Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Unødvendige lugtgener fra ny svinefarm

Bemærkninger til miljøgodkendelse

Bemærkninger til forslag til miljøgodkendelse af svineproduktion Tangevej 7, 6690 Gørding i Esbjerg Kommune.

Det Økologiske Råd har den 18. december 2007 modtaget et forslag til miljøgodkendelse af svineproduktion på Tangevej 7, 6690 Gørding i henhold til § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til udtalelse.

Udvidelsen indebærer, at der etableres en årlig slagtesvineproduktion på 7.660 slagtesvin (30 til 110 kg) svarende til 249,5 dyreenheder (DE).

Det samlede ammoniaktab fra stald vil ifølge ansøgningsskemaet blive på 2.885 kg N og fra lager på 157 kg N dvs. i alt 3.042 kg N svarende til 12,2 kg N/DE.

Der opføres en ny slagtesvinestald med drænet gulv + spalter, der har et ammoniaktab i stald på 14% af udskilt N og en lugtkildestyrke på 450 OUE/sekund/tons svin. Med en gennemsnitsvægt på 70 kg og 2.000 stipladser giver det en samlet lugtemission på 63.000 OUE/s (lugtenheder/sekund). Det store ammoniaktab og den store kildestyrke af lugt skyldes, at der er gyllekumme under hele stalden, da både ammoniakfordampning og lugt alt andet lige er større, jo større gylleoverfladen er.

Referencestaldsystemet 2005/2006 er slagtesvinestald med delvist spaltegulv (BAT nr. 106.04-52), som har et ammoniaktab i stald på 12% og en lugtkildestyrke på 300 OUE/sekund/tons svin. Med en gennemsnitsvægt på 70 kg og 2.000 stipladser giver det en samlet lugtemission på 42.000 OUE/s (lugtenheder/sekund). Det valgte staldsystem har således en lugtemission, der er 50% større end referencestald 2005/2006.

Ifølge BAT-Byggebladet giver slagtesvinestald med delvist spaltegulv en lavere ammoniakfordampning, der kan forbedre arbejdsmiljøet, bedre husdyrvelfærd, og det er billigere end staldsystemer med drænet gulv, hvor der er gyllekumme under hele stalden.

Der findes imidlertid også et staldsystem med et ammoniaktab på kun 8% med 50-75% fast gulv, som der ikke er udarbejdet BAT-byggeblad for, fordi arbejdet med BAT-byggebladene har ligget stille siden 2004.

Ammoniakreduktionen på 15% opnås ved at reducere råproteinindholdet pr. foderenhed fra et normtal på 156,7 gram/FE til 143 gram/FE og ved overdækning af gyllebeholderne. Der er imidlertid ikke i forslaget til miljøgodkendelse stillet noget krav om antal foderenheder pr. produceret slagtesvin, så der er ingen kontrol med, om der reelt sker en reduktion af ammoniakfordampningen, idet fodermængden pr. slagtesvin blot kan forøges.

Det Økologiske Råd vurderer endvidere, at det ikke vil være muligt at sikre en tilstrækkelig kontrol med overholdelsen af foderkravene, fordi der på ejendommen findes en fodercentral, der både producerer foder til eget forbrug og til videresalg.

Ifølge normtallene er ammoniakudskillelsen fra slagtesvin (30-110 kg) på 3,658 kg N/slagtesvin, og ved reduktion af råproteinindholdet sænkes den til 3,013 kg N/slagtesvin.

Det Økologiske Råd finder, at det anvendte staldsystem er baseret på en forældet teknologi, og at dette er i strid med lovens formål om at fremme anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Ved at anvende forældet teknologi med gyllekumme under hele stalden bliver både ammoniaktabet og lugtemissionen fra stalden unødvendigt store.

Det Økologiske Råd finder endvidere, at forslaget til miljøgodkendelse ikke lever op til IPPC-direktivets krav om anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

Det Økologiske Råd finder ikke, at etablering af et ventilationsanlæg efter udsugningsprincippet Multistep er nogen gevinst, når det har til formål at sprede lugtgenerne fra de 63.000 lugtenheder/s til større afstande, hvorved flere naboer får lugtgener, dog under grænseværdierne. Men selv om lugtgenerne ikke overstiger grænseværdierne, så vil naboernes livskvalitet alligevel blive forringet, fordi grænseværdierne er sat meget højt, for at det skal være muligt at producere bl.a. slagtesvin i Danmark, indtil der er udviklet metoder til at forhindre lugtgenerne. Hvis der i stedet bliver anvendt et staldsystem, der kun udsender 42.000 lugtenheder/s vil lugtgenerne blive reduceret betydeligt.

Grænseværdierne for lugtgener i husdyrloven er således ikke baseret på, at det skal være muligt for en husdyrproducent at udsende et unødvendigt stort antal lugtenheder ved at anvende forældede staldsystemer og avancerede ventilationssystemer, der kan sprede en unødvendigt stor lugtemission ud over et større område og dermed skabe lugtgener for flere mennesker under grænseværdierne.

Det Økologiske Råd finder endvidere, at der bør anvendes foderoptimering på alle svinebrug. Hvis det er muligt at reducere råproteinindholdet i svineproduktionen fra 156,7 gram/FE til 143 gram/FE uden at det giver problemer, så er normtallene sat for højt og bør nedsættes. Uden reduktionen i råproteinindholdet ville ammoniaktabet fra stalden have været på 3.922 kg N. Det vil sige, at ammoniakfordampningen fra stalden reduceres fra 3.922 kg N til 2.885 kg N eller med 26% ved at reducere råproteinindholdet fra 156,7 gram/FE til 143 gram/FE.

Det Økologiske Råd stiller på den baggrund spørgsmål ved, om denne reduktion i ammoniakfordampningen ved reduktion af råproteinindholdet er opnåelig, eller om det er normtallene, der er unødvendigt høje.

Ved at anvende reduktion af råproteinindholdet til at opfylde reduktionskravet vil der endvidere ikke ske nogen nedsættelse af ammoniaktabet fra bedriften i forbindelse med kommende nedsættelser af fodernormen i modsætning til, hvis ammoniakreduktionen var sket ved at anvende et mindre forurenende staldsystem.

Det Økologiske Råd opfordrer på den baggrund Esbjerg Kommune til at stille følgende krav:

  • Det anvendte staldsystem må ikke medføre et større ammoniaktab end referencestald 2005/2006 minus 15%.
  • Det anvendte staldsystem må ikke give en større kildestyrke end 300 lugtenheder/sekund/tons svin (OUE/sekund).
  • Der må af kontrolmæssige grunde kun produceres foder til egen bedrift på ejendommen, hvis der skal anvendes foderoptimering i form af nedsat råproteinindhold i foderet til opfyldelse af kravet om 15% ammoniakreduktion i forhold til referencestald 2005/2006.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small