Ny liste over særligt farlige kemiske stoffer udfordrer EU.

Kronik bragt i Ingeniøren d. 17.10.

På en konference i Bruxelles d. 17.9. lancerede det internationale kemisekretariat ChemSec på vegne af NGO-verdenen sin version af en kandidatliste over særligt farlige stoffer. Lanceringen kommer i forlængelse af, at EU’s forslag til en kandidatliste blev offentliggjort i juni som led i gennemførelsen af EU´s kemikaliereform REACH.

REACH består af flere spor. I løbet af efteråret foretager alle producenter og importører af kemiske stoffer en såkaldt præregistrering af alle anvendte stoffer. Efter 1. december 2008 vil det kun være tilladt at producere/importere stoffer, der er præregistreret. I løbet af de næste 10 år er der krav om at foretage en grundigere registrering af de enkelte stoffer. Blandt disse kan man hen ad vejen udtage nogle særligt farlige stoffer med henblik på forbud eller begrænsning i anvendelse. For at fremskynde viden om og eventuelle restriktioner på de farligste af stofferne, er der samtidig etableret en sideløbende proces, den såkaldte godkendelsesordning, hvor stoffer med særligt farlige egenskaber kan reguleres i et hurtigere tempo. Grundlaget for denne regulering er kandidatlisten.

Kandidatlisten udarbejdes af Det Europæiske Kemikalieagentur ECHA på baggrund af indberetninger fra medlemsstaterne. Det første forslag fra ECHA i juni i år rummede blot 16 stoffer. Danmark har ikke indberettet nogen stoffer til listen – på trods af, at vi gennem en årrække har vedligeholdt ”Listen over uønskede stoffer”, der rummer over 100 stoffer.
Den nye alternative liste fra NGO-verdenen rummer derimod 267 kemiske stoffer, der alle opfylder kriterier opstillet af EU for en sådan liste.

Stoffer der står på den officielle liste skal underkastes denne særlige godkendelse, som er indbygget i REACH. Denne godkendelsesordning, også kaldet autorisation, er en central del af REACH. Disse stoffer er ikke forbudt, men hvis virksomheder vil fremstille eller importere dem, skal de ansøge EU om godkendelse af den specifikke anvendelse af stoffet. Det var netop et af de elementer, som skulle gøre REACH til en stor forbedring i forhold til den gamle lovgivning. Dengang skulle man vente i mange år på, at myndighederne fik lavet de såkaldte risikovurderinger af de enkelte farlige stoffer – før der kunne ske indgreb mod brugen af disse.

Kandidatlisten giver også forbrugerne øgede muligheder for information om produkter, indeholdende disse stoffer. Forbrugeren kan spørge sin forhandler om, hvorvidt et produkt indeholder stoffer fra kandidatlisten, og har ret til at få svar indenfor 45 dage. Denne ret gælder dog kun for artikler, såsom møbler, elektriske apparater, beklædningsgenstande m.m. – og ikke f.eks.  kemiske produkter, som maling og vaskepulver. Indeholder en artikel mere en 0,1 vægtprocent af et stof fra kandidatlisten, har forbrugeren ret til information. Med en liste på kun 16 stoffer bliver denne ret meget begrænset.

Stoffer kan komme på EU's kandidatliste, hvis de er: Kræftfremkaldende, fosterskadende, kan ændre arveanlæg, eller er svært nedbrydelige i miljøet og ophobes i fødekæder. Endelig gælder det giftige og hormonforstyrrende stoffer og stoffer med tilsvarende særligt farlige egenskaber. ChemSec har i samarbejde med en række andre NGO’er og fremsynede virksomheder fundet 267 stoffer, som opfylder disse krav.

Den alternative liste indeholder f.eks. det omstridte Bisphenol A som findes i en række plasticprodukter, bl.a. i sutteflasker, bestik, mikroovns beholdere og i plastikbelægninger på konservesdåser. Stoffet er gennem årtier mistænkt for at være hormonforstyrrende. Desuden finder man stoffet decaBDE (en bromeret flammehæmmer), som bl.a. er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Stoffet er hidtil brugt i elektronikprodukter, men er nu, via ROHS-direktivet, forbudt i elektronik i EU. Det kan stadig findes i f.eks. tekstiler. Formaldehyd er også på listen - det findes i mange typer af produkter, f.eks. i spånplader og tekstiler. Det kan i mindre doser give allergiske reaktioner, og i større doser er det kræftfremkaldende. Listen rummer også asbest. (se www.ChemSec.se).

Med den alternative liste ønsker NGO´ere nu at lægge pres på medlemsstaterne, EU-kommissionen og ECHA om at øge tempoet med at foreslå stoffer til kandidatlisten. Listen skal revideres mindst en gang årligt.

Den længere NGO-liste kan også hjælpe industrien med udskiftning af særligt farlige kemikalier. Industrien skal kunne forberede sig på udfasning af de stoffer, der med tiden kan komme til at stå på den officielle EU-liste. Samtidig kan de i arbejdet med at udskifte ét problematisk stof undgå at vælge et andet ligeså problematisk stof. Den alternative liste viser derfor vejen for virksomheder, der ønsker at være på forkant med lovgivningen.

Den korte EU-kandidatliste forsvares derimod med, at det skal være overskueligt for industrien at substituere stofferne på listen. Desuden fremhæves arbejdspres i medlemsstater, virksomheder og ECHA. Endelig henviser Miljøstyrelsen til, at stoffer stadig kan blive forbudt, selv om de ikke er kommet med på kandidatlisten. Men der er indtil videre ikke noget der tyder på, at EU speeder op i tempo med at forbyde særligt farlige stoffer, i forhold til hvordan situationen var før REACH. Godkendelsesordningen skulle netop være det nye, der beskyttede os mod særligt farlige stoffer, som endnu ikke var nået gennem den langsommelige forbudsprocedure. Hvis listen ikke rummer alle de stoffer, som opfylder kravene om særligt miljø- og sundhedsskadelige effekter, bliver forbrugere og arbejdstagere taberne i spillet..

Susanne Bruun Jakobsen, kemikaliemedarbejder