Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

NGOer opfordrer Ida Auken til at oprette Kemi-Watch

chrmicals Danmarks Naturfrfedningsforening, Forbrugerrådet Tænk og Det Økologiske Råd opfordrer Ida Auken til at oprette et Kemi-Watch som erstatning for det nedlagte Informationscenter for Miljø og Sundhed.

Miljøminister Ida Auken
ministeren@mim.dk

6. december 2013
dok. 138703/cj

Fokus på kemiske stoffer og information til borgerne

Kære Ida Auken,

Det er med bekymring for borgerne og for miljøets skyld, at vi retter henvendelse til dig. Hverken i Kemikalieindsatsen 2014-17 eller i finanslovsaftalen med Venstre og Konservative fremgår det, hvordan regeringen har tænkt sig at udfylde den informationsindsats, der kommer til at mangle efter lukning af IMS.

I Kemikalieindsatsen 2014-17 står der ganske vist, at ”Forbrugerne informeres på nye måder, så de kan træffe oplyste valg om produkter med kemikalier”, og det kan vi kun støtte op om, men i teksten står intet om, hvad der skal erstatte den nedlagte informationsindsats.

Som du ved, har vi ytret ønske om, at IMS’ aktiviteter fortsætter i et andet regi, og foreslået at der afsættes midler til at drive et NGO Kemiwatch, et uafhængigt center der fokuserer på de kemiske stoffer der bruges i produktionen af forbrugsgoder (se også bilag 1). Centerets opgave skulle være at informere borgerne om kemiske stoffer i forbrugerprodukter, samt fokusere på den kommende regulering af de kemiske stoffer, som endnu ikke er inkluderet i lovgivningen.

Reguleringen af disse kemiske stoffer (især hormonforstyrrende stoffer, kombinationseffekter og nanomaterialer) vil være på dagsordenen i de kommende år, og set i lyset af den nuværende udvikling, hvor bl.a. reguleringen af hormonforstyrrende stoffer bliver udskudt igen og igen, er det vigtigt med en uafhængig stemme, som kan varetage borgernes interesser, når kemiindustrien argumenterer mod bl.a. strammere regulering.

Danmark er allerede et foregangsland på disse områder, og derfor bør de danske myndighedsindsatser suppleres med en stærk NGO stemme, som kan bidrage til at nuancere debatten og kvalificere reguleringen og eksempelvis samle de nordiske NGOer på området.

Vi håber derfor, at du i de afsluttende forhandlinger om udmøntningen af finansloven vil finde midler til at oprette et uafhængigt NGO Kemiwatch, som kan være med til at sikre bedre forbrugerprodukter og færre skadelige kemikalier i mennesker og natur.

Færre penge til miljømærkerne?

Forbrugerrådet Tænk og Danmarks Naturfredningsforening er medlemmer af Miljømærkenævnet og på et møde den 4. december blev vi orienteret om økonomien i Miljømærkning Danmark i de kommende år. Til vores store forbløffelse er der lagt besparelser ind i finansloven, således at tilskuddet til Miljømærkning Danmark fra staten falder med 0,5 mio. i 2014 og 2015 og en mio. i 2016.

Vi har meget svært ved at se, hvordan det hænger sammen med regeringens ambitioner om grøn omstilling, giftfrie produkter og bedre information til borgerne om kemikalier i forbrugerprodukter.

Miljømærkerne gør det let for forbrugerne at undgå skadelig kemi, og de mærkede produkter belaster miljøet mindst, ligesom de i høj grad bidrager til den grønne omstilling.

Vi mener tværtimod, at bevillingen til Miljømærkning Danmark bør øges, så vi kan få endnu flere miljømærkede produkter på hylderne til gavn for borgere og miljø. Vi håber, at du ligeledes vil arbejde for at fjerne denne besparelse på finansloven for 2014.

 

Med venlig hilsen

Anja Philip,
Formand
Forbrugerrådet Tænk

Susanne Herfelt, Direktør, Miljø og klima
Danmarks Natur-fredningsforening

Christian Ege Jørgensen,
Sekretariatsleder
Det Økologiske Råd

DØR-Forbrugerrådet-DN 2


 

Bilag

Bilag 1: Mail til Miljøudvalget, d. 28. november 2013

Behov for uafhængig information om kemikalier

Kære miljøudvalg.

I var jo alle bag kemikaliehandlingsplanen for 2014-17, hvilket jo er meget positivt, men desværre blev der, i en ellers god aftale,  ikke afsat midler til at sikre forbrugerne uafhængig information om kemikalier. Det håbede vi i Forbrugerrådet Tænk, så ville komme med finansloven 2014, men i aftalen fra i tirsdags ser det ikke umiddelbart ud til, at der er sat penge af. Vi kan se, at der er afsat 200 mio. kr. årligt til grøn omstilling, og vi skal hermed opfordre til at nogle af disse midler bruges til at sikre den uafhængige forbrugeroplysning om kemikalier.

