Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Minkfarm får tilladelse til at udvide tæt ved værdifulde naturområder

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Hjørring Kommunes tilladelse til udvidelse af minkfarm på Allingdamvej 150, 9800 Hjørring.

Det Økologiske Råd har modtaget Hjørring Kommunes tilladelse til udvidelse af minkfarmen på Allingdamvej 150, 9800 Hjørring i henhold til § 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Ejendommen ligger i et område, der i regionplanen er udpeget som både Naturområde og Regionalt naturområde.

Udvidelsen indebærer, at den nuværende produktion af mink øges med 835 årstæver fra 540 årstæver til 1.375 årstæver svarende til en forøgelse fra 12,3 dyreenheder (DE) til 31,3 DE.

Tilladelsen indebærer opførelse af fem nye to-rækkede minkhaller samt en fortank dertil i tilknytning til ejendommens eksisterende bebyggelse.

Tilladelsen meddeles på vilkår om:

  • at gyllerendebredden skal være mindst 32 cm, og
  • at det på tilsynsmyndighedens forlangende skal kunne dokumenteres:
    • at der er daglig udmugning f.eks. i form af logning eller timetæller på udmugningssystemet, og
    • at proteinindholdet i foderet er 32% enten via foderplaner fra fodercentralen eller indlægssedler i indkøbt foder.

Ifølge side 46 i Bilag 5 til ”Vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug” vil en reduktion af proteinindholdet fra normtallet på 33% til 32% reducere ammoniaktabet med 0,03 kg N/årstæve og daglig udmugning i stedet for ugentlig udmugningvil reducere ammoniaktabet med 0,3 kg N/årstæve, dvs. i alt 0,33 kg N/årstæve. Ammoniaktabet vil således blive reduceret fra normtallet på 1,65 kg N/årstæve til 1,32 kg N/årstæve, hvilket svarer til 1.102 kg N/år som følge af udvidelsen med 835 årstæver.

Det Økologiske Råd finder på den baggrund, at Hjørring Kommunes beregning, af at ammoniaktabet vil stige med 900 kg N/år som følge af udvidelsen med 835 årstæver, er forkert, da det svarer til et ammoniaktab på kun 1,08 kg N/årstæve.

Det Økologiske Råd finder endvidere, at vilkåret om timetæller på udmugningssystemet ikke er anvendeligt, da det er umuligt at kontrollere, om udmugningssystemet kører hver dag eller blot en gang om ugen i en forlænget tid svarende til daglig tømning i hele ugen.

Ifølge tilladelsen ligger der inden for 1 kg konsekvensradius (771 m) fra ejendommen 21 arealer, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. De 21 § 3-arealer omfatter fem overdrev, fire moser, fire vandhuller, to naturenge og seks kulturenge.

Ifølge tilladelsen ligger der endvidere umiddelbart vest for ejendommen fem overdrev, der hver især er over 2,5 ha, og som dermed er omfattet af § 7 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Det nærmeste af disse overdrev ligger i en afstand af 350 m fra udvidelsen af minkfarmen. Overdrevene ligger øst og ikke vest for ejendommen, som det er angivet i tilladelsen.

Overdrevene udgør en del af randmorænelandskabet fra Hirtshals over Bjergby og Sindal til Jyske Ås ved Dronninglund. Overdrevene er en del af et meget stort næsten sammenhængende overdrevskompleks NØ for Bjergby. Komplekset tæller 40 overdrev over 2,5 ha. Overdrevene er af Habitatnaturtypen 6230 – Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund.

Naturkvaliteten på overdrevsarealerne er meget høj både hvad angår det botaniske og strukturmæssige, og de har endvidere stor betydning landskabsæstetisk og historisk. Overdrevene er således særligt værdifulde i Hjørring Kommune.

Habitatnaturtypen 6230 har en tålegrænse på 10-20 kg N/ha/år, og da de berørte overdrev i denne sag hører til de kvalitativt bedste, ligger tålegrænsen i den lave ende af intervallet. Baggrundsbelastningen er i Hjørring Kommune på 13,2 kg N/ha/år, så tålegrænsen er allerede overskredet, og derfor vil selv en beskeden merbelastning være kritisk i forhold til at bevare den sjældne flora på overdrevene.

Der findes flere arter på overdrevene, der er meget følsomme over for negative påvirkninger og mange arter, der er moderat følsomme.

Ingen af overdrevene opfylder den målsatte naturkvalitet, idet overdrev 1 og 3 har en målsat tilstand 1 og en aktuel tilstand 1-2, mens overdrev 2 har en målsat tilstand 2 og en aktuel tilstand 3.

På overdrevene findes den rødlistede Lyng-Star, den fredede Bakke-Gøgelilje og følgende meget følsomme arter: Djævelsbid, Alm. Mælkeurt, Lav Tidsel, Tormentil og Tandbælg.

