Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Kvægbrug får tilladelse fyldt med fejl og uklarheder

Brev til Miljøklagenævnet

Klage over Jammerbugt Kommunes miljøgodkendelse af kvægbruget Neder Nesgaard I/S, Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst i medfør af § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklager hermed Jammerbugt Kommunes miljøgodkendelse af kvægbruget ”Neder Nesgaard I/S”, Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst, der er offentliggjort den 11. september 2007.

Miljøgodkendelsen indebærer tilladelse til at udvide den eksisterende kvægproduktion fra de nuværende 249,3 dyreenheder (DE) til 340,09 DE bestående af 220 malkekøer af tung race, 173 kvier/stude, 47 småkalve (0-6 mdr.) og 110 tyrekalve (0-6 mdr.) Det svarer til en udvidelse af produktionen med 90,75 DE.

1. Resume

Det Økologiske Råd finder generelt, at miljøgodkendelsen er behæftet med en række alvorlige beregningsfejl og en række uklare vilkår, som bør klargøres.

Det Økologiske Råd finder:

 • at alle afvigelser fra normtal bør fremgå af miljøgodkendelsen, så ejeren ikke senere kan påstå, at han i god tro har produceret 110 tyrekalve (0-6 mdr.), selv om de 5,08 DE i miljøgodkendelsen kun svarer til 45 tyrekalve (0-6 mdr.),
 • at der skal indføjes i miljøgodkendelsens redegørelse og i et vilkår, at ammoniaktabet ikke må overstige 2.354 kg N/år,
 • at vilkår 9 ændres til: ”I eksisterende sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) skal spalter rengøres med spalteskrabere hver 2. time, så det sikres, at gødning og urin hurtigt fjernes fra spaltegulvet og ledes til gødningskanalerne”,
 • at vilkår 10 ændres til: ”I eksisterende sengestald med fast gulv (2% hældning og skrabning hver anden time) skal det drænede gulv rengøres med skrabere hver 2. time, så det sikres, at gødning og urin hurtigt fjernes fra gulvet”,
 • at vilkår 58 ændres til ”På arealer i nitratfølsomt område skal der udover sædskifte K12 jfr. vilkår 29 anvendes efterafgrøder, såfremt arealet ikke er bevokset med afgrøder i vinterhalvåret”
 • at der af vilkår 32 udgår følgende: ” Hvis fosforoverskuddet i før-situationen er negativ stilles der krav om fosforbalance”, og
 • at vilkår 63 om at ”sprøjtning i marken skal skrives ned i en håndbog” udgår.

2. Grundlaget for miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og da bedriften efter udvidelsen er på mere end 250 DE bliver den omfattet af EU’s direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC-direktivet 96/91/EF af 24.09.1996).

Det fremgår af miljøgodkendelsens redegørelse, at der sker følgende ændringer i ejendommens kvægproduktion:

 • Udvidelse af antal dyr fra 34 til 56 malkekøer, tung race, i sengestald med fast gulv, 2% hældning og skrabning hver anden time.
 • Udvidelse af antal dyr fra 154 til 164 malkekøer, tung race, i sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal).
 • Udvidelse fra 0 til 173 kvier/stude, tung race, (6 mdr. – kælving) Sengestald med præfabrikeret drænet gulv.
 • Udvidelse fra 40 til 47 småkalve, tung race, (0-6 mdr.) dybstrøelse (hele arealet).
 • Udvidelse fra 0 til 110 tyrekalve, tung race, (0-6 mdr.) dybstrøelse (hele arealet).

3. Antal dyreenheder

Det fremgår af vilkår 20, at ejendommen tillades drevet med 220 malkekøer, 173 kvier/stude, 47 småkalve (0-6 mdr.) og 110 tyrekalve (0-6 mdr.) svarende til 340,1 dyreenheder, jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Det Økologiske Råd har på dette grundlag beregnet antallet af dyreenheder til 347,31 DE, men fået oplyst af bedriftens landbrugskonsulent Anna Birgitte Thing, at størstedelen af de 110 tyrekalve sælges efter nogle uger, så de udgør 5,08 DE i stedet for de 12,36 DE, som følger af normtallet.

Det Økologiske Råd finder, at alle afvigelser fra normtal bør fremgå af miljøgodkendelsen, så ejeren ikke senere kan påstå, at han i god tro har produceret 110 tyrekalve (0-6 mdr.), selv om de 5,08 DE i miljøgodkendelsen kun svarer til 45 tyrekalve (0-6 mdr.).

4. Ammoniaktabet

Det fremgår af ansøgningsskemaet og af side 16 i miljøgodkendelse, at projektet vil medføre, at ammoniaktabet fra stalde og gylletanke vil stige fra 2.625 kg N/år i nudrift til 4.129 kg N/år i fremtidig drift - svarende til en meremission på 1.504 kg N/år.

