Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Varde Kommune tillader etablering af en stærkt forurenende minkfarm klos op ad værdifuld mose

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over tilladelse til ændring af kvægproduktion til minkproduktion på Roustvej 114, 6818 Årre i Varde kommune.

Det Økologiske Råd har modtaget ovennævnte tilladelse den 14. december 2007 med oplysning om, at afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet senest den 24. januar 2008.

Udvidelsen indebærer, at den nuværende kvægproduktion på 75 malkekøer af tung race og 85 årsopdræt fra 0 til 28 måneder svarende til 117,6 DE ændres til en produktion af 3.300 minktæver svarende til 75 DE.

Varde Kommune meddelte den 5. juli 2007 afslag på ovennævnte ændring af husdyrproduktionen på Roustvej 114 med følgende begrundelse:

”Ud fra de indsendte oplysninger og ved hjælp af SNS-regnearket har Varde Kommune vurderet, at den ansøgte ændring vil medføre en merbelastning på 2-3 kg N/ha/år på en nærliggende mose, der er særlig N-følsom. Denne merbelastning og baggrundsbelastningen på 15-20 kg N/ha/år vurderes at ligge væsentligt over naturområdets tålegrænse, hvilket i løbet af en årrække vil medføre en tilgroning med næringskrævende arter. Mosen er B-værdisat i regionplan 2016. Den er delvist tilgroet, men indeholder stadig partier af fattigkær. Øget næringstilførsel på disse partier vil medføre tilgroning og dermed en mere artsfattig natur.

Skov- og Naturstyrelsen har i: Vejledning vedrørende sagsvurdering for lokale miljøeffekter som følge af luftbåren kvælstof ved udvidelse og etablering af husdyrbrug – angivet en tålegrænse for naturtypen fattigkær på 10 kg N/ha/år. Den konkrete lokalitet indeholder endvidere en del ekstremfattigkærsarter bl.a. benbræk, mosepors og klokkelyng. Den anbefalede tålegrænse for denne naturtype er 5 kg N/ha/år. Nær det omtalte naturområde ligger en anden minkfarm, der giver en større belastning af naturområdet, end det der er ansøgt om. Dette er taget med i betragtningen.

Varde Kommune meddeler afslag på det indsendte ansøgning, idet ændringen vil medføre en merbelastning på naturområdet, der ligger væsentligt over tålegrænsen.”

Varde Kommune modtog den 13. juli 2007 en ny ansøgning om tilladelse til ændring af husdyrhold på Roustvej 114. Ansøgningen adskiller sig fra den første ansøgning ved, at der er foretaget en såkaldt projekttilpasning bestående af, at gyllerenderne får en bredde på 45 cm i forhold til standard på 32 cm, at gyllerenderne tømmes 2 gange om ugen i stedet for 1 gang om ugen, og at minkhallen er flyttet 45 meter længere væk fra mosen.

I nudrift er ammoniaktabet fra de 117,6 DE malkekvæg og opdræt på 1.502 kg N/år svarende til 12,8 kg N/DE/år. Normtallet for referencestald 2005/2006 for malkekvæg, tung race, er på 9,0 kg N/DE og på 8,0 kg N/DE for opdræt. Ammoniakforureningen fra den nuværende kvægproduktion ligger således næsten 50% over normtallet for referencestald.

Ifølge normtallene er ammoniaktabet fra stald og lager 1,65 kg N/årstæve svarende til 5.445 kg N/år fra 75 DE mink. Der var således i den oprindelige ansøgning tale om en forøgelse af ammoniaktabet på 3.943 kg N/år i forhold til nudriften.

I den fornyede ansøgning er ammoniaktabet fra minkproduktionen reduceret til 4.356 kg N/år, så forøgelsen af ammoniaktabet som følge af produktionsændringen er reduceret fra 3.943 kg N/år til 2.863 kg N eller med 27%.

Det Økologiske Råd undrer sig over, at en reduktion i merudledningen af ammoniak fra minkfarmen på 27% og en flytning af minkhallen 45 meter længere væk fra mosen kan reducere ammoniakdepositionen i den B-målsatte mose fra 2-3 kg N/ha/år til 1 kg N/ha/år eller med 50-66%.

Merudledningen af ammoniak på 2.863 kg N svarer til ammoniaktabet ved en udvidelse af den eksisterende malkekvægsproduktion på 117,6 DE med 372 DE malkekvæg, så den samlede malkekvægproduktion kom op på 490 DE, idet 1 DE malkeko tung race giver et ammoniaktab på 7,68 kg N ved bedste staldsystem 2005/2006 minus 15%.

