at ændre vores forslag om afgifter på brændefyring. Dog har vi indskrænket afgiften i landzonen i vores forslag. Her generes naboerne ikke i samme grad som i byzonen. Derfor foreslår vi kun afgift på de mest forurenende ovne” siger Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D. ved Det Økologiske Råd.

Formålet med afgiften er at nedbringe forureningen med stærkt sundhedsskadelige partikler, tjærestoffer og dioxin i boligområder. Brændefyring er paradoksalt nok fritaget for miljøafgifter - modsat alle andre varmekilder – selv om brændefyring er den absolut mest sundhedsskadelige varmekilde (se figur 1).

Forslaget vil derfor give en mere fair afgiftsstruktur (se figur 2).

I byzonen foreslår Det Økologiske Råd en miljøafgift på 8.000 kr/år for gamle forurenende brændeovne, pejse m.v. For miljømærkede brændeovne eller tilsvarende foreslås en afgift på 4.000 kr/år. Dette vil motivere beboerne til at skifte de gamle brændeovne ud med mere miljørigtige alternativer.

I landzonen foreslår Det Økologiske Råd miljøafgift på 4.000 kr/år for gamle forurenende brændeovne, pejse m.v. Dette vil motivere beboerne til at skifte gamle brændeovne og pejse ud med mere miljørigtige alternativer, f.eks. miljømærkede brændeovne eller masseovne. Afgiften på 4.000 kr/år skal også omfatte brændefyr og brændekedler, der står for en stor del af forureningen og med stor fordel kan udskiftes med træpillefyr eller varmepumper.

Afgiftsforslaget vil mere end halvere luftforureningen fra privat brændefyring via udskiftning af gamle forurenende brændefyringsenheder til mere miljørigtige alternativer. Brændefyring er ifølge Danmarks Miljøundersøgelser ansvarlig for ca. 85 % af udslippet af mutagene tjærestoffer, ca. 65 % af udslippet af sundhedsskadelige partikler og ca. 55 % af det ekstremt giftige dioxinudslip. Forureningen er fordoblet de seneste 10 års tid, hvilket i høj grad skyldes, at brændefyring paradoksalt nok er fritaget for afgifter.

Afgiften vil give renere luft via udskiftning af ovne, og den vil  motivere til udvikling af renere brændefyring og filterløsninger mhp. at nå ned under forureningsgrænsen for afgiftsfritagelse.

Yderligere oplysninger

Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D. ved Det Økologiske Råd: tlf. 22 81 10 27

Christian Ege, formand for Det Økologiske Råd:   tlf. 33 18 19 33 / 28 58 06 98.

Figur 1: Forurening fra privat brændefyring er så stor, at forureningen fra andre varmekilder næsten ikke er til at få øje på.

 

Figur 2: Det Økologiske Råds afgiftsforslag vil mere end halvere forureningen ved udskiftning af fyringsenheder.               Brændekedler omfattes dog af afgiften på 4.000 kr/år ved udledning over 50 g/GJ, hvilket vil fremme træpillefyr og varmepumper.