Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Minkfarm i Aalborg Kommune vil forurene grundvandet voldsomt

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Aalborg Kommunes tilladelse til udvidelse af minkfarm på Essendrupvej 30, 9260 Gistrup.

Det Økologiske Råd har den 20. december 2007 påklaget Aalborg Kommunes tilladelse til udvidelse af minkfarmen på Essendrupvej 30, 9260 Gistrup i henhold til § 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og fremsender hermed en nærmere begrundelse herfor.

Minkfarmen ejes af Niels Henrik Andersen, der har adressen Oppelstrupvej 88.

Udvidelsen indebærer, at den nuværende produktion af mink øges fra 61,5 DE mink svarende til 2.706 årstæver til 75,0 DE mink svarende til 3.300 årstæver.

Ejendommens udspredningsarealer

Det fremgår af ejerens anmeldelse af 27/2-2007, at ejendommens samlede udspredningsareal er på 43,9 ha før byggeri og 53,6 ha efter byggeri.

Det Økologiske Råd kan ikke få dette til at harmonere med ejerens gødningsregnskab for planperioden 2006/2007. Dette angiver, at ejeren den 31/3-2007 har modtaget 52,1 DE afgasset gylle fra Vårst-Fjellerad Biogas og den 17/1-2007 har modtaget 114,5 DE svinegylle fra Claus Nielsen dvs. i alt 166,6 DE husdyrgødning svarende til gødskning af 119 ha ved udbringning af 1,4 DE husdyrgødning/ha.

Det fremgår af ansøgningsmaterialet:

  • at ejerens arealer tidligere har modtaget afgasset gylle, hvor kravet til udnyttelse er 60%,
  • at de fremover vil modtage minkgylle, hvor kravet til udnyttelse er 70%, og
  • at denne ændring vil medføre et fald i nitratudvaskningen.

Det Økologiske Råd har ikke set nogen dokumentation for, at al den afgassede gylle er udspredt på de 53,6 ha, der fremover skal modtage minkgylle, og at der kun er udspredt svinegylle på de arealer, som ejeren tilsyneladende ikke længere råder over. Det skal bemærkes, at der i 2007 er modtaget 52,1 DE afgasset gylle, og at de kun rækker til 37,2 ha. Der er således 16,4 ha, der har modtaget svinegylle i 2007.

På grund af den manglende dokumenation finder Det Økologiske Råd, at der bør tages udgangspunkt i, at den afgassede gylle er blevet fordelt jævnt over ejendommens samlede arealer i 2007 på 119 ha, således at der på de i alt 43,9 ha er blevet udspredt afgasset gylle på 13,7 ha og svinegylle på 30,2 ha.

Kvælstofindholdet i forskelle former for gylle

Det fremgår af gødningsregnskabet, at den afgassede gylle indeholder 100 kg N/DE, og der er således udbragt 140 kg N/ha med den afgassede gylle. Da kravet til N-udnyttelsen er 60%, vil der ved udbringning af 140 kg N være 56 kg N/ha ikke-udnyttet N i den afgassede gylle.

Svinegyllen indeholder 95 kg N/DE, og der er således udbragt 133 kg N/ha med svinegyllen. Da kravet til N-udnyttelsen er 75%, vil der ved udbringning af 133 kg N/ha være 33,25 kg N/ha ikke- udnyttet N i svinegyllen.

Ifølge normtallene udskiller en årstæve af mink 5,07 kg N, og der går 44 årstæver på en dyreenhed. Minktæver udskiller således langt mere kvælstof pr. DE end ved andre husdyr (Tabel 1).

