Klimakampen er også et religiøst-moralsk anliggende

Bragt i Kristeligt Dagblad

Katastrofale klimaforandringer er en af verdens helt store udfordringer. Næsten alle forskere er enige om at de nuværende klimaforandringer i høj grad skyldes menneskets udledninger af drivhusgasser. For at imødegå klimaforandringerne har en stor del af verdens lande indgået en international traktat – den såkaldte Kyoto-protokol, der sætter bindende udledningsmål for de rige deltagende lande. USA, som står for en fjerdedel af verdens drivhusgas-udledninger, har dog valgt ikke at ratificere protokollen, og har fortsat stigningen i udledningen af drivhusgasser. Som resultat af især Bush-regeringens inaktivitet har en række aktører internt i USA valgt at gå ind i kampen imod klimaforandringer. Heriblandt flere og flere religiøse organisationer. Religion har traditionelt spillet en stor rolle i USA – ikke mindst som politisk magtfaktor. Her har især den kristne højrefløj, Evangelisterne, både en stærk tilknytning til og påvirkning af den politiske højrefløj - Republikanerne. Det er således sjældent at den kristne højrefløjs overbevisninger ikke stemmer overens med republikansk politik generelt, og regeringens politik især. Disse kristne har, som vælgere, stor politisk magt – og dermed også stor lydhørhed fra det republikanske parti. Derfor er det en positiv overraskelse at også en gruppe ledende evangelister nu slutter sig til de mange grupper i USA som påpeger at klimaforandringer ikke alene er et politisk og økonomisk problem, men i høj grad også et moralsk problem.

Skabelsespleje og ansvaret for din næste

Grunden til at mange kristne organisationer mobiliserer til fordel for klimaet, skal findes i en traditionel kristen forståelse af Bibelen. Ifølge Bibelen har mennesket kun denne jord til låns, og har dermed en forpligtelse til at tage vare på Guds skaberværk og forvalte jorden ansvarligt. Ignorerer vi dette ansvar, forbryder vi os ikke alene mod Guds skaberværk, men også mod Gud selv. At tage vare på Guds jord er således en uadskillelig del af kristendommen. Bibelen fortæller også at vi skal elske vore naboer, hvorfor vi ikke bevidst må handle på en måde der er til skade for andre mennesker. Flere kristne organisationer, heriblandt bistands-organisationer, udtaler således at hvis vi undlader at handle på klima-problemet, øger vi skaderne på vores globale naboer. Ændrede vejrsystemer, som følge af klimaforandringerne, betyder blandt andet øget tørke i semi-golde områder og øget nedbør i regnfulde områder, med sult og sygdom til følge. Det vil ramme denne verdens fattige hårdest, da de ikke har midlerne til at afbøde disse konsekvenser. Da det samtidig er den fattige del af verden som har mindst skyld i problemet, har indbyggerne i de rige lande et særligt moralsk ansvar for at handle. Det er ikke kun mennesker som lider under temperaturstigningerne - også de skrøbelige økosystemer, og hermed mangfoldigheden af dyre- og plantearter, er truede. Da mennesket, i det kristne livssyn, er forvalter af Guds skaberværk, er det derfor nødvendigt at vi kæmper imod klimaforandringer og de omfattende indvirkninger temperaturstigningerne har på både mennesker, dyr og natur.

Multireligiøs klima-bevægelse

Det er dog ikke kun kristne trosretninger som mener at mennesket har et moralsk ansvar for at tage kampen op imod klimaforandringer. Idéen om at mennesket skal tage vare på jorden, findes indenfor stort set alle religioner. Faktisk er noget at det mest overraskende ved den religiøst funderede klima-bevægelse, at den har et stærkt multireligiøst præg. Skønt de kristne organisationer i USA har markeret sig kraftigst på emnet, er der dog også mange initiativer på baggrund af andre religioner. Især kan fremhæves Forbundet for miljøet og jødisk liv (COEJL) – en sammenslutning af 23 jødiske organisationer. I maj 2007 annoncerede en gruppe, bestående af kristne, muslimske og jødiske ledere i USA, at de havde dannet en fælles pagt for at kæmpe imod klimaforandringer. Gruppen sendte: ”En Multireligiøs erklæring om den amerikanske regerings moralske ansvar for at tage fat på den globale opvarmning” til regeringen og krævede umiddelbar handling. På tværs af det religiøse spektrum er der overvejende enighed om at klimaforandringer er et seriøst og alvorligt problem som kræver handling. Manglende handling for at modvirke klimaforandringer er det modsatte af skabelsespleje, og den amerikanske regerings utilstrækkelige handlinger på dette område er til skade for skaberværket. Derfor må religiøse ledere påtage sig lederskab, og gennem mobilisering få rystet regeringen ud af sin inaktivitet. Der er behov for ledere der taler om principper i stedet for procentsatser.

