Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Klage over miljøgodkendelse af kalkunproduktion i Slagelse

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Slagelse Kommunes miljøgodkendelse af kalkunproduktion på Visbjergvej 30, 4230 Skelskør i medfør af § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklagede Slagelse Kommunes miljøgodkendelse af kalkunproduktion på Visbjergvej 30, 4230 Skelskør i brev af 16. januar og fremsender hermed en begrundelse herfor.

Miljøgodkendelsen omfatter en produktion på 176.000 kalkuner bestående af 132.000 kalkunhaner (31-147 dage) og 44.000 kalkunhøner (31-112 dage) svarende til 761DE.

Det er første gang virksomheden revurderes og miljøgodkendelsen revurderes næste gang efter 10 år.

Staldene er indrettet med fast gulv og dybstrøelse. Der køres holddrift med ”alt ind alt ud”, hvor der kommer 2,7 hold igennem på et år.

Virksomheden må ifølge miljøgodkendelsen maksimalt producere 83.875 kg N og 33.943 kg P i husdyrgødning eller anden organisk gødning på udspredningsarealerne pr. år.

Det fremgår imidlertid af ansøgningsskemaets gødningsregnskab, at den producerede gødningsmængde indeholder 89.747 kg N og 33.493 kg P. Der er således ikke overensstemmelse med miljøgodkendelsen og ansøgningsskemaet.

Ammoniakemissionen fra staldene er beregnet til 25.311 kg N/år og fra lagerstakkene til 5.109 kg N, og tillægges kg N i husdyrgødning er den samlede N-udskillelse ifølge ansøgningsskemaet på 120.167 kg N ab dyr. Ammoniaktabet i stalden er således på 21,1% af udskilt N.

Det Økologiske Råd finder det uhensigtsmæssigt at regulere produktionen på vilkår om maksimalt udbragt kg N i husdyrgødning, da det er umuligt at kontrollere N-indholdet i den udbragte dybstrøelse.

Der bør i stedet stilles vilkår om indhold af råprotein i foderet og antal foderenheder pr. kg tilvækst, idet en minimering af kvælstofudskillelsen er den mest oplagte metode til at reducere ammoniakemissionen fra både stald, lager og udbringning.

Ved sammensætningen af foderet tilsættes protein for at opfylde behovet for den mest begrænsende aminosyre, typisk lysin. Alle øvrige aminosyrer bliver som følge deraf tilsat i et overskud. Ved tilsætning af lysin og andre begrænsende aminosyrer vil det være muligt at reducere kvælstofudskillelsen med 15-20%.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at stille krav om foderoptimering i kalkunproduktionen i form af krav om tilsætning af de mest begrænsende aminosyrer og til maksimalt indhold af råprotein i foderet og antal foderenheder pr. kg tilvækst for at minimere ammoniakemissionen fra både stalde, markstakke og fra udbringningen af dybstrøelsen.

Hallerne er overvejende med naturlig ventilation, men suppleres med ventilation i varme/stillestående perioder. Det er således ikke muligt at reducere ammoniakemissionen i stort omfang ved etablering af luftvaskere på ventilationsskorstenene.

Al dybstrøelsen fra kalkunproduktionen udbringes på 747 ha udbringningsarealer på Basnæs Gods. En del af dybstrøelsen køres direkte ud og nedbringes inden for en arbejdsuge efter tømning af kalkunhallerne.

Det fremgår af ansøgningen, at produktionen drives efter ”alt ind alt ud” princippet, og at det derfor ikke er muligt at nedbringe mere end 33% af dybstrøelsen direkte set som gennemsnit over tre år. Dybstrøelse, der udbringes fra midlertidige markstakke, der ikke har ligget længere end et par uger betragtes som direkte udbringning. Ved at nedbringe 33% af dybstrøelsen direkte reduceres ammoniakfordampningen med 2.516 kg N/år.

I miljøgodkendelsen stilles der krav om, at 33% af dybstrøelsen fremover skal udbringes direkte. Det fremgår, at ”Kommunen betragter det som direkte udbringning, når det sker inden for 14 dage efter tømning af staldene. Markstakkene skal dog være overdækket senest 7 dage efter etablering. Der er 12,5% ammoniak fordampning, der på denne måde reduceres.”

Der er opgjort en fordampning fra lagerstakke på 5.108 kg N, som vil blive nedbragt med 2.516 kg N på grund af den direkte udbringning.

Der er imidlertid indbygget i ansøgningsskemaet, at der sker en direkte udbringning af 15% af dybstrøelsen fra fjerkræbrug, som ikke kan indgå som en ammoniakreduktion. Der kan således kun indregnes ammoniakreduktion, der ligger ud over 15% dvs. 18% i den aktuelle sag. Den opgivne reduktion på 2.516 kg N/år bør derfor i stedet være 1.372 kg N/år.

Direkte udbringning indebærer ifølge ”Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning”, at dybstrøelsen midlertidigt kan opbevares på marken i op til en uge i forbindelse med udspredning.

Det Økologiske Råd finder ikke, at Slagelse Kommune har hjemmel til at forlænge perioden til 14 dage.

Det Økologiske Råd finder, at der bør stilles vilkår om direkte udbringning fra stald til mark af 15-20% af dybstrøelsen, og at der herudover bør stilles krav om udbringning af 13-18% af dybstrøelsen fra mellemlager, hvor dybstrøelsen har ligget i op til 14 dage, og hvor der indregnes et skønnet ammoniaktab fra lager i miljøgodkendelsen.

Det fremgår af miljøgodkendelsen, at dybstrøelsen udbringes på i alt 747 ha aftalearealer, der alle ligger indenfor fosforfølsomt område og i nitratklasse 2 og at ca. halvdelen er inden for Natura 2000 område. Det svarer til 1 DE/ha, 118 kg N/ha/år i dybstrøelse og 45 kg P/ha/år. Da afgrøderne bortfører ca. 20 kg P/ha/år vil der ske en overgødskning på 25 kg P/ha/år.

Det Økologiske Råd finder på den baggrund, at der bør stilles krav om større aftalearealer, så der kan opnås fosforbalance, idet kommunen antager, at fosfortallet allerede ligger over 4.

Et fosfortal på 2 til 4 anses for at være optimalt for planteproduktionen. Ved fosfortal 2-4 anbefales det, at der tilføres fosfor svarende til fraførslen. Ved fosfortal over 4 anbefales, at tilførslen er mindre end fraførslen, indtil fosfortallet igen falder til niveau under 4. (Kilde: Knudsen, L. 2000: Fosforproblematikken set ud fra et landbrugsmæssigt synspunkt. DFJ rapport nr. 34. Markbrug: 89-95).

Det Økologiske Råd vil anbefale, at dette kommer til at indgå i den kommende godkendelse af udbringningsarealerne i henhold til lovens § 16.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small