Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Slagtesvinebrug bør anvende gylleforsuring

Brev til Miljøklagenævnet

Klage over Morsø Kommunes miljøgodkendelse af et slagtesvinebrug på 367,24 dyreenheder (DE) på Nørre Dråbyvej 5, Nørre Dråby, 7900 Nykøbing Mors i medfør af § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklager hermed Morsø Kommunes miljøgodkendelse af slagtesvinebrug på Nørre Dråbyvej 5, 7900 Nykøbing Mors.

Resume:

 • Det Økologiske Råd påklager miljøgodkendelsen af følgende grunde:
 • Den tillader en uacceptabel ammoniakbelastning af Nørre Dråby Kær, der er et enestående naturområde med bl.a. et ekstremrigkær med hængesækdannelse,
 • den opfylder ikke Danmarks forpligtelser i EU´s direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC-direktivet) til at anvende de bedste tilgængelige teknologier på slagtesvinebrug over 210 DE for at begrænse den langtrækkende eller grænseoverskridende forurening i videst muligt omfang, samtidig med at der sikres et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed,
 • den tillader et miljømæssigt set forældet staldsystem med et ammoniaktab på 14% af udskilt total-N, selv om der findes et staldsystem med et ammoniaktab på 8% af udskilt total-N,
 • den indeholder ikke vilkår, der sikrer, at bedriften optimerer fodringen, så den opfylder lovens minimumskrav til ammoniaktab svarende til bedste staldsystem 2005/2006 minus 15%, og
 • den indeholder ikke nogen redegørelse for BAT vedrørende staldindretning, som krævet i Skov- og Naturstyrelsens vejledning.

Det Økologiske Råd anbefaler, at der i miljøgodkendelsen stilles følgende krav til reduktion af ammoniakforureningen:

 • 50% reduktion af ammoniaktabet fra svinestaldene i forhold til bedste staldsystem 2005/2006 ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik svarende til maksimalt 2.800 kg N/år.

Miljøgodkendelsens indhold

Miljøgodkendelsen indebærer ændring af en eksisterende slagtekyllingeproduktion på ca. 540.000 slagtekyllinger/år svarende til 200 DE og en eksisterende slagtesvineproduktion på ca. 1.100 slagtesvin/år svarende til 26,2 DE til en fremtidig slagtesvineproduktion på 13.200 slagtesvin/år (37-104 kg) svarende til 367,2 DE.

Den ansøgte ændring af produktionen gennemføres i eksisterende bygninger. Der opføres en ny gylletank med fortank, en gang mellem de to staldbygninger, to udendørs siloer og et lavteknologisk gyllesepareringsanlæg.

Værdifuld natur

Til ejendommen hører størstedelen af naturområdet Nørre Dråby Kær, der med sin størrelse og artssammensætning er af enestående karakter. Nørre Dråby Kær ligger vest og sydvest for ejendommen. Den nordligste del af området, der ligger ca. 200 meter vest for ejendommen bærer præg af næringspåvirkning og begyndende tilgroning. Den sydligere del kan karakteriseres som fugtig ekstremrigkær med hængesækdannelse, omkranset af en højereliggende rand, der bærer præg af næringspåvirkning og kulturgræsser. Nordøst og sydøst for ejendommen ligger to små søer.

Engarealet vest-sydvest for ejendommen plejes ved græsning, hvorved der bortføres næringsstoffer fra området. Området modtager overfladevand og drænvand fra de omkringliggende marker, og er således med til at rense den del af overfladevandet fra dyrkningsarealerne, der afvander til Hanstholm Å.

Staldanlægget ligger så tæt på kvælstoffølsomme naturområder, at det medfører en direkte effekt på vegetationen, og især den værdifulde natur i det fugtige ekstremrigkær med hængesækdannelse skades af ammoniakforureningen. Ejendommens ammoniaktab ved bedste staldsystem 2005/2006 vil blive 5.600 kg N/år.

Det Økologiske Råd finder på den baggrund, at der bør stilles krav om at ammoniaktabet skal reduceres med 50% i forhold til bedste staldsystem 2005/2006 ved anvendelsen af bedste tilgængelige teknik svarende til maksimalt 2.800 kg N/år.

Staldsystemet

Slagtesvinestaldene etableres i de eksisterende slagtekyllingestalde ved etablering af gyllekumme under hele staldarealet og med drænet gulv og fuldspalter i forholdet 33:67. Dette staldsystem er et miljømæssigt forældet staldsystem, der som normtal har et ammoniaktab på 14% af det udskilte total-kvælstof.

Ifølge BAT-byggeblad 106.04-52 har et staldsystem med delvist spaltegulv ved 1/3 spaltegulvsareal et ammoniaktab på 12% af det udskilte total-kvælstof svarende til en reduktion af ammoniaktabet på 15% i forhold til en stald med drænet gulv med gyllekumme under hele gulvfladen. Ifølge BAT-byggebladet er der en samlet fortjeneste på 1,7 kr./slagtesvin ved at benytte BAT-byggeblad 106.04-52 frem for et staldsystem med drænet gulv med gyllekumme under hele gulvfladen.

For at opfylde kravet om bedste staldsystem minus 15% skal der således ske en reduktion af ammoniaktabet fra stald og lager med ca. 27%, idet staldsystemets ammoniaktab skal bringes ned fra at ligge 15% over bedste staldsystem 2005/2006 til at ligge 15% under bedste staldsystem 2005/2006.

