Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Kyllingestald bør anvende luftvasker til reduktion af ammoniaktabet

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Varde Kommunes tillæg til miljøgodkendelse af slagtekyllingefarm beliggende Fårholtvej 3, 6823 Ansager i Varde Kommune i medfør af § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklager hermed Varde Kommunes tillæg til miljøgodkendelse af slagtekyllingefarm beliggende Fårholtvej 3, 6823 Ansager, matr. nr. 3 p m.fl. Ålling by, Skovlund.

Miljøgodkendelsen indebærer tilladelse til opførelse af et slagtekyllingehus på 2.250 m2 med tilhørende forrum, en tilbygning på 500 m2 til eksisterende halmlade og opførelse af en gastæt silo til 600 tons korn på ejendommen Ringbjerggård, Fårholtvej 3, 6823 Ansager.

Resume

Det Økologiske Råd påklager tillægget til miljøgodkendelse af følgende grunde:

  • det opfylder ikke målet i ”Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug” om at sikre brug af den bedste tilgængelige teknik i husdyrbrug,
  • det opfylder ikke Danmarks internationale forpligtelser til at anvende de bedste tilgængelige teknologier på slagtekyllingebrug på over 100 dyreenheder (DE) for at begrænse langtrækkende forurening i videst muligt omfang og for at sikre et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed (IPPC-direktivet),
  • det medfører en forøgelse af ammoniakforureningen fra 12.391 kg N i den nuværende drift til 15.685 kg N/år i den fremtidige drift baseret på normtal 2005/2006 og til 17.859 kg N/år baseret på normtallene for 2006/2007,
  • det opfylder ikke minimumskravet om 15% reduktion af ammoniaktabet fra stald og lager i forhold til bedste stald- og lagersystem 2005/2006,
  • det indeholder ingen redegørelse for effekterne på naturen og miljøet af miljøgodkendelsen,
  • det indeholder ingen redegørelse for anvendelsen af BAT i hverken den nye stald eller de eksisterende stalde.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at stille følgende krav i miljøgodkendelsen:

Der skal anvendes den bedste tilgængelige teknologi, der findes på markedet til at reducere ammoniakudslippet fra den nye kyllingestald dvs. en luftvasker, der kan reducere ammoniaktabet fra stalden med ca. 90%.

Grundlaget for tillægget til miljøgodkendelse

Tillægget til miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og da bedriften er på mere end 100 DE er den omfattet af EU’s direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC-direktivet 96/91/EF af 24.09.1996).

Ifølge IPPC-direktivet skal grænseværdier for forureningen baseres på den bedste tilgængelige teknologi (BAT), uden at der foreskrives anvendelse af en bestemt teknik eller teknologi, og under hensyn til det pågældende anlægs tekniske karakteristika, geografiske beliggenhed og de lokale miljøforhold; godkendelsesvilkårene skal under alle omstændigheder indeholde vilkår om begrænsning af langtrækkende eller grænseoverskridende forurening i videst muligt omfang, samtidig med at der sikres et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed.

Det Økologiske Råd er indstillet på at indbringe Danmark for EF-domstolen, hvis loven forhindrer, at der kan stilles krav om anvendelse af bedst tilgængelig teknologi i forbindelse med godkendelse af bedrifter, der er omfattet af IPPC-direktivet.

Miljøgodkendelsens omfang

Varde Kommunes miljøgodkendelse indebærer tilladelse til at udvide kyllingeproduktionen fra 380 dyreenheder (DE) til 386,7 DE svarende til en årlig produktion på ca. 1.040.000 slagtekyllinger (39 dage).

Ejendommen blev i 1990 miljøgodkendt til produktion af 10.080.000 slagtekyllinger svarende til 4.032 DE, men ifølge miljøgodkendelsen i 2004 er den kun blevet udnyttet i et omfang svarende til en produktion på 1.026.000 slagtekyllinger (380 DE).