Af Vejledning om pelsdyrfarme fra 2004 fremgår følgende:

Fremtidige krav

For at nedsætte tabet af næringsstoffer til omgivelserne ved udvaskning og ammoniakfordampning er der i den nye bekendtgørelse stillet krav om, at gødningen – herunder også urinen – skal opsamles og føres til gødningsanlæg. (§ 4 stk. 1).

Dette krav anses for opfyldt, hvis pelsdyrhaller konstrueres og drives i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelse for stalde til andre dyrearter. Dvs. med tæt gulv og tætte rørsystemer til opsamling af flydende gødning.

Pelsdyrbekendtgørelsen indeholder imidlertid ikke krav om tæt gulv. Der er derfor mulighed for at kravet om gødningsopsamling også kan opfyldes ved anden bygningskonstruktion og driftspraksis, såfremt der opnås en tilfredsstillende opsamling af næringsstofferne i fast gødning, urin og foderspild.

Kravet om opsamling af pelsdyrgødning anses for opfyldt, hvis avleren opfylder de tekniske og praktiske driftsforhold for haller med og uden tæt bund, som er beskrevet i de følgende afsnit.

Hvis avlerne ønsker at indføre en anden driftspraksis end denne specifikke model, anses opsamlingskravet som opfyldt, såfremt det årlige næringsstoftab fra hallerne med ændringen stadig ikke overstiger 1,65 kg N og 0,16 kg P pr. årstæve for minkfarme.

Skulle senere undersøgelser - mod forventning - vise, at kravet til maksimalt tab på 1,65 kg N og 0,16 kg P pr. årstæve ikke opnås ved disse anvisninger, vil de her anviste løsninger alligevel betragtes som opfyldelse af kravet om opsamling ifølge § 4 stk. 1.”

Det Økologiske Råd må således konstatere, at der ikke er nogen dokumentation for, at kravene til drift af minkfarme i den gældende bekendtgørelse reducerer ammoniaktabet til maksimalt 1,65 kg N/årstæve, og at der derfor heller ikke er nogen dokumentation for, at ammoniaktabet vil være maksimalt 1,32 kg N/årstæve i denne miljøtilladelse.

Den yderligere reduktion i ammoniaktabet til 1,32 kg N/årstæve medfører, at indholdet af kvælstof i minkgyllen er forøget til 3,75 kg N/årstæve svarende til 165 kg N/DE. Dette medfører, at der ved udbringning af 1,4 DE minkgylle vil være 231 kg N/ha i husdyrgødningen. Dermed overtrædes EU’s nitratdirektiv, der lægger et loft på tilførsel af maksimalt 170 kg N i husdyrgødning i nitratfølsomme områder. Hele Danmark er udpeget som nitratfølsomt område.

Da der ikke i tilladelsen er noget krav om, at minkgyllen skal fordeles ligeligt på udbringningsarealerne, har ejeren reelt tilladelse til at udbringe 1,4 DE minkgødning/ha svarende til 231 kg N i minkgødning/ha på 54 ha af ejendommens arealer.

Det Økologiske Råd finder på den baggrund, at der i miljøtilladelsen - af hensyn til overholdelsen af nitratdirektivet - skal stilles krav om, at der maksimalt må udbringes husdyrgødning svarende til 1 DE/ha.

Det fremgår af tilladelsen, at ammoniakdepositionen vil stige med 1,0 kg N/ha/år i særlig kvælstoffølsomt moseområde, der ligger 395 meter fra minkhallerne, og som er B-målsat i de af miljøministeren vedtagne retningslinier for Regionplan 2016.

Det Økologiske Råd finder, at en ammoniakdeposition på 1 kg N/ha/år i en værdifuld særlig N-følsom mose med fattigkær er uacceptabelt, da fattigkær er en stærkt truet naturtype i Danmark, og da det stadig indeholder en række ekstremfattigkærsarter. Hvis dette område havde været omfattet af lovens § 7 ville der maksimalt være tilladt en ammoniakdeposition på 0,3 kg N/ha, da der i forvejen ligger flere husdyrbrug inden for 1.000 meter fra mosen ifølge luftfotos på www.krak.dk.

Det Økologiske Råd anbefaler, at miljøtilladelsen ophæves med henvisning til, at moseområdet allerede er belastet med ammoniak langt ud over dets tålegrænse.

Minkfarmen er endvidere beliggende i opland til Natura 2000 område, der er overbelastet med fosfor. Ifølge normtallene udskiller 1 årstæve 1,14 kg P/år svarende til i alt 3.762 kg P/år for 3.300 årstæver. Der tilføres derfor 46 kg P/ha/år på de 81,7 ha udbringningsareal. Afgrødernes behov er typisk ca. 23 kg P/ha/år. Der er således tale om en overgødskning med fosfor på ca. 23 kg P/ha/år svarende til 100%.