Der findes endvidere et staldsystem med delvis spaltegulv 50-75% fast gulv med et tab på kun 8%, men dette staldsystem er der ikke BAT-byggeblad for, idet arbejdet med udarbejdelse af BAT-byggeblade har ligget stille i Danmark siden 2004.

Anvendelse af effektiv fodring

Ifølge miljøgodkendelsen anvender bedriften mere effektiv fodring og overdækning af gyllebeholder til at opnå den fornødne reduktion på 27% i ammoniaktabet. Der stilles i vilkår 5.1.1 krav om, at foderets indhold af råprotein ikke må overstige 146 g råprotein/FE. Det er ikke oplyst i hverken ansøgning eller godkendelse, hvor stort foderforbruget er i FE/slagtesvin, men Morsø Kommune har oplyst, at foderforbruget er baseret på normtal.

Det fremgår af vilkår 5.1.2, at foderets råproteinindhold skal fremgå af gødningsregnskabet, der indsendes til kommunen hvert år.

Det Økologiske Råd finder ikke, at gødningsregnskabet i sig selv kan danne grundlag for kontrol med overholdelsen af vilkårene vedr. foderoptimering, da det kræver yderligere dokumentation i form af f.eks. effektivitetskontrol eller foderplaner.

I en miljøgodkendelse af en slagtesvinebedrift på Vallegård, Vallegårdsvej 9, 3700 Rønne med 151 DE er der stillet følgende vilkår:

Vilkår 2.3 Ammoniakreducerende teknologi
Foder

2.3.1 Der skal foreligge dokumentation for, at der ved fodring af slagtesvin på husdyrbruget anvendes 2,85 FEsv/kg tilvækst og 150 g råprotein/FEsv. Dokumentationen skal dække mindst en sammenhængende periode på 12 måneder i perioden 15. september til 15. februar. Dokumentationen skal være fx effektivitetskontrol eller foderplaner.”

Det Økologiske Råd finder således ikke, at Morsø Kommune har stillet vilkår, der kan sikre, at ammoniaktabet reelt bliver reduceret med 27% i forhold til det anvendte staldsystem.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at der stilles vilkår, der sikrer dokumentation for den effekt ved effektiv fodring, der er indregnet i miljøgodkendelsen.

Krav om anvendelse af BAT

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og da bedriften bliver på mere end 210 DE bliver den omfattet af EU’s direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC-direktivet 96/91/EF af 24.09.1996).

Ifølge IPPC-direktivet skal grænseværdier for forureningen baseres på den bedste tilgængelige teknologi (BAT), uden at der foreskrives anvendelse af en bestemt teknik eller teknologi, og under hensyn til det pågældende anlægs tekniske karakteristiska, geografiske beliggenhed og de lokale miljøforhold; godkendelsesvilkårene skal under alle omstændigheder indeholde vilkår om begrænsning af langtrækkende eller grænseoverskridende forurening i videst muligt omfang, samtidig med at der sikres et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed.

Det Økologiske Råd finder på den baggrund, at det er i strid med IPPC-direktivet at meddele tilladelse til et forældet staldsystem, der har en ammoniaktab på 14% af udskilte totalkvælstof, når der findes konkurrencedygtige BAT-staldsystemer, der har et mindre ammoniaktab.

Det Økologiske Råd finder endvidere ikke, at kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik er opfyldt ved anvendelse af mere effektiv fodring i forhold til nogle normtal, som ca. halvdelen af svineproducenterne i forvejen ligger under. Kvælstofudskillelsen i henhold til svineproducenternes produktionsresultater for de bedste 25% af producenterne lå mere end 12% under gennemsnittet, der er grundlag for normtallet. Det fremgår af ”Notat vedr. muligheder for at reducere husdyrgødningens indhold af kvælstof via fodringen” fra forberedelse af Vandmiljøplan III.

Da der desuden løbende sker en nedjustering af normtal for såvel FE/kg tilvækst som g råprotein/FE i takt med den øgede produktivitet, vil bedriften i de kommende 8 år, hvor miljøgodkendelsen er gældende, få et ammoniaktab, der er højere end de bedrifter, der anvender f.eks. bedste staldsystemer eller rensningsteknikker.

Lagersystemet

Ammoniaktabet fra lagre af flydende gødning er i ansøgningsskemaet beregnet til 1.386,17 kg N. Det svarer til ca. 5,5 % af N i produceret gødningsmængde ab stald.

Det Økologiske Råd finder, at der må være tale om en regnefejl, og dette er bekræftet af Morsø Kommune. Ammoniaktabet fra lagre er i stedet 352 kg N/år, så det samlede tab fra bedriften bliver 4.804 kg N/år i stedet for de 5.838,06 kg N/år, der er angivet i miljøgodkendelsen.

Redegørelse for BAT

Det fremgår af Skov- og Naturstyrelsens vejledning, at redegørelsen for BAT som minimum skal indeholde følgende punkter:

 • Godt landmandskab
 • Anvendelse af bedste tilgængelige teknik inden for områderne:
  • Foder
  • Staldindretning
  • Forbrug af vand og energi
  • Opbevaring af husdyrgødning
  • Udbringning

Miljøgodkendelse indeholder ikke nogen redegørelse for BAT vedrørende staldindretning.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om i sin afgørelse at fastslå, at Morsø Kommunes miljøgodkendelse ikke lever op til kravene i Skov- og Naturstyrelsens vejledning på dette område.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small