Det fremgår af miljøgodkendelsen, at 387,6 DE svarer til ca. 1.040.000 producerede kyllinger (39 dage). Men ifølge normtallene for slagtekyllinger svarer 1 DE til 3.100 slagtekyllinger (39 dage). 387,6 DE slagtekyllinger (39 dage) svarer således ifølge normtallene til 1.199.000 slagtekyllinger, således som det også er angivet på godkendelsesskemaet ”husdyrgodkendelse.dk”.

Det fremgår endvidere af godkendelsesskemaet, at der i dag produceres 230.000 slagtekyllinger i de 4 eksisterende slagtekyllingestalde svarende til i alt 920.000 slagtekyllinger/år. 920.000 slagtekyllinger (39 dage) svarer til en produktion på 296,7 DE og udskiller ifølge normtallene 49.367 kg N. Staldtabet er 20% heraf svarende til 9.873 kg N. Dybstrøelsen indeholder således resten, nemlig 39.494 kg N. Ifølge normtallene udspredes 15% direkte fra stald og ammoniaktabet er 7,5 % af de resterende 85% dvs. 2.518 kg N. Det samlede ammoniaktab er således i dag på 12.391 kg N.

Varde Kommune har oplyst, at ejeren har begrundet bygningsudvidelsen med, at den er blevet nødvendiggjort af, at lovgivningen på grund af dyrevelfærd, har reduceret antallet af tilladte kg kyllinger pr. m2.

Ifølge lov nr. 336 af 16. maj 2001 om hold af slagtekyllinger var maksimalbelægningen på 44 kg levende slagtekyllinger pr. m2 til udgangen af 2002, 43 kg til udgangen af 2003, 42 kg til udgangen af 2004, 41 kg til udgangen af 2005 og 40 kg levende slagtekyllinger pr. m2 til udgangen af 2006 og fremover. Siden den sidste miljøgodkendelse er maksimalbelægningen således reduceret med 2 kg per m2 fra 42 kg til 40 kg svarende til knap 5 %, mens staldarealet med den nye stald på 2.250 m2 udvides fra 7.340 m2 til 9.590 m2 svarende til 31%.

Opførelsen af den nye stald går således langt ud over at kompensere for reduktionen i maksimalbelægningen pr. m2.

Det Økologiske Råd finder på den baggrund, at tillægget til miljøgodkendelsen reelt omfatter en udvidelse/ændring af produktionen på 90 DE svarende til den nye stald, i stedet for kun at omfatte en udvidelse af produktionen på 7,6 DE som angivet i Varde Kommunes tillæg til miljøgodkendelse, eftersom den aktuelle produktion er på 296,7 DE.

Anvendelse af normtal for slagtekyllingernes kvælstofudskillelse

I tillægget til miljøgodkendelsen er anvendt normtallet for kvælstofudskillelsen fra slagtekyllinger (39 dage) i 2005/2006(Amtsmodel regneark version 2.6 norm 2005/2006), som ligger på 0,05366 kg/slagtekylling (39 dage). 1.199.000 slagtekyllinger vil derfor udskille 64.338 kg N. Normtallet for staldtabet er på 20 % af den totale N-udskillelse, så staldtabet bliver på 12.867 kg N.

Indholdet af kvælstof i dybstrøelsen fra staldene er således 51.471 kg N. I lagre af dybstrøelse er ammoniaktabet på 7,5 % af totalkvælstof. Ved direkte udbringning af 27 % af dybstrøelsen som angivet i miljøgodkendelsen, bliver lagertabet af ammoniak derfor på 2.818 kg N/år.

Det samlede tab fra stald og lager bliver således på 15.685 kg N fra produktionen af 1.199.000 slagtekyllinger.

