Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Slagtekyllinge- og svinefarm på Bornholm får tilladelse til at udlede næsten 10 tons ammoniak om året

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Bornholms Regionskommunes miljøgodkendelse af en eksisterende husdyrproduktion på 460.000 slagtekyllinger og en ny slagtesvineproduktion på 10.700 slagtesvin (28-107 kg) på Vellensbygård, Vellensbyvejen 1, 3700 Rønne i medfør af § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Bornholms Regionskommune har den 8. december meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af den eksisterende husdyrproduktion på Vellensbygård fra 158,6 DE til 496,4 DE i henhold til § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Ejeren Torben Sonne ejer og driver endvidere Myregård, Sorteengen 1, 3700 Rønne, Gadegård, Rønnevej 120u, Rønne og Pilegård, Varpeløkke 4, 3700 Rønne.

Udvidelsen indebærer, at den nuværende produktion af 460.000 slagtekyllinger svarende til 158,6 DE udvides med en produktion af 10.700 slagtesvin (28-107 kg) svarende til 337,8 DE, så den samlede produktion bliver på 496,4 DE.

Det samlede ammoniaktab fra stald og lager fra slagtekyllinge- og slagtesvineproduktionen bliver på 9.287 kg N/år.

Der opføres en ny slagtesvinestald med delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv, der har et ammoniaktab i stald på 12% af udskilt N. Dette staldsystem er ikke længere bedst tilgængelige teknik, idet der findes et staldsystem med et ammoniaktab på kun 8% med 50-75% fast gulv. Ammoniaktabet fra den nye stald og gyllebeholder kan således reduceres med 29% ved at benytte det bedste staldsystem, men det bliver kun reduceret med 15% ved etablering af gyllekøling i slagtesvinestalden og ved etablering af fast overdækning af gyllebeholderen.

Det fremgår ikke af miljøgodkendelsen, hvor stor en andel af 15% reduktionen, der stammer fra gyllekøling og overdækning af gyllebeholder, og om ophør med lagring af dybstrøelse fra slagtekyllingeproduktionen også indgår heri.

Inden for en afstand af 1000 meter fra ejendommen ligger der tolv mindre søer og vandhuller omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og den nærmeste sø er oplyst til at ligge 320 meter fra ejendommen. I vurderingen af produktionens miljøpåvirkning er dog oplyst, at der er registreret løvfrøer i et vandhul ca. 140 meter fra ejendommen, og at der derudover er registreret løvfrøer i 4 øvrige vandhuller, som ligger inden for kort afstand fra udspredningsarealerne.

Ca. 570 meter sydvest for ejendommen ligger et overdrev, der er større end 2,5 ha og dermed omfattet af lovens § 7, hvilket betyder, at ejendommen er placeret i bufferzone II til dette overdrev. På overdrevet vokser bl.a. Gul Evighedsblomst, Bitter Bakkestjerne, Sandstar, Rødknæ og Blåmunke. Tålegrænsen for overdrev er 10 kg N/ha/år.

Baggrundsbelastningen med kvælstof for Bornholm er på 12 kg N/ha/år ifølge DMU. Det fremgår af ansøgningsskemaet, at den højeste deposition i naturområdet fra stald og lager er på 0,46 kg N/ha/år på baggrund af en meremission på 3.111,9 kg N. Den samlede ammoniakemission på 9.287 kg N/år giver således en ammoniakdeposition på i alt 1,37 kg N i det værdifulde overdrev. Hertil kommer, at depositionen af ammoniak fra udbringningen af gyllen hverken er beregnet eller medregnet.

Det Økologiske Råd finder på den baggrund, at en ammoniakemission på 9.287 kg N/år vil forringe det værdifulde overdrevs kvalitet væsentligt.

Det Økologiske Råd finder det bemærkelsesværdigt, at en udvidelse af husdyrproduktion med 338 DE slagtesvin giver en ammoniakdeposition på 0,46 kg N/ha 570 meter fra bedriften. Dermed er det reelt umuligt at overskride husdyrlovens loft på 0,7 kg N/ha i bufferzone II (300-1.000 m), idet en udvidelse af slagtesvineproduktionen med 500 DE slagtesvin ville give en ammoniakdeposition på 0,68 kg N/ha. Da det gældende loft for husdyrproduktionens størrelse er på maksimalt 500 DE/driftsanlæg, er det således umuligt at overskride loftet på 0,7 kg N/ha blot 570 meter ude i den 1.000 m store bufferzone.

Ifølge IPPC-direktivet skal grænseværdier for forureningen baseres på den bedste tilgængelige teknologi (BAT), uden at der foreskrives anvendelse af en bestemt teknik eller teknologi, og under hensyn til det pågældende anlægs tekniske karakteristiska, geografiske beliggenhed og de lokale miljøforhold; godkendelsesvilkårene skal under alle omstændigheder indeholde vilkår om begrænsning af langtrækkende eller grænseoverskridende forurening i videst muligt omfang, samtidig med at der sikres et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed.

Det Økologiske Råd finder, at der bør stilles skærpede krav til bedriften, da den er omfattet af IPPC-direktivet, hvor den langtrækkende og grænseoverskridende forurening skal begrænses i videst muligt omfang. Da der er tale om en stor produktion på næsten 500 DE, vil omkostningerne ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik være væsentligt lavere end ved lovens bundgrænse herfor på 75 DE. Endvidere bør det tillægges vægt, at overdrevets tålegrænse på 10 kg N/ha/år allerede er overskredet.

Det Økologiske Råd finder på den baggrund, at der bør anvendes den bedste tilgængelige teknik til reduktion af ammoniaktabet i slagtesvineproduktionen f.eks. gylleforsuring eller kemisk luftvasker, der kan reducere ammoniaktabet fra stalden med op til 80%.

Af bemærkningerne til forslaget til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug” side 39 står: ”Kravet om BAT vil gælde for både de eksisterende og nyetablerede dele af anlægget, når der søges om godkendelse af en ændring eller en udvidelse. For krav til eksisterende dele af et anlæg forudsættes det, at der indrømmes virksomheden en rimelig frist til at imødekomme de nye krav.”

Det Økologiske Råd finder endvidere, at det meget store ammoniaktab fra den eksisterende slagtekyllingeproduktion bør føre til krav om anvendelse af bedste tilgængelige teknik, så den kraftige forurening ikke bliver retsbeskyttet af miljøgodkendelsen i 8 år.

Det Økologiske Råd finder på den baggrund, at Bornholms Regionskommunes miljøgodkendelse er i strid med IPPC-direktivet, fordi den hverken indebærer anvendelse af bedste staldsystem i den nye svinestald eller anvendelse af rensningsteknologier, men blot kræver en 15% reduktion af ammoniaktabet i den nye stald i forhold til bedste staldsystem 2005/2006.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at ændre miljøgodkendelsen, så der stilles vilkår om, at den samlede ammoniakemission fra stald og lager fra produktionen af de 496,4 DE slagtekyllinger og slagtesvin ikke må overstige 7.000 kg N/år, og at ammoniaktabet 3 år efter gennemførelsen af udvidelsen ikke må overstige 5.000 kg N/år.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small