Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Klage over miljøgodkendelse af kalkunproduktion i Skelskør

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Slagelse Kommunes miljøgodkendelse af kalkunproduktion på Næstved Landevej 535, 4230 Skelskør i medfør af § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklagede Slagelse Kommunes miljøgodkendelse af kalkunproduktion på Næstved Landevej 535, 4230 Skelskør i brev af 16. januar og fremsender hermed en begrundelse herfor.

Miljøgodkendelsen omfatter en produktion på 44.000 kalkuner svarende til 188 DE.

Det er første gang virksomheden revurderes og miljøgodkendelsen revurderes næste gang efter 10 år.

Staldene er indrettet med fast gulv og dybstrøelse. Der køres holddrift med ”alt ind alt ud”, hvor der kommer 2,7 hold igennem på et år.

Virksomheden må ifølge miljøgodkendelsen maksimalt udbringe 20.717 kg N og 8.272 kg P i husdyrgødning eller anden organisk gødning på udspredningsarealerne pr. år.

Ammoniakemissionen fra staldene er beregnet til 6.405 kg N/år og fra lagerstakkene til 1.293 kg N, og tillægges kg N i husdyrgødning er den samlede N-udskillelse på 28.415 kg N ab dyr. Ammoniaktabet i stalden er således på 22,5% af udskilt N.

Det Økologiske Råd finder det uhensigtsmæssigt at regulere produktionen på vilkår om maksimalt udbragt kg N i husdyrgødning, da det er umuligt at kontrollere N-indholdet i den udbragte dybstrøelse.

Der bør i stedet stilles vilkår om indhold af råprotein i foderet og antal foderenheder pr. kg tilvækst, idet en minimering af kvælstofudskillelsen er den mest oplagte metode til at reducere ammoniakemissionen fra både stald, lager og udbringning.

Ved sammensætningen af foderet tilsættes protein for at opfylde behovet for den mest begrænsende aminosyre, typisk lysin. Alle øvrige aminosyrer bliver som følge deraf tilsat i et overskud. Ved tilsætning af lysin og andre begrænsende aminosyrer vil det være muligt at reducere kvælstofudskillelsen med 15-20%.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at stille krav om foderoptimering i kalkunproduktionen i form af krav om tilsætning af de mest begrænsende aminosyrer og til maksimalt indhold af råprotein i foderet og antal foderenheder pr. kg tilvækst for at minimere ammoniakemissionen fra både stalde, markstakke og fra udbringningen af dybstrøelsen.

Hallerne er overvejende med naturlig ventilation, men suppleres med ventilation i varme/stillestående perioder. Det er således ikke muligt at reducere ammoniakemissionen i stort omfang ved etablering af luftvaskere på ventilationsskorstenene.

Al dybstrøelsen fra kalkunproduktionen udbringes på Holsteinborg Gods. En del af dybstrøelsen køres direkte ud og nedbringes inden for en arbejdsuge efter tømning af kalkunhallerne.

Det fremgår af ansøgningen, at produktionen drives efter ”alt ind alt ud” princippet, og at det derfor ikke er muligt at nedbringe mere end 33% af dybstrøelsen direkte set som gennemsnit over tre år. Dybstrøelse, der udbringes fra midlertidige markstakke, der ikke har ligget længere end et par uger betragtes som direkte udbringning. Ved at nedbringe 33% af dybstrøelsen direkte reduceres ammoniakfordampningen med ca. 600 kg N/år.

Det Økologiske Råd finder, at det er en fejl i miljøgodkendelsen, at ansøgningsskemaet ikke svarer til miljøgodkendelsen, idet ansøgningsskemaet omfatter en produktion på 250 DE, mens miljøgodkendelsen kun omfatter en produktion på 188 DE. Det er således ikke muligt at få oplysninger om ammoniakemissionen fra de 188 DE i ansøgningsskemaet.

I miljøgodkendelsen stilles der krav om, at 33% af dybstrøelsen fremover skal udbringes direkte. Det fremgår, at ”Kommunen betragter det som direkte udbringning, når det sker inden for 14 dage efter tømning af staldene. Markstakkene skal dog være overdækket senest 7 dage efter etablering. Der er 12,5% ammoniak fordampning, der på denne måde reduceres.”

Der er opgjort en fordampning fra lagerstakke på ca. 1.293 kg N, som vil blive nedbragt med ca. 435 kg N på grund af den direkte udbringning.

Direkte udbringning indebærer ifølge ”Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning”, at dybstrøelsen midlertidigt kan opbevares på marken i op til en uge i forbindelse med udspredning.

Det Økologiske Råd finder ikke, at Slagelse Kommune har hjemmel til at forlænge perioden til 14 dage.

Det Økologiske Råd finder, at der bør stilles vilkår om direkte udbringning fra stald til mark af 15-20% af dybstrøelsen, og at der herudover bør stilles krav om udbringning af 13-18% af dybstrøelsen fra mellemlager, hvor dybstrøelsen har ligget i op til 14 dage, og hvor der indregnes et skønnet ammoniaktab fra lager i miljøgodkendelsen.

Det fremgår af miljøgodkendelsen, at dybstrøelsen udbringes på i alt 590 ha aftalearealer, der alle ligger indenfor fosforfølsomt område og i nitratklasse 3, og hvor ca. halvdelen er inden for Natura 2000 område. Der er imidlertid ikke i miljøgodkendelsen foretaget nogen vurdering af, om dette er miljømæssigt acceptabelt.

Det Økologiske Råd vil vurdere dette, når der foreligger en godkendelse af udbringningsarealerne i henhold til lovens § 16.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small