Normtallet for kvælstofudskillelse fra slagtekyllinger er imidlertid blevet forhøjet til 0,0611 i normtallene for 2006/2007(Amtsmodel regneark version 2.7 norm 2006/2007). Ved anvendelse af dette normtal vil N-udskillelse fra 1.199.000 slagtekyllinger blive 73.259 kg N/år. Staldtabet vil blive på 14.651 kg N/år og lagertabet på 3.208 kg N/år. Det samlede tab fra stald og lager vil herefter blive på 17.859 kg N fra produktionen af 1.199.000 slagtekyllinger.

Det Økologiske Råd finder, at tillægget til miljøgodkendelsen skal tage udgangspunkt i den aktuelle viden om ammoniaktabets størrelse dvs. de seneste normtal for slagtekyllingers kvælstofudskillelse. Tillægget til miljøgodkendelsen bør derfor tage udgangspunkt i et samlet ammoniaktab på 17.859 kg N/år baseret på normtal 2006/2007 i stedet for et samlet ammoniaktab på 15.685 kg N/år baseret på normtal 2005/2006.

Ukorrekte og mangelfulde oplysninger i godkendelsesskemaet

Det fremgår af godkendelsesskemaet husdyrgodkendelse.dk, at der hverken i dag eller i fremtiden vil være nogen overdækning af dybstrøelsen, hverken i form af ”Overdækning barriere” eller ”Fast overdækning”, selv om der er et generelt krav om, at dybstrøelse skal dækkes med kompostdug eller presenning for derved at reducere ammoniaktabet med ca. 50 %.

Ansøgningsskemaet mangler endvidere oplysninger om ammoniaktabet fra lageret af dybstrøelse, selv om disse oplysninger skal indgå i den samlede vurdering af miljøbelastningen fra produktionen.

Lovens minimumskrav om 15% reduktion af ammoniaktab fra stald og lager i forhold til bedste stald- og lagersystem i 2005/2006 er ikke opfyldt, selv om det ifølge miljøgodkendelsen er opnået ved at udbringe yderligere 12 % af bedriftens dybstrøelse udover normen på 15 %, således at ammoniaktabet ved lagring af 12 % af dybstrøelsen bortfalder. Som det fremgår af nedenstående beregninger er dette ikke korrekt, idet ammoniaktabet ved direkte udbringning af 12 % af dybstrøelsen reduceres med 463 kg N, men at det skal reduceres med 564 kg N for at opfylde kravet om 15% reduktion af ammoniaktabet fra stald og lager.

Beregning af 15% reduktion af ammoniaktab fra stald og lager:

Ammoniaktabet fra den nye stald er ved bedste staldsystem 2005/2006 på 2.994 kg N/år jf. godkendelsesskemaet. Tabet skal reduceres med 15 % dvs. med 449 kg N.

Med en samlet N-udskillelse i stalden på 14.971 kg N/år, bliver det samlede N-indhold i dybstrøelsen på 11.977 kg N, hvoraf 85 % oplagres med et tab på 7,5%. Ammoniaktabet fra lager af staldens gødning bliver således på 764 kg N/år. Lagertab skal ligesom staldtabet reduceres med 15 %, og det svarer til 115 kg N.

Det samlede tab fra stald og lager skal således reduceres med 449 + 115 kg svarende til 564 kg N/år.

Beregning af reduktion af ammoniaktab ved direkte udbringning af 12 % af dybstrøelsen:

Den samlede N-udskillelse fra 1.199.000 slagtekyllinger (39 dage) vil efter normtal 2005/2006 være på 64.338 kg N, og med et staldtab på 20 % svarende til 12.867 kg N, er N-indholdet i dybstrøelsen på 51.471 kg N. 12 % af dybstrøelsen indeholder 6.177 kg N, og ved direkte udbringning af denne reduceres ammoniaktabet med 7,5 % heraf svarende til 463 kg N/år.

Det er således ukorrekt, når der i godkendelsesskemaet husdyrgodkendelse.dk står, at krav om 15% reduktion af ammoniaktab fra stald og lager er opfyldt.