Da den eksisterende produktion på 249 DE udvides til 340 DE, kan ammoniaktabet i nudrift beregnes til 10,5 kg N/DE og i fremtidig drift til 12,1 kg N/DE.

Det Økologiske Råd finder, at disse tal må være ukorrekte, da der skal være et fald i ammoniaktabet pr DE. Fejlen skyldes, at ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgødning er angivet til 2.103,60 kg N i ansøgningsskemaet side 22 svarende til et ammoniaktab fra gyllebeholderne på ca. 6% af total-N, hvor normtallet er 2% af total-N ved flydelag.

Det Økologiske Råd har ud fra normtal beregnet følgende ammoniaktab i nudrift (Tabel 1) og fremtidig drift (Tabel 2).

Tabel 1: Ammoniaktab ved nudrift baseret på normtal
Type dyr, tung race Antal Ammoniaktab/enhed Ammoniaktab i alt
Årskøer fast gulv 34 8,0 272
Årskøer med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) 154 10,64 1.639
Småkalve (0-6 mdr.) dybstrøelse 40 1,22 49
Kvie/stud (6 mdr.-kælving) dybstrøelse 52 4,29 223
I alt

2.183
Tabel 2: Ammoniaktab ved fremtidig drift baseret på normtal
Type dyr, tung race Antal Ammoniaktab/enhed Ammoniaktab i alt
Årskøer fast gulv skrabning hver anden time 56 8,0 448
Årskøer spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) + skrabning (minus 20% ammoniaktab) 164 10,64 1.396
Kvie/stud 6 mdr.-kælving drænet gulv 173 2,3 398
Småkalv (0-6 mdr.) dybstrøelse 47 1,22 57
Tyrekalve (0-6 mdr.) dybstrøelse 110 1,22 55 (5,08 DE)
I alt

2.354 kg N

Som det fremgår af Tabel 2, vil ammoniaktabet ved fremtidig drift blive på 2.354 kg N/år i stedet for det i miljøgodkendelsen oplyste tab på 4.129,60 kg N eller 43% lavere.

Det fremgår ikke af miljøgodkendelsens redegørelse, at der etableres spalteskrabere til rengøring i den eksisterende stald, men det fremgår af vilkår 9, og det bør derfor også fremgå af miljøgodkendelsens redegørelse.

Ansøgningsskemaet indeholder ingen oplysninger om ammoniaktabet fra opbevaring af dybstrøelse, selv om småkalve og tyrekalve produceres i dybstrøelse på bedriften. Det nævnes i miljøgodkendelsen side 20, at såfremt det er muligt, bør udspredningen af kompost ske direkte fra stald. Det fremgår imidlertid ikke af miljøgodkendelsen, at dette vil ske, så der ikke bliver noget ammoniaktab fra lager af dybstrøelse.

Det Økologiske Råd finder, at enten bør det fremgå af miljøgodkendelsen, at udspredningen af dybstrøelsen sker direkte fra stald, eller også må ammoniaktabet fra lagring af dybstrøelsen fremgå af ansøgningsskemaet.

Det Økologiske Råd finder, at det skaber uklarhed:

 • at både vilkår 9 og vilkår 10 omhandler rengøring af spalter i eksisterende stalde,
 • at der i stalden i vilkår 10 omtales spalter, selv om der er tale om en stald med fast gulv, og
 • at der ikke i vilkår 9 er nævnt, at spalterne skal rengøres hver 2. time.

Da effekten af skraberne er baseret på skrabning hver 2. time, bør dette fremgå af vilkåret. Det fastsatte krav om skrabning i gennemsnit mindst 10 gange dagligt vil være umuligt at kontrollere, da det tillader, at der ikke skrabes på den enkelte dag, men blot mindst 10 gange dagligt over en ikke fastlagt periode (døgn, måned eller år).

Det Økologiske Råd anbefaler derfor:

 • At der indføjes i miljøgodkendelsens redegørelse og i et nyt vilkår, at ammoniaktabet fra bedriften ikke må overstige 2.354 kg N/år.
 • At vilkår 9 ændres til: ”I eksisterende sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) skal spalter rengøres med spalteskrabere hver 2 time, så det sikres, at gødning og urin hurtigt fjernes fra spaltegulvet og ledes til gødningskanalerne.”
 • At vilkår 10 ændres til: ”I eksisterende sengestald med fast gulv (2% hældning og skrabning hver anden time) skal det rengøres med skrabere hver 2. time, så det sikres, at gødning og urin hurtigt fjernes fra gulvet.”

5. Nitrat

Ejendommens udbringningsarealer er på 172,48 ha, hvoraf størstedelen er beliggende i nitratklasse 3 (155,92 ha) og resten af arealerne er beliggende i nitratklasse 0 (16,56 ha).