Det Økologiske Råd finder ikke, at overgødskning med 23 kg P/ha/år er bæredygtigt og opfylder lovens formål om at forebygge og begrænse forureningen, begrænse anvendelse og spild af råstoffer og fremme genanvendelsen. Der er således i denne sag de særlige forhold, der kan begrunde skærpede krav i forhold til bekendtgørelsens generelle beskyttelsesniveau, idet mink har en langt større fosforudskillelse pr. DE end andre husdyr og derfor også medfører en langt større overgødskning med fosfor end andre typer husdyr. Der er således fosforbalance ved udbringning af 0,45 DE minkgylle/ha, mens der i denne sag tillades udbringning af 0,92 DE minkgylle/ha.

Tabel 1: Fosforudskillelse pr. DE ved forskellige husdyrproduktioner:
Dyreart Udskilt Kg P/dyr Antal dyr/DE Udskilt kg P/DE
Malkeko, jersey 18,5 kg P/årsko 1 årsko/DE 18,5 kg P/DE
Slagtesvin 0,54 kg P/slagtesvin 35 slagtesvin/DE 18,9 kg P/DE
Slagtekyllinger (40 dage) 0,00836 kg P/kylling 2900 kyllinger/DE 24,2 kg P/DE
Mink 1,14 kg P/årstæve 44 årstæver/DE 50,16 kg P/DE

Fosfor er en begrænset ressource, og det er ressourcespild at deponere fosfor på marker, hvor det ikke tjener noget dyrkningsmæssigt formål, og oven i købet skaber en øget forurening af vand og jord med fosfor. Fosfor bør derfor anvendes, hvor det kan erstatte mineralsk fosfor fra fosfatminer.

Undersøgelser viser, at slammet i gyllebeholdere med minkgødning har et meget stort fosforindhold, og at det derfor er oplagt at genanvende slammet i gødningsindustrien, i stedet for at udbringe det på arealer, hvor det ikke dækker et dyrkningsmæssigt behov.

Et fosfortal på 2 til 4 anses for at være optimalt for planteproduktionen. Ved fosfortal 2-4 anbefales det, at der tilføres fosfor svarende til fraførslen. Ved fosfortal over 4 anbefales, at tilførslen er mindre end fraførslen, indtil fosfortallet igen falder til niveau under 4. (Kilde: Knudsen, L. 2000: Fosforproblematikken set ud fra et landbrugsmæssigt synspunkt. DFJ rapport nr. 34. Markbrug: 89-95).

Ifølge faglig rapport fra DMU, nr. 566 Begrænsning af fosfortab fra husdyrbrug vil et overskud på 10 kg fosfor pr. ha/år i 25 år forøge fosfortallet med ca. 1,0 enhed, dvs. et overskud på 23 kg fosfor/ha/år i 25 år vil forøge fosfortallet med 2,3 enheder, f.eks. fra 4,0 til 6,3.

Det Økologiske Råd finder, at det meget høje fosforindhold i minkgylle giver grundlag for at kræve udbringningsarealernes fosfortal oplyst. Det er nødvendigt for at kunne vurdere risikoen for fosforudvaskning på baggrund af den meget voldsomme overgødskning med fosfor, som en tilladelse vil medføre.

Det Økologiske Råd anbefaler på den baggrund, at Miljøklagenævnet ophæver miljøtilladelsen til ændring af kvægproduktionen til produktion af 75 DE mink med henvisning til, at den ikke er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Det Økologiske Råd mener, at der i den forbindelse bør lægges særlig vægt på:

  • at den B-målsatte og kvælstoffølsomme moses tålegrænse for kvælstof allerede er langt overskredet,
  • at mosen stadig indeholder partier af fattigkær og en del ekstremfattigkærsarter bl.a. benbræk, mosepors og klokkelyng,
  • at en overgødskning med fosfor på 100% i et opland til et Natura 2000-område, der er overbelastet med fosfor, ikke er acceptabelt, og at udbringningsarealernes fosfortal ikke er oplyst,
  • at minkproduktion forurener langt mere end andre husdyrtyper pr. dyreenhed, og
  • at der i denne sag foreligger ganske særlige forhold, der kan begrunde meget skrappere krav end husdyrvejledningens minimumskrav vedrørende ammoniak og fosfor.

Det Økologiske Råd anmoder endvidere Miljøklagenævnet om at give klagen opsættende virkning, idet der ikke findes teknologier, der kan bringe ammoniaktabet fra minkproduktionen ned på et niveau, der er foreneligt med hensynet til omgivelserne.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small