Slagtekyllingeproduktionens effekter på naturen og miljøet

Det Økologiske Råd finder, at produktionens effekter på naturen og miljøet bør baseres på de aktuelle normtal for kvælstofudskillelse dvs. normtallene for 2006/2007.

Det samlede ammoniaktab fra slagtekyllingestaldene og lageret af dybstrøelse vil ved den fremtidige produktion blive på 17.859 kg N/år fra produktionen af 1.199.000 slagtekyllinger (386,7 DE) baseret på normtal 2006/2007. Det svarer til ammoniaktabet fra en slagtesvineproduktion på 40.700 slagtesvin eller 1.163 DE slagtesvin ved bedste staldsystem 2005/2006.

Ammoniaktabet fra kyllingeproduktionen er således meget højt i forhold til det normale tab fra selv en stor husdyrproduktion. 150 meter vest for slagtekyllingestaldene ligger der et større moseområde omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og godt 1.000 m øst for slagtekyllingestaldene ligger der et større hedeareal, der er omfattet af § 7 i lov om miljøgodkendelsen m.v. af husdyrbrug. Dette hedeareal vil med et så stort ammoniaktab fra slagtekyllingefarmen være kraftigt belastet med ammoniak.

Det Økologiske Råd finder, at ammoniaktabets størrelse i den samlede produktion i sig selv er en tilstrækkelig begrundelse for at belastningen burde have været belyst i miljøgodkendelsen og til at der stilles krav om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik til reduktion af ammoniaktabet på bedriften.

Ammoniaktabet fra den nye slagtekyllingestald på 2.250 m2 vil blive på 2.994 kg N/år ved normtal 2005/2006 og på 3.409 kg N ved normtal 2006/2007.

Turbovent Environment A/S i Aars har efter 5 års forskning og udvikling i samarbejde med Landscenteret, Forskningscenter Bygholm, Danske Slagterier, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Solum A/S udviklet en TLV Turbovent luftvasker. Den har i år været afprøvet på en slagtekyllingestald i Karup, og der forventes en rensningseffektivitet på omkring 90% ligesom i slagtesvinestalde.

Med et ammoniaktab fra den nye stald på 2.994 kg N baseret på normtallene for 2005/2006, vil etablering af luftvaskeren kunne reducere ammoniaktabet fra stalden til 299 kg N, så det samlede ammoniaktab fra bedriften reduceres fra 15.685 kg N til 12.990 kg N.

Med et ammoniaktab fra den nye stald på 3.409 kg N baseret på de aktuelle normtal for 2006/2007, vil etablering af luftvaskeren kunne reducere ammoniaktabet fra stalden til ca. 340 kg N, så det samlede ammoniaktab fra bedriften reduceres fra 17.859 kg N til 14.790 kg N.

Det Økologiske Råd finder, at den bedste tilgængelige teknik skal tages i anvendelse i den nye slagtekyllingestald både på baggrund af det meget store ammoniaktab fra den nye stald og den meget store ammoniakbelastning, som produktionen medfører af de omkringliggende naturområder og især hedearealet omfattet af § 7 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd finder endvidere, at der også bør stilles krav om anvendelse af bedste tilgængelige teknik til reduktion af ammoniakforureningen fra de eksisterende slagtekyllingestalde, så snart deres miljøgodkendelse udløber.

Tillægget til miljøgodkendelse overholder ikke lovens krav

Ifølge Skov- og Naturstyrelsens vejledning til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal en miljøgodkendelse indeholde en redegørelse for effekterne på naturen og miljøet og en redegørelse for anvendelsen af BAT i såvel den nye stald som de eksisterende stalde. Miljøgodkendelsen indeholder ikke en sådan redegørelse.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om i sin afgørelse at fastslå, at Varde Kommunes miljøgodkendelse ikke lever op til lovens krav, som de er formuleret i Skov- og Naturstyrelsens vejledning ”Tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug”.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small