Beskyttelsesniveauet i forhold til nitrat - overfladevand
N-klasse 0 : Ingen miljøkrav
N-klasse 1 : Krav til et harmoniareal svarende til 85 % af de generelle regler
N-klasse 2 : Krav til et harmoniareal svarende til 65 % af de generelle regler
N-klasse 3 : Krav til et harmoniareal svarende til 50 % af de generelle regler

Det fremgår af ansøgningsskemaet at DEmax er på 1,2604 og at DEreel er på 1,97 DE/ha.
Ved beregning af udvaskning af N via Farm-N er udvaskning ved DEmax på 57,10 kg N/ha og ved DEreel på 55,90 kg N/ha.
Nitratudvaskningen er beregnet til 69 mg/l i den ansøgte drift mod 73 mg/l i den nuværende drift.

Der fremgår følgende af miljøgodkendelsen: ”Da dele af udbringningsarealerne er beliggende i nitratfølsomt område, som også er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD nr. 14), er Plan- og Miljøafdelingen dog betænkelige ved de høje udvaskningskoncentrationer her. Nitratbelastningerne kan medføre, at koncentrationen af nitrat i grundvandsmagasinet, på sigt vil overstige 50 mg/l, og derved vil grundvand herfra ikke opfylde kvalitetskravene til drikkevand. Dette er problematisk da områder med særlig drikkevandsinteresser udgør kernen i sikringen af fremtidens vandforsyning. Fremtidssikringen af vandkvaliteten i grundvandsmagasinerne under OSD nr. 14 må opnås gennem den kommende indsatsplanlægning. I områder med nitratfølsomme drikkevandsinteresser, som angivet på vedlagte bilag, omfatter i alt ca. 6,54 ha, opstilles der vilkår om, at der skal være efterafgrøder.

Miljøgodkendelsen indeholder følgende vilkår:
Grundvand
Vilkår 58. Der skal så vidt mulig dyrkes efterafgrøder på arealer beliggende i nitratfølsomt område.”

Det Økologiske Råd finder, at vilkår 58 er så uklart formuleret, at det ikke kan betegnes som et vilkår, der kan kontrolleres og sikre en beskyttelse af grundvandet. Vilkåret bør formuleres som et bestemt sædskifte med krav om, at arealerne skal være dækket af en efterafgrøde i vinterhalvåret, hvis de ikke er bevokset med en afgrøde.

Det Økologiske Råd anbefaler følgende formulering i vilkår 58:
”På arealer i nitratfølsomt område skal der udover sædskifte K12 jfr. vilkår 29 anvendes efterafgrøder, såfremt arealet ikke er bevokset med afgrøder i vinterhalvåret.”

6. Fosfor

Der fremgår følgende af vilkår 32: ”Ved arealer, som er omfattet af fosforklasse 2 (areal 8 (20,81 ha), 112 (3,25 ha), 114 (6,44 ha), 116 (6,50 ha) og 58 (5,01 ha)), må fosforoverskuddet ikke øges. Hvis fosforoverskuddet i før-situationen er negativ stilles der krav om fosforbalance.”

Beskyttelsesniveauet i forhold til fosforbalancen
P-klasse 0 : Ingen krav udover de generelle harmoniregler
P-klasse 1 : P-overskud må ikke øges med mere end +4 kg P/ha.
P-klasse 2 : P-overskud må ikke øges (lavbundsjorde)
P-klasse 3 : Krav om fosforbalance (Pt over 6)

Det Økologiske Råd finder ikke, at der i husdyrloven er hjemmel til at stille krav om fosforbalance på lavbundsjorde, hvis den i før-situationen har været negativ. På mange lavbundsjorde er fosfortallet meget højt, og det vil derfor være en fordel for vandmiljøet at undergødske med fosfor for at få fosfortallet bragt ned på et niveau, der svarer til afgrødernes behov.

Det Økologiske Råd anbefaler, at der af vilkår 32 udgår følgende: ” Hvis fosforoverskuddet i før-situationen er negativt stilles der krav om fosforbalance.”

7. Tilsyn og egenkontrol

Der fremgår følgende af vilkår 63: ”Sprøjtning i marken skal skrives ned i en håndbog. Håndbogen skal forevises på forlangende af tilsynsmyndigheden.”

Der er klare bestemmelser om egenkontrol ved sprøjtning, så det er ikke tilstrækkeligt at sprøjtning i marken blot skrives ned i en håndbog.

Det Økologiske Råd finder det ikke hensigtsmæssigt at stille sådanne upræcise vilkår i en miljøgodkendelse, når der er klare regler herfor i Plantedirektoratets ”Vejledning om sprøjtejournaler og eftersyn af sprøjteudstyr i jordbruget” udstedt i henhold til ”Lov nr. 266 af 6. maj 1993 om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af Plantebeskyttelsesmidler.”

Det Økologiske Råd anbefaler, at vilkår 63 udgår af miljøgodkendelsen.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small