Den kristne højrefløj

At påtage sig politisk lederskab ligger ikke fjernt fra de religiøse organisationer i USA. Der er mange eksempler på at religiøs mobilisering har skabt konkrete resultater - eksempelvis kan fremhæves kirkens indflydelse i forbindelse med ophævelsen af slaveriet i USA. De religiøse vælgere har da traditionelt også stor politisk indflydelse på landets politikere, og dermed også grundig erfaring i politisk lobbyvirksomhed på en lang række moralske emner – heriblandt klimaforandringer. Et af de mere opsigtsvækkende tiltag på området er at 86 evangeliske ledere i februar 2006 skrev under på manifestet: ”Klimaforandring – Et evangelisk opråb om handling”. De kristne evangelister bliver traditionelt betragtet som den kristne konservative højrefløj i USA og er en stærk kraft på Amerikas politiske scene. Det er derfor iøjnefaldende at så mange af lederne nu offentligt erklærer sig uenig i regeringens konservative holdning på klima-området.

Religion og videnskaben

En religiøs organisation som længe har været aktiv på området, er Det nationale råd for de kristne kirker i USA (NCC). Allerede tilbage i 1997 forsøgte NCCs arbejdsgruppe for øko-retfærdighed at påvirke regeringen og Kongressen til at ratificere Kyoto-protokollen. Denne kampagne er fortsat siden hen og er blevet udbygget i tæt samarbejde med mange andre religiøse organisationer. NCC kræver at USA’s samlede udledning af drivhusgasser skal reduceres med 80 procent i forhold til 2000-niveauet, inden år 2050. Det er interessant at organisationen her lægger sig tæt op af anbefalingerne fra FN’s klimapanel (IPCC). IPCC’s videnskabelige anbefaling er at den globale udledning af drivhusgasser bør nedbringes med minimum 50-80 procent af 1990-niveauet inden 2050 for at undgå katastrofale effekter af klimaforandringerne. NCC danner altså her fælles front med videnskaben – to verdener som ellers ofte har været uforenelige. Og her står NCC ikke alene – flere religioner og trosretninger fremhæver videnskabens forskningsresultater som grundlag for at umiddelbar handling er nødvendig.

Fej for egen dør

De religiøse organisationer påtager sig ikke kun klima-lederskab for at påvirke den amerikanske regering. Da USA er det land i verden, som udleder mest drivhusgas pr. indbygger, mener organisationerne, at hver indbygger har et moralsk ansvar for at reducere udledningerne fra eget forbrug. Således har mange af de religiøse sammenslutninger startet kampagner rettet mod det individuelle medlem. Den Presbyterianske kirke er blandt andet meget aktiv på dette område, og har vedtaget en resolution, hvor de opfordrer deres medlemmer til at blive CO2-neutrale, samt en forvaltnings-resolution der er rettet mod at sænke kirkebygningernes energiforbrug. Der er også mange kristne investor-foreninger i USA, som giver de troende muligheden for at få en moralsk stemme på det økonomiske marked. Foreningerne leverer informationer om, hvordan de forskellige virksomheder handler på sociale og miljømæssige områder. Dermed får de kristne investorer muligheden for at udvælge de virksomheder, hvori de ønsker at investere - i overensstemmelse med deres overbevisning. På denne vis kan investorerne vælge kun at støtte de virksomheder der tager ansvar på klima-området, eller at lave investor-resolutioner og dermed prøve at påvirke virksomhederne i en positiv retning.

De religiøse organisationer udgør en ny og stærk pressionsgruppe blandt de snart mange initiativer i USA, som forsøger at få den amerikanske regering til tage seriøst fat på at løse klimaproblemet. Klima-bevægelsen repræsenterer en religiøs stemme på tværs af religion og videnskab, til fordel for en ambitiøs klimaindsats - baseret på et samlende moralsk princip om at passe på den jord vi har fået. Endnu har det kun i ringe grad påvirket den siddende regering såvel som de republikanske præsidentkandidater til det kommende valg i 2008. Men det bliver spændende at se om den støt voksende klima-bevægelse på længere sigt vil kunne udrette de mirakler i USA, som det internationale samfund ikke hidtil har kunnet producere.

Sara Vincentzen, stud.scient.pol.
Praktikant hos Det Økologiske Råd