Forbrugerinformationsindsats om problematisk kemi

For med lukningen af Informationscenteret for Miljø og Sundhed (IMS) er det meget vigtigt, at der afsættes midler til den form for information om miljø og sundhed i forbindelse med forbrug, som centeret har varetaget indtil i dag. Vi mener, at der er behov for en ”NGO KemiWatch”.

Med det formål at styrke kemikalieindsatsen foreslår vi, at der afsættes penge til at styrke NGO’ernes muligheder for at påvirke REACH i en ambitiøs retning. Som I ved er der huller flere steder bl.a. vedr. nano, hormonkemi og regulering af kombinationseffekter, samt indhold af skadelig kemi i forbrugerprodukter, noget som I i Folketinget jo også har fokus på. Det kan ske gennem etablering af et ngo-center (KemiWatch), der kan give et tiltrængt modspil til Kommissionen i implementeringen af REACH. Et center som kan bakke den danske indsats mod skadelig kemi op, give indspark til danske politikere i folketinget og i parlamentet og Kommissionen og ikke mindst informere forbrugerne om problematisk kemi i forbrugerprodukter og være en modvægt til kemiindustrien.

Centeret skal ikke være en ’myndighed’, men snarere en vagthund, der kan sikre, at importører, virksomheder og myndigheder som minimum lever op til lovgivningen, og som kan være med til at forbedre lovgivningen, videreformidle erfaringer fra virksomheder og kommunikere til forbrugerne. KemiWatch skal være vagthunden på kemikalieområdet, som Danwatch, Swewatch og Norwatch er det på det etiske handelsområde i de nordiske lande.

Dansk forskning har været med til at afdække, at den nuværende risikovurdering ikke er tilstrækkelig. Resultater af kombinationseffekten viser bl.a., at det ikke er tilstrækkeligt at vurdere kemikalierne enkeltvis. REACH er ved at blive implementeret, men hvordan forløber implementeringen og er REACH nok? Er nanopartikler reelt omfattet og hvad med de hormonforstyrrende stoffer, der ikke er klassificeret? Stort set dagligt er der historier i pressen om kemikalier i forbrugerprodukter, oftest kemikalier, der i et eller andet omfang er skadelige for mennesker og miljø.

I Danmark er der ikke nogen aktør, hvis eneste fokus er disse emner. Området følges af enkelte NGO’er, bl.a. af os i Forbrugerrådet Tænk og af Det Økologiske Råd, med de sparsomme ressourcer der er til rådighed, mens WWF, Greenpeace og Danmarks Naturfredningsforening desværre ikke har ressourcerne til at prioritere området højt.

Der er behov for opgradering af indsatsen fx ved at få afsat tilstrækkelige ressourcer og/eller oprettelse af et center, der kan overvåge og følge udviklingen nøjere. Det vil sige, at det skal følge med i forskningen og presse på for, at denne fører til en bedre regulering. Centeret skal holde øje med virksomhederne og sikre, at de lever op til lovgivning, holde øje med myndighederne og sikre at reglerne bliver gennemført og informere forbrugerne om de muligheder, de har for at afkræve dokumentation fra virksomhederne om indholdsstoffer i produkterne.

For eksempel kan et NGO KemiWatch afprøve 45 dages reglen, hvor virksomheder skal oplyse, om de bruger stoffer på ECHAs kandidatliste (http://echa.europa.eu/), og de kan teste produkter for korrektheden af de oplysninger virksomhederne afgiver i medfør af REACH.  De kan også videreformidle de gode erfaringer, som danske virksomheder har/udvikler.

Internationalt kan et NGO KemiWatch arbejde sammen med Chemsec (www.chemsec.org), der arbejder med samme problemstilling på et internationalt plan (uden dog at have et særligt forbrugerfokus).

Der er behov for information

Med lukningen af IMS, vil der opstå en situation, hvor forbrugerne vil have sværere ved at finde information om kemi i forbrugerprodukter. Vi håber I synes om vores ide om et NGO KemiWatch, men selv hvis det er ikke skulle være tilfældet, så er det en nødvendighed at sikre en efterfølger for IMS, der kan sikre faktuel og troværdig information om kemi i forbrugerprodukter i de kommende år.

default Download brevet >> (108 KB)


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i


Vi deler et hav

Materiale til undervisning om landbrug og havmiljø i 5.-6. klasse.

Vi deler forside 400px

Bestil materiale og vejledning her >>

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small