Tabel 1: Kvælstofudskillelse pr. DE ved forskellige husdyrproduktioner:
Dyreart Udskilt Kg N/dyr Antal dyr/DE Udskilt kg N/DE
Malkeko, jersey 111 kg N/årsko 1 årsko/DE 111 kg N/DE
Slagtesvin 3,19 kg N/slagtesvin 35 slagtesvin/DE 112 kg N/DE
Mink 5,07 kg N/årstæve 44 årstæver/DE 223 kg N/DE
Tabel 2: Ammoniaktab pr. DE ved forskellige husdyrproduktioner i referencestald med gylle:
Dyreart Ammoniaktab stald Ammoniaktab lager Samlet ammoniaktab
Malkeko, jersey 6% 2% 9 kg N/DE
Slagtesvin 12% 2% 15 kg N/DE
Mink 31% 2% 72 kg N/DE
Tabel 3: N-indhold i gylle ab lager pr. DE (Udskilt N/DE minus samlet ammoniaktab/DE)
Dyreart N-indhold i gylle ab lager/DE Malkeko, jersey 102 kg N
Slagtesvin 97 kg N Mink 150 kg N

Det meget store N-indhold i gylle ab lager på 150 kg N/DE for mink skyldes, at normtallene blev fastsat i 1990’erne, da der ikke var gyllerender under burene, men hvor al gyllen blot faldt ned på jorden og derefter jævnligt blev samlet på en møddingsplads. Det gav både et større ammoniaktab og en betydelig nedsivning af gylle under burene, så N-indholdet i minkgødningen ab lager var omkring 100 kg N/DE og kvælstoftabet ved fordampning og nedsivning på ca. 120 kg N/DE. I dag skal alle minkfarme have gyllerender under burene til opsamling af gyllen, der herefter med håndkraft eller mekanisk transporteres til en gyllebeholder. Det betyder, at der nu er ca. 150 kg N/DE i minkgødningen ab lager, og at kvælstoftabet ved fordampning og nedsivning er reduceret til ca. 70 kg N/DE.

Det Økologiske Råd finder, at miljøtilladelser bør tage udgangspunkt i virkeligheden og ikke i forældede staldsystemer og normtal, der giver et helt misvisende billede af den aktuelle forurenings omfang.

Hvor der ved afgasset gylle blev udbragt 140 kg N/ha ved udbringning af 1,4 DE gylle pr ha, så bliver der ved minkgylle udbragt 210 kg N/ha. Da kravet til udnyttelsen er 70% vil der være 63 kg ikke-udnyttet N/ha i minkgyllen. Da der i den afgassede gylle var et ikke-udnyttet N-indhold på 56 kg N/ha, vil der således ske en forøgelse af udvaskningen af nitrat, når 1,4 DE/ha afgasset gylle erstattes med 1,4 DE/ha minkgylle og ikke en reduktion i udvaskningen af nitrat, som angivet i tilladelsen.

Det Økologiske Råd bemærker, at der i ansøgningsskemaet er opgjort, at N-indholdet ab lager i minkgyllen er på 8.580 kg N. Da 3.300 årstæver udskiller 16.730 kg N, og ammoniaktabet ifølge normtallene fra referencestald og lager er på i alt 5.416 kg N, så skal der ab lager være 11.314 kg N i minkgyllen. Da der i ansøgningsskemaet kun er angivet et indhold på 8.580 kg N, mangler der 2.734 kg N. Hvis disse 2.734 kg N ikke findes i den udbragte gødning, må de enten være fordampet eller udvasket til grundvandet under minkfarmen, og det er i strid med husdyrloven. Det Økologiske Råd finder, at tilladelsen bør indeholde, at N-indholdet ab lager er på 11.314 kg N.

Ejendommen ligger i et område, som i regionplanen er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde, og som også er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser.

