Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Engelsk succes med energitjenester

Energibesparelser har store fordele, bl.a. fordi at det er billigere at nedbringe forbruget end at producere ny energi. Energitjenester kan bidrage til at skabe effektive energibesparelser til få penge. Den engelske kommune Woking viser vejen.

En energitjeneste til brugere af energi inkluderer investering i installation af energieffektivt udstyr og energirenovering af bygningen, løbende vedligeholdelse og drift samt levering af den nødvendige mindre mængde energi i form af el og varme. Energibesparelser bliver herved en del af en samlet pakke, som kunderne får tilbudt. Herved flyttes ansvaret for og gevinsten ved besparelser fra de private forbrugere til professionelle, der er specialister i omkostningseffektive løsninger.

Levering af energitjenester fra ”Energi Service Virksomheder” – ESCO’s – er en virksomhedskonstruktion, vi stort set ikke kender i Danmark. Men det gør de mange andre steder i verden, bl.a. i Storbritannien i kommunen Woking.

ESCO’s en succes i Woking

Woking Borough, en kommune tæt på London, er den mest fremskridtsvenlige kommune i Storbritannien i forhold til energibesparelser og vedvarende energi.

Da Woking i starten af halvfemserne vedtog sin politik for energieffektvisering var målet en reduktion i energiforbruget i kommunens egne bygninger på 40 % på ti år. Det mål er for længst nået ved satsning på gasfyret kraftvarme og en besparelsesindsats. I 2005 havde kommunen opnået en energireduktion på 51 %.

Kommunens politik for effektivisering af energien er firstrenget:

1) Udarbejdelse af en overordnet politik for området.
2) Dannelse af Energi- og Miljø serviceselskaber, Energy and Environment Services Companies, EESCO’s
3) Krav om omkostningsneutralitet for kommunens skattebetalere.
4) Brug af innovative finansieringsmuligheder.

Fakta om Woking
Der er knap 37.000 husholdninger med i alt ca. 100.000 indbyggere. Gennemsnitshusholdningen er på 2,41 personer. Godt 28 % af husholdningerne er på blot én person. Knap 77 % af boligerne er en form for ejerboliger og godt 23 % er lejet.
Praktisk omkring energibesparelsestiltagene
Renoveringsarbejdet udføres af private firmaer, der hyres af Thameswey. Borgere, der er berettiget til ydelserne, kontakter selv firmaerne direkte.
De typiske tiltag, er hulmursisolering og etablering af vinduer med to lag glas. Der udføres ikke konkrete beregninger på energibesparelserne. I stedet er fastsat en forventet besparelse pr. bolig, som bruges til at beregne kommunens samlede besparelse.

Energifond finansierer energibesparende tiltag

De første besparelser blev opnået via etablering af en kommunalt ejet energi-effektivitetsfond, Thameswey, hvor de penge, der bliver hentet hjem via energi- og vandeffektiviseringsprojekter bliver ført tilbage til fonden og brugt til at finansiere nye besparelser.
Fonden etableredes med en startkapital på knap 3 millioner kroner som en selvforstærkende kapitalfond og dermed den økonomiske grundstamme for arbejdet med energibesparelser i Woking.

For at kunne undgå udgiftsstigninger både for borgerne og kommunen har det været nødvendigt for kommunen at benytte sig af sine stor-indkøbsfordele som kommune samt de fondsmuligheder, der har været tilgængelige.

Dannelse af ESCO’s

For at kunne håndtere større energibesparelsesprojekter dannedes aktieselskaberne Thameswey Limited og Thameswey Energy Limited i 1999/2000.
Thameswey selskaberne er ikke energiforsyningsselskaber, men derimod udbydere af energi services, ESCO´s. Siden dannelsen har kapitalfonden Thameswey investeret knap 32 millioner kroner gennem årene. Investeringen har medført en samlet besparelse på over 57 millioner kroner i samme periode, med aktuelle årlige besparelser på over 11 millioner kroner!
Thameswey har isoleret ca. otte tusinde sociale boliger gennem de sidste 6 år.

Thameswey Limited er ejet af kommunen og varetager energibesparende projekter på en ikke kommerciel basis. Selskabet arbejder kun indenfor kommunen og bruger typisk sin indtjening på energibesparende foranstaltninger eller demonstrationsprojekter; såsom støtte til efterisolering af ældre borgeres boliger (the Winter Warmer Scheme) eller installering af vind- eller solenergi-demonstrationsprojekter.
Udvælgelseskriteriet er socialt. Ved renovering af privat- og selskabsejet byggeri kommer besparelserne ikke ind i fonden, men er ren ”donation”. Dette er dog en minimal del.
Kommunen stiller sikkerhed og opnår derved favorable lånemuligheder til finansiering af projekterne i Thameswey Limited.
Thameswey Energy Limited er et joint venture Energy Service Company, ESCO, mellem Thameswey Limited og det danske selskab Xergi A/S. Selskabet opererer på kommerciel basis og udfører miljø- og energiprojekter over hele Storbritannien. Thameswey Limited deltager i finansiering af denne kommercielle del ved at optage og videreudlåne kommunegaranterede lån til Thameswey Energy Limited. Herved opnås en renteindtægt, da kommunegaranterede lån har en lavere rente end kommercielle lån
”Når kommunen valgte at etablere et joint venture med Xergi A/S, var det primært med det formål at fremme udviklingen af decentral kraftvarme (og køling) i Woking og i Storbritannien som helhed. Selskabet opererer i Woking med kombinerede fjernvarme, absorption cooling og elforsyningsselskaber. Senest er der indgået en syvårig kontrakt om udvikling af CHP i Milton Keynes. I samarbejdet bidrager kommunen med kendskab til lovgivning og opnåelse af tilladelser.” siger danske John Nielsen, Konsulent for Thameswey.

 

I Danmark kan vi lære af de engelske erfaringer

I Danmark har energiselskaberne inden for el, varme, gas og olie, ligesom i Storbritannien, forpligtelser til at gennemføre en fastsat mængde energibesparelser. Til denne opgave må bruges penge, som opkræves hos forbrugerne. Vælger selskabet ikke at gennemføre besparelserne selv, er selskabet forpligtet til at udbetale det givne beløb, således at andre kan gennemføre besparelserne.

En dansk ”Woking-model” kan bygge på de danske krav om en ekstra energispareindsats. En kommune med ambitiøse målsætninger for reduktion af CO2 og med eget fjernvarmeselskab kan oprette et kommunalt ejet aktieselskab, et ESCO-selskab, til at gennemføre energibesparelser. Finansieringen kommer fra den kommunale varmeforsyning, der har en pligt til at gennemføre en vis mængde energibesparelser.
ESCO-selskabet kan indgå aftaler om, at en del af de sparede udgifter til køb af varme skal tilgå selskabet i en årrække, hvorved selskabets kapitalgrundlag som i Woking styrkes til videre energispareprojekter.
Modellen med et kommunalt ejet aktieselskab vil åbne mulighed for at søge ekstra penge både i Danmark og EU til gennemførelse af demonstrations-energirenoveringer. Og der er mulighed for at andre kommuner kan vælge at lade førstnævnte kommunes ESCO udføre deres energispareforpligtelse.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small