Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Ændret miljøgodkendelse af svinebrug øger forurening

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Jammerbugt Kommunes tillæg til eksisterende miljøgodkendelse af svinebruget ”Højvang”, Vangvejen 160, Haverslev Vang, 9690 Fjerritslev i medfør af § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd sendte den 19. november en foreløbig klage over Jammerbugt Kommunes tillæg til eksisterende miljøgodkendelse af svinebruget ”Højvang”, Vangvejen 160, Haverslev Vang, 9690 Fjerritslev.

Det Økologiske Råd sender hermed sin begrundede klage.

Tillægget til miljøgodkendelsen i henhold til den nye husdyrlov indebærer tilladelse til at undlade at etablere det gylleforsuringsanlæg i bygning 19-1 og 19-2, som indgik i Nordjyllands Amts Regionplantillæg nr. 155 samt i miljøgodkendelsen af 15. juni 2005 i henhold til miljøbeskyttelsesloven. I stedet vil der blive etableret delvist spaltegulv og foderoptimering på hele besætningen. Tillægget til miljøgodkendelsen vil betyde, at ammoniakfordampningen fra stalde og gyllebeholdere vil blive forøget med 1.120 kg N/år svarende til en forøgelse på 37% jfr. ansøgningsskemaet.

Endvidere medfører tillægget til miljøgodkendelse:

  • en ophævelse af kravet om, at udvaskningen af nitrat (målt som indholdet af nitrat i det vand, som forlader rodzonen) fra udbringningsarealer i nitratfølsomme indvindingsområder samt i områder med særlig drikkevandsinteresse ikke må overstige 50 mg nitrat/l og

  • en ophævelse af kravet om, at der skal være fosforbalance på udbringningsarealer beliggende i oplandet til Limfjorden.

Det Økologiske Råd finder det uacceptabelt, at tidligere meddelte miljøgodkendelser forringes som følge af den nuværende lov meget ringe minimumskrav. Der er i forbindelse med den tidligere meddelte miljøgodkendelse foretaget en grundig vurdering af, hvilke miljøkrav, der bør stilles, og der er derfor kun grundlag for at meddele tilladelse til at benytte andre virkemidler end dem, der er indeholdt i den tidligere miljøgodkendelse.

Ammoniak

Det Økologiske Råd finder det meget uheldigt, at tillægget til miljøgodkendelsen i henhold til den nye husdyrlov betyder en kraftig forøgelse af ammoniakforureningen, da tålegrænsen for kvælstof for den meget kvælstoffølsomme natur i Danmark generelt er overskredet, og da der derfor i stedet er behov for en kraftig reduktion af ammoniakforureningen fra landbruget.

Det fremgår af tillægget til miljøgodkendelse, at Jammerbugt Kommune vurderer, at lovens formål om at fremme anvendelsen af bedst tilgængelig teknik er opfyldt, da staldene ændres til delvist spaltegulv 25-50% fast gulv i overensstemmelse med BAT-byggeblad nr. 106.03-52.

Det Økologiske Råd finder imidlertid, at delvist spaltegulv 25-50% spaltegulv ikke længere kan betegnes som bedst tilgængelig teknik, da det har et ammoniaktab på 11% i stald, mens staldsystemet delvist spaltegulv 50-75% fast gulv kun har et ammoniaktab på 8% i stald. Da BAT-byggebladene ikke er blevet ajourført siden 2004, indeholder de en række staldsystemer, der ikke længere kan betegnes som bedste tilgængelige teknik.

Det fremgår endvidere af tillægget, at der anvendes foderoptimering på bedriften. Det er imidlertid kun en meget ringe foderoptimering, der finder sted. Normtallet er 157,6 gram råprotein pr FE for slagtesvin, og der tillades anvendt 155,90 gram råprotein pr FE, hvor der i andre miljøgodkendelser for slagtesvin er anvendt 150 g råprotein pr FE. Det er således kun en lille del (22%) af potentialet i foderoptimering, der bringes i anvendelse.

Det Økologiske Råd anbefaler på den baggrund, at der ikke tillades nogen merudledning af ammoniak i forhold til den tidligere miljøgodkendelse som følge af at gylleforsuring ikke ønskes anvendt, da der foruden gylleforsuring findes en række andre teknikker, der kan tages i anvendelse, uden at omkostningerne bliver uforholdsmæssigt høje.

