Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Nu bør endnu en bromeret flammehæmmer udfases

Bragt i Ingeniøren

Flere og flere af de bromerede flammehæmmere ser ud til at være problematiske for miljøet eller sundheden. Europa-parlamentet stemte ved deres første behandling tirsdag d. 22. maj for et forslag om optagelsen af en mængde nye stoffer på listen over prioriterede farlige stoffer (priority hazardous substances) inden for vandrammedirektivet. Heriblandt var den bromerede flammehæmmer TBBPA, der hidtil ikke har været reguleret men som gennemgår en risikovurdering i EU regi lige nu. Forslaget skal nu til afstemning i Ministerrådet sidst i juni, og hvis Parlamentet og Rådet kan blive enige om at vedtage forslaget vil det betyde, at TBBPA skal udfases i vandmiljøet inden 2020.

Denne mulige lovmæssige ændring hilses bestemt ikke velkommen af elektronikindustrien, da TBBPA indgår i over 90 % af deres printkort, og industrien frygter TBBPA’s optagelse på listen vil kunne begrænse deres forbrug af stoffet. Industrien mener ikke deres forbrug af stoffet udgør en risiko for mennesker eller miljø og havde inden afstemningen forsøgt at påvirke parlamentarikere til at stemme imod optagelsen.

Sundheds- og miljøeffekter af TBBPA

De bromerede flammehæmmere, herunder TBBPA, kan spredes til miljøet i hele deres livscyklus, dvs. både under fremstilling af apparater indeholdende bromerede flammehæmmere, ved brug af disse pga. den varmeudvikling der sker i apparatet og ved bortskaffelsen. Flammehæmmerne frigives lettest, hvis det er indbygget additivt. Ved den reaktive brug, hvor de indgår i en kemisk binding med materialet, er der derimod mindre risiko for frigivelse.

TBBPA anses for at være persistent og bioakkumulerbar – dog med nogen modsigelse - og er både fundet i spildevandsslam, fisk og muslinger samt menneskeblod og modermælk. TBBPA er meget giftigt overfor vandlevende organismer og kan have langtidseffekter i vandmiljøet. Derimod anses det for kun at have lav grad af sundhedsrelaterede negative effekter i mennesker. Der er dog stor mangel på videnskabelige undersøgelser på dette område. Ulla Haas, forsker ved DTU, har tidligere vist at rotters intelligens forringes efter indtag af TBBPA, der er dog en del diskussion om, hvorvidt denne effekt også gør sig gældende i mennesker.

Substitution af TBBPA

Der er gode muligheder for at substituere TBBPA, der er indbygget additivt, som det bl.a. sker i kabinetter. Den reaktive anvendelse af TBBPA i printkort er svære at substituere, da der ikke findes mange alternativer på markedet lige nu. Dette skyldes bl.a. at fokus hidtil har været på andre bromerede flammehæmmere. Fujitsu Siemens har dog allerede i stort omfang erstattet de bromerede flammehæmmere i deres SCENIC PC, og det svenske firma Deflamo har udviklet flammehæmmeren, Apyrum, der bygger på citron- og eddikesyre, og som er miljøvenlig i hele sin livscyklus.

Gode grunde til udfasning

I Det Økologiske Råd er vi positive over for en udfasning af TBBPA, men vil samtidig understrege at det er vigtigt at stoffet ikke blot erstattes af en anden farlig bromeret flammehæmmer.

Som proceduren foregår i EU lige nu, bliver de mange bromerede flammehæmmere vurderet hver for sig, og dette tager utrolig lang tid. TBBPA har været under risikovurdering i indtil videre over 5 år, og processen er endnu ikke afsluttet. Der findes ca. 70 bromerede flammehæmmere, hvoraf kun nogle få er blevet vurderet for sundheds- og miljøeffekter. Der kan altså gå årtier inden vi kommer bunken igennem. I EU er indtil videre kun få bromerede flammehæmmere forbudt, nemlig PBB samt penta- og octa-BDE. Danmark arbejder dog lige nu på også at få deca-BDE forbudt, da Kommissionen har ophævet forbuddet mod dette stof.

EU burde i stedet – set i relation til forsigtighedsprincippet - forbyde hele gruppen af bromerede flammehæmmere. Hvis industrien så kan påvise, at et af stofferne ikke er farligt, kan man tage dette op til nyvurdering. De bromerede flammehæmmere er populært sagt vor tids DDT, da deres kemiske struktur minder meget om hinanden. Eksempelvis består både DDT og TBBPA af 2 phenoler tilknyttet et halogen, for DDT’s vedkommende er dette halogen klor og for TBBPA’s vedkommende halogenet brom. Man kunne frygte at vi er ved at gentage eksperimentet med DDT.

Kilder

Fakta og baggrundsinformation om bromerede flammehæmmere. Udarbejdet af COWI i samarbejde med Miljøstyrelsen og Valør & Tinge A/S
EFRA: European Flame Retardent Association’s hjemmeside
Ingeniøren nr. 8; 0+0+0+0 giver 7
www.ecocouncil.dk: temaside om bromerede flammehæmmere
www.mst.dk
www.miljoeogsundhed.dk

Bromerede flammehæmmere og TBBPA

Bromerede flammehæmmere (BFR) er en stofgruppe bestående af ca. 70 forskellige organiske forbindelser indeholdende brom, som virker hæmmende på brand. De bromerede flammehæmmere kan indgå i et produkt på to måder. Reaktivt, hvor der indgår i en kemisk forbindelse med det materiale, det skal beskytte mod brand eller additivt, hvor det er tilsat materialet som en selvstændig ingrediens. Af de mange bromerede flammehæmmere er TBBPA den mest udbredte i dag. TBBPA anvendes i stort omfang reaktivt i epoxybaserede printplader og additivt i plast, der bl.a. indgår i kabinetter. De bromerede flammehæmmere kan udgøre op til 22 % af materialet


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i


Vi deler et hav

Materiale til undervisning om landbrug og havmiljø i 5.-6. klasse.

Vi deler forside 400px

Bestil materiale og vejledning her >>

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small