Af moderat følsomme arter findes bl.a. Blåhat, Hedelyng, Kornet Stenbræk, Alm. Kamgræs, Alm. Kællingetand, Knold-Ranunkel, Hirse-Star, Pille-Star, Alm. Kløvtand, Strand-Engelskgræs, Krat-Fladbælg, Flipkrave, Mark-Frytle, Mark-Krageklo og Vellugtende Gulaks.

Merbelastningen som følge af udvidelsen er i tre udvalgte naturpunkter på overdrevene beregnet til at ligge i intervallet på 0,5 - 0,2 kg N/ha/år.

Den eksisterende minkproduktion på 540 minktæver medfører et ammoniaktab på 891 kg N/år ved normtallet 1,65 kg N/årstæve. Minkfarmen belaster således i dag overdrevene med op til 0,5 kg N/ha. Det samlede ammoniaktab efter udvidelsen af minkfarmen vil ifølge Hjørring Kommunes tilladelse stige med 900 kg N/år til 1.791 kg N/år, så den samlede påvirkning af de nærmeste overdrev vil blive op til 1 kg N/ha/år.

Det Økologiske Råds beregninger viser, at ammoniaktabet som følge af udvidelsen bliver på 1.102 kg N/år. Det svarer til en merbelastning på op til 0,6 kg N/ha/år og en samlet belastning på op til 1,1 kg N/ha/år.

Det Økologiske Råd mener, at minkfarmen er fejlplaceret i dette værdifulde naturområde, idet minkfarme har et langt større ammoniaktab pr. dyreenhed end alle andre husdyrproduktioner.

Ammoniaktab pr. DE ved forskellige husdyrproduktioner i referencestald og lager 2005/2006:

Mink 72,6 kg N/DE
Malkekvæg tung race 9,0 kg N/DE
Slagtesvin 15,4 kg N/DE

Udvidelsen med 19 DE mink medfører et ammoniaktab fra stald og lager svarende til en udvidelse med 153 DE malkekvæg, og den samlede produktion på 31,3 DE mink medfører et ammoniaktab svarende til 252 DE malkekvæg. Det ville således kræve en § 12 godkendelse af et kvægbrug med samme ammoniaktab, da kvægbrug på over 250 DE er omfattet af IPPC-direktivet.

Det fremgår af § 19 i Lov om godkendelse m.v. af husdyrbrug, at kommunalbestyrelsen ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter § 10 skal sikre sig, at

  • ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og
  • husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, der er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Det fremgår af lovens § 32, at kommunalbestyrelsen skal meddele afslag på en ansøgning om tilladelse efter § 10, hvis det ansøgte kan have væsentlige virkninger på miljøet, som ikke kan afbødes med vilkår, og træffe afgørelse om, at såfremt ansøger ønsker at fortsætte sagsbehandlingen, skal det ansøgte behandles som en ansøgning om godkendelse efter § 11.

Administrationsgrundlaget i Nordjyllands Amt var indtil nedlæggelsen pr. 1. januar 2007, at der ikke blev tilladt en merbelastning af naturområder med høj naturkvalitet i forbindelse med udvidelser af husdyrbrug. Den nye husdyrlovs generelle retningslinie om, at der i bufferzoner omkring § 7 natur kan tillades en forøget ammoniakbelastning på 0,7 kg N/ha/år er således en klar forringelse af beskyttelsesniveauet, men det er samtidig et minimumskrav, som kan skærpes, hvor særlige forhold taler herfor.

Det Økologiske Råd finder, at der ikke bør tillades en forøgelse af ammoniaktabet ved udvidelser af husdyrproduktionen tæt ved vore mest værdifulde naturområder, når tålegrænsen er overskredet, og når den aktuelle målsætning ikke er opfyldt. I den konkrete sag er der tale om en pelsdyrfarm, der tillades udvidet, så dens ammoniaktab bliver af samme størrelse som ammoniaktabet fra et kvægbrug på lidt over 250 DE.

Mens en tilladelse vil medføre, at pelsdyrfarmen vil komme til at belaste nogle af de mest værdifulde naturområder i Hjørring Kommune med op til 1 kg N/ha/år i mange år fremover, så vil et afslag medføre, at pelsdyrfarmen vil blive nedlagt på sigt, så den nuværende ammoniakbelastning af de værdifulde overdrev vil blive reduceret med op til 0,5 kg N/ha/år og dermed bringe dem tættere på at kunne opfylde den fastlagte målsætning for deres naturkvalitet.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at ophæve Hjørring Kommunes tilladelse til udvidelse af minkfarmen med henvisning til, at husdyrbruget ikke kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, der er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small