Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Skrot forslaget om kul på Avedøre 2 og Skærbækværket!

Bragt i Altinget

Regeringen siger, at Danmark på lang sigt helt skal frigøre sig fra de fossile brændsler - kul olie og naturgas - og at målet skal nås gennem energibesparelser og anvendelse af vedvarende energi. Vi er enige, hvis ”lang sigt” er 2050.

Tarjei Haaland, klima- og energimedarbejder i Greenpeace
Christian Ege, formand for Det Økologiske Råd

Regeringen siger, at Danmark på lang sigt helt skal frigøre sig fra de fossile brændsler - kul olie og naturgas - og at målet skal nås gennem energibesparelser og anvendelse af vedvarende energi. Vi er enige, hvis ”lang sigt” er 2050.
Efter mange års modstand foreslår regeringen nu endelig nationale mål for en fordobling af mængden af vedvarende energi og begyndende afvikling af brugen af kul, olie og naturgas. Det hilser vi velkomment, selv om ambitionerne især for afviklingstakten for kul og olie skal være betydeligt større. Og vi efterlyser konkrete virkemidler, der kan realisere målene.
Men når regeringen foreslår et mål om, at det samlede danske energiforbrug frem til 2025 blot skal holdes konstant, så mener vi, at det er alt for uambitiøst.
Energiscenarier udarbejdet af henholdsvis Ingeniørforeningen og Teknologirådet viser, at man kan reducere det samlede energiforbrug med 30-40 % i samme periode. En fastholdelse af regeringens foreslåede udbygning med vedvarende energi kombineret med sådanne ambitiøse energisparemål vil betyde, at andelen af vedvarende energi i 2025 bliver 43-50 %. Og at de fossile brændslers andel derved reduceres fra dagens 85 % til 50-57 %.
På den baggrund er det uforståeligt og helt uacceptabelt, at regeringen under overskriften ”frit brændselvalg på de centrale kraftværker” foreslår, at DONG skal have lov til at omstille Skærbækværket og Avedøreværk 2 til kulfyring. De to centrale kraftværker fyrer i dag med biomasse/olie og naturgas - og må ikke anvende kul.
Den foreslåede omstilling er både i strid med ”kulstoppet” fra 1997 og med regeringens egne mål om at udfase kul og de andre fossile brændsler - og indføre mere vedvarende energi.
Der er tværtimod af klimahensyn behov for det stik modsatte. Nemlig at flere af de særligt CO2-belastende kulfyrede kraftværker, der samlet leverer omkring halvdelen af vores elproduktion, omstilles til biomasse og naturgas, samt at de ældste værker skrottes.
Regeringens forslag om at lade markedskræfterne afgøre, hvilke brændsler der skal anvendes også på de to ikke-kulfyrede kraftvarmeværker, vil føre til et større kulforbrug i Danmark - ikke et mindre. Kul er nemlig umiddelbart billigere end miljøvenlig vind, biomasse eller naturgas og vil derfor blive foretrukket. Men kul er kun billigere, fordi de eksterne miljø-, klima- og sundhedsomkostninger ikke fuldt indregnes i markedsprisen. Disse er ifølge EU-forskning fastsat til 30-50 øre/kWh ved kulfyring. I dag køres det naturgasfyrede Skærbækværk og Avedøreværk 2, der bruger biomasse og naturgas/olie, på lavt blus, for at de kulfyrede kraftværker kan udnyttes maksimalt. Det sker på trods af, at disse to værker har elvirkningsgrader, der er blandt de højeste i verden. Men denne prioritering skyldes netop den manglende indregning i priserne af kullenes skadevirkninger.
Regeringen skriver i deres oplæg, at ”kvotesystemet sikrer, at der ikke bliver incitament til større CO2-udledninger”. Men realiteten er, at det danske kulforbrug og det hjemlige CO2-udslip alligevel kan stige – og så kompenseres ved kvotekøb i udlandet.
Desværre prioriterer det statsejede DONG Energy ofte kortsigtet ekstra fortjeneste over langsigtede klimahensyn. Og regeringen ser i denne sag ud til at ville bøje sig for DONG.
Hvis regeringen med miljøminister Connie Hedegaard i spidsen seriøst ønsker at fremvise Danmark som foregangsland ved klimatopmødet i 2009, så er det netop bl.a. kraftvarmeværker, som det ikke-kulfyrede Avedøreværk 2, man skal vise frem.

Det Økologiske Råd og Greenpeace skal derfor indtrængende opfordre regeringen (og partierne i energiforhandlingerne) til at fastholde Avedøreværk 2 og Skærbækværket som kul-fri kraftvarmeværker, der kan vise både Danmark og resten af verden en vej ud af den klimaødelæggende kulalder

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small