Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Klage over miljøgodkendelse af kalkunproduktion i Boeslunde

4. februar 2008

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Slagelse Kommunes miljøgodkendelse af kalkunproduktion på Slagelse Landevej 170, 4242 Boeslunde i medfør af § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklagede Slagelse Kommunes miljøgodkendelse af kalkunproduktion på Slagelse Landevej 170, 4242 Boeslunde i brev af 16. januar og fremsender hermed en begrundelse herfor.

Miljøgodkendelsen omfatter en produktion på 44.000 kalkuner bestående af 33.000 kalkunhaner (31-147 dage) og 11.000 kalkunhøner (31-112 dage) svarende til 192 DE.

Det er første gang virksomheden revurderes og miljøgodkendelsen revurderes næste gang efter 10 år.

Staldene er indrettet med fast gulv og dybstrøelse. Der køres holddrift med ”alt ind alt ud”, hvor der kommer 2,7 hold igennem på et år.

Virksomheden må ifølge miljøgodkendelsen maksimalt udbringe 22.712 kg N og 8.476 kg P i husdyrgødning eller anden organisk gødning på udspredningsarealerne pr. år.

Ammoniakemissionen fra staldene er beregnet til 6.405 kg N/år og fra lagerstakkene til 1.293 kg N, og tillægges kg N i husdyrgødning er den samlede N-udskillelse på 30.410 kg N ab dyr. Ammoniaktabet i stalden er således på 21,0% af udskilt N.

Det Økologiske Råd finder det uhensigtsmæssigt at regulere produktionen på vilkår om maksimalt udbragt kg N i husdyrgødning, da det er umuligt at kontrollere N-indholdet i den udbragte dybstrøelse.

Der bør i stedet stilles vilkår om indhold af råprotein i foderet og antal foderenheder pr. kg tilvækst, idet en minimering af kvælstofudskillelsen er den mest oplagte metode til at reducere ammoniakemissionen fra både stald, lager og udbringning.

Ved sammensætningen af foderet tilsættes protein for at opfylde behovet for den mest begrænsende aminosyre, typisk lysin. Alle øvrige aminosyrer bliver som følge deraf tilsat i et overskud. Ved tilsætning af lysin og andre begrænsende aminosyrer vil det være muligt at reducere kvælstofudskillelsen med 15-20%.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at stille krav om foderoptimering i kalkunproduktionen i form af krav om tilsætning af de mest begrænsende aminosyrer og til maksimalt indhold af råprotein i foderet og antal foderenheder pr. kg tilvækst for at minimere ammoniakemissionen fra både stalde, markstakke og fra udbringningen af dybstrøelsen.

Hallerne er overvejende med naturlig ventilation, men suppleres med ventilation i varme/stillestående perioder. Det er således ikke muligt at reducere ammoniakemissionen i stort omfang ved etablering af luftvaskere på ventilationsskorstenene.

Al dybstrøelsen fra kalkunproduktionen udbringes på Gerdrup og Lyngbygård Gods. En del af dybstrøelsen køres direkte ud og nedbringes inden for en arbejdsuge efter tømning af kalkunhallerne.

Det fremgår af ansøgningen, at produktionen drives efter ”alt ind alt ud” princippet, og at det derfor ikke er muligt at nedbringe mere end 33% af dybstrøelsen direkte set som gennemsnit over tre år. Dybstrøelse, der udbringes fra midlertidige markstakke, der ikke har ligget længere end et par uger betragtes som direkte udbringning. Ved at nedbringe 33% af dybstrøelsen direkte reduceres ammoniakfordampningen med ca. 640 kg N/år.

I miljøgodkendelsen stilles der krav om, at 33% af dybstrøelsen fremover skal udbringes direkte. Det fremgår, at ”Kommunen betragter det som direkte udbringning, når det sker inden for 14 dage efter tømning af staldene. Markstakkene skal dog være overdækket senest 7 dage efter etablering. Der er 12,5% ammoniak fordampning, der på denne måde reduceres.”

Direkte udbringning indebærer ifølge ”Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning”, at dybstrøelsen midlertidigt kan opbevares på marken i op til en uge i forbindelse med udspredning.

Det Økologiske Råd finder ikke, at Slagelse Kommune har hjemmel til at forlænge perioden til 14 dage.

Det Økologiske Råd finder, at der bør stilles vilkår om direkte udbringning fra stald til mark af 15-20% af dybstrøelsen, og at der herudover bør stilles krav om udbringning af 13-18% af dybstrøelsen fra mellemlager, hvor dybstrøelsen har ligget i op til 14 dage, og hvor der indregnes et skønnet ammoniaktab fra lager i miljøgodkendelsen.

Der er opgjort en fordampning fra lagerstakke på ca. 1.293 kg N, som vil blive nedbragt med ca. 435 kg N på grund af den direkte udbringning ifølge miljøgodkendelsen. Der er således ikke overensstemmelse mellem oplysningerne i ansøgningsskemaet og i miljøgodkendelsen.

Der er imidlertid indbygget i ansøgningsskemaet, at der sker en direkte udbringning af 15% af dybstrøelsen fra fjerkræbrug, som ikke kan indgå som en ammoniakreduktion. Der kan således kun indregnes ammoniakreduktion, der ligger ud over 15% dvs. 18% i den aktuelle sag. Den opgivne reduktion på 637 kg N/år bør derfor i stedet være 347 kg N/år.

Det fremgår af miljøgodkendelsen, at dybstrøelsen udbringes på i alt 630 ha aftalearealer, der alle ligger udenfor fosforfølsomt område og nitratklasse, mens der i næste afsnit står, at en lille del af udbringningsarealerne ligger inden for fosforfølsomt område.

Slagelse Kommune vurderer ikke, at det er nødvendigt at give en § 16 tilladelse til udbringningen af dybstrøelsen på Lyngbygård.

Udbringningsarealerne støder helt op til Noret, der er udpeget som både Habitatområde, Fuglebeskyttelsesområde og Ramsarområde.

De generelle regler indebærer, at det er tilladt at udbringe 1,4 DE dybstrøelse på udbringningsarealerne, så dybstrøelsen vil ikke nødvendigvis blive fordelt ligeligt over alle udbringningsarealerne. 1,4 DE dybstrøelse indeholder 166 kg N, og da der kun er krav om en udnyttelse på 45% for dybstrøelse, erstatter disse 166 kg N kun 75 kg N i kunstgødning. Med en gødningsnorm på f.eks. 175 kg N i hvede, må der således tilføres 266 kg N/ha/år. Der er således risiko for en betydelig afstrømning af nitrat til Habitatområdet.

1,4 DE dybstrøelse indeholder 62 kg fosfor, og der er således risiko for overgødskning med fosfor, hvis der ikke i en § 16 godkendelse stilles krav om fordelingen af dybstrøelsen på ejendommens udbringningsarealer.

Det Økologiske Råd finder endvidere, at der ikke bør tillades udbringning af dybstrøelse på arealer, der ligger nærmere end 300 meter fra Noret af hensyn til både Habitatområde, Fuglebeskyttelsesområde og Ramsarområde.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om i sin afgørelse at stille krav om, at udbringning af dybstrøelsen på udbringningsarealerne kræver en § 16-tilladelse, da de ligger klos op ad både Habitatområde, Fuglebeskyttelsesområde og Ramsarområde.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small