Nitrat

55,3 ha af udbringningsarealerne på i alt 228 ha er beliggende i nitratfølsomme områder. Der er ikke udarbejdet indsatsplaner for de nitratfølsomme områder. Beregning af N-udvaskning for arealer beliggende i disse områder via N-farm viser, at nitratkoncentrationen i det vand, som udvaskes fra rodzonen, vil blive 59,88 mg/l.

Ifølge vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug bør det infiltrerede vand, der forlader rodzonen maksimalt have en koncentration på 50 mg/l. Det fremgår af tillægget til den eksisterende miljøgodkendelse:

”Da dele af udbringningsarealerne er beliggende i nitratfølsomt område, som også er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD nr. 14), er Plan- og Miljøafdelingen dog betænkelige ved de høje udvaskningskoncentrationer her. Nitratbelastningerne kan medføre, at koncentrationen af nitrat i grundvandsmagasinet på sigt vil overstige 50 mg/l, og derved vil grundvand herfra ikke opfylde kvalitetskravene til drikkevand. Dette er problematisk, da områder med særlige drikkevandsinteresser udgør kernen i sikringen af fremtidens drikkevandsforsyning. Fremtidssikringen af vandkvaliteten i grundvandsmagasinerne under OSD nr. 14 må opnås gennem den kommende indsatsplanlægning. I de dele af udbringningsområdet, der er beliggende i nitratfølsomt område, i alt ca. 55,3 ha opstilles der vilkår om, at der skal dyrkes efterafgrøder.”

Af vilkårene fremgår, at der skal dyrkes efterafgrøder på 5,1% (svarende til 11,6 ha) af det samlede udbringningsareal på 228 ha udover de lovpligtige efterafgrøder. Der skal anvendes sædskifte S4 eller et sædskifte, der minimum har et udvaskningsindeks som S4. S4 har et udvaskningsindeks på 98 og indebærer 10% lovpligtige efterafgrøder. Der skal således være 15,1% afgrøder på det samlede areal. Det maksimale areal, der kan dyrkes efterafgrøder på i sædskifte S4, er 40%.

Det fremgår af vilkår 14, at der så vidt muligt skal dyrkes efterafgrøder på arealer, der ligger i de generelle indsatsområder for grundvand.

Det Økologiske Råd finder, at vilkår 14 er meget upræcist, idet ”så vidt muligt” kan fortolkes meget vidt. Det maksimale areal med efterafgrøder er som nævnt 40% svarende til, at det er muligt at have 16,6 ha efterafgrøder på de 55,3 ha nitratfølsomme udbringningsarealer udover de lovpligtige 5,5 ha.

Det Økologiske Råd finder på den baggrund, at vilkår 14 bør skærpes, så alle de ekstra 11,6 ha efterafgrøder placeres i de 55,3 ha nitratfølsomme udbringningsområder. Det vil svare til, at der skal være efterafgrøder på 31% af de 55,3 ha nitratfølsomme udbringningsarealer, og det er muligt uden problemer, idet maksimum som nævnt ligger på 40%.

Fosfor

Det Økologiske Råd finder det endvidere uheldigt, at kravet om fosforbalance ophæves på de arealer, der afvander til Limfjorden, da Limfjorden er overbelastet med fosfor. Det fremgår ikke af ansøgningsskemaet, hvor stort et fosforindhold, der er i den producerede husdyrgødning i den ansøgte produktion, da det opgivne tal på 338.387 kg P er åbenlyst ukorrekt. I nudriften er fosforindholdet i husdyrgødningen på 7.353 kg P. Det svarer til 32,3 kg P/ha. Med afgrøderne fjernes ca. 22 kg P/år, så der vil være en overgødskning med ca. 10 kg P/ha.

Der anvendes ikke fytase i produktionen til nedsættelse af fosforindholdet i svinegyllen.

Det Økologiske Råd anbefaler, at der fortsat stilles krav om fosforbalance på de arealer, der afvander til Limfjorden, da det både kan ske ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik i form af fytasetilsætning til foderet og ved at nedsætte tilførslen af husdyrgødning.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small