Ifølge vejledningen tager det fastlagte beskyttelsesniveau for nitrat bl.a. sigte på at opfylde kravene til drikkevand. Koncentrationen i grundvand til drikkevandsforsyning bør derfor højst være 50 mg pr. liter. Nitratfølsomme grundvandsområder er karakteriseret ved, at der ikke sker eller kun sker en meget begrænset nitratreduktion efter dets passage af rodzonen. Infiltrerende vand som forlader rodzonen, bør derfor ikke overskride 50 mg nitrat pr. liter i de områder, der er udpeget som nitratfølsomme indvindingsområder. Som led i sagsbehandlingen skal kommunalbestyrelsen vurdere, om en merbelastning med nitrat vil medføre at koncentrationen af nitrat i grundvand, der anvendes til drikkevand, vil overstige 50 mg nitrat/l. Hvis det ansøgte indebærer, at koncentrationen af nitrat vil overstige 50 mg pr. liter i grundvand, skal der stilles krav om relevante afværgeforanstaltninger. I de nitratfølsomme indvindingsområder bør det infiltrerede vand, der forlader rodzonen, således maksimalt have en koncentration på 50 mg nitrat pr. liter.

Det Økologiske Råd finder, at tilladelsen til udbringning af 1,4 DE minkgylle/ha vil medføre, at koncentrationen af nitrat i grundvandsmagasinet vil blive højere end i dag, og at den beregnede nitratkoncentration på 91 mg/l i dag muligvis er skruet op. Det kan ske ved, at der i beregningerne er taget udgangspunkt i, at de 43,9 ha hidtil kun har modtaget afgasset gylle, selv om der i 2006/2007 kun er aftaget afgasset gylle til 37 ha af de 119 ha, der er modtaget husdyrgødning til.

Det er efter det Økologiske Råds opfattelse uacceptabelt, at der reelt tillades en forøget nitratbelastning af områder med særlige drikkevandsinteresser. Det sker på baggrund af opskruede tal, og fordi der ikke er taget højde for, at udbringning af 1 DE minkgylle forurener grundvandet med væsentlig mere nitrat end 1 DE afgasset gylle og 1 DE svinegylle, fordi 1 DE minkgylle indeholder ca. 50% mere kvælstof.

Normtallene for minks udskillelse af fosfor er på 1,14 kg P/årstæve svarende til 3.762 kg P for den udvidede produktion på 3.300 årstæver. Det svarer til, at der udbringes 70,2 kg P på de 56,3 ha udbringningsareal. Det fremgår af sagen, at der i den ansøgte drift fjernes 20 kg P/ha, således at der årligt overgødskes med 50 kg P/år svarende til 250%. Det fremgår ikke af afgørelsen, hvad fosfortallet er på udbringningsarealerne, og dermed hvor stor udvaskningsrisikoen er.

Det Økologiske Råd finder, at overgødskning er uacceptabel og ikke mindst, fordi det sker i et drikkevandsområde, hvor enhver forurening af grundvandet bør undgås, og fordi området afvander til Limfjorden, der i forvejen er overbelastet med fosfor.

Det Økologiske Råd finder:

  • at der bør tages udgangspunkt i, at ejendommen hidtil har omfattet 119 ha, idet der i 2006/2007 er indkøbt 166,6 DE afgasset gylle og svinegylle, og at der på bedriftens areal ifølge ansøgningsskemaet på 43,9 ha er anvendt afgasset gylle på 13,7 ha og svinegylle på 30,2 ha.
  • at der ikke med minkgylle må udbringes mere kvælstof, end der blev udbragt med den afgassede gylle og svinegyllen, dvs. ikke mere end 100 kg N/ha for andelen af afgasset gylle og ikke mere end 95 kg N/ha for andelen af svinegylle. Det svarer til, at der højst må udbringes minkgylle fra 0,90 DE/ha på de 43,9 ha, der hidtil har modtaget afgasset gylle og svinegylle - og ikke 1,4 DE, som Aalborg Kommune har tilladt.
  • at der ikke bør tillades en overgødskning med fosfor på 250% i et drikkevandsområde og i et område, der afvander til Limfjorden.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at ophæve tilladelsen til udvidelse af minkfarmen i det nitratfølsomme indvindingsområde, og subsidiært at stille krav om reduktion af den udbragte mængde minkgylle til maksimalt 0,9 DE/ha, så der ikke sker en forøget forurening af grundvandet med nitrat, og om separering af minkgyllen, så der ikke sker en overgødskning med fosfor.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small