Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Udvidelse af pelsdyrfarm i habitatområde frarådes

Brev til Varde Kommune

Det Økologiske Råd har den 9. august 2007 modtaget et udkast til tilladelse til udvidelse af pelsdyrfarm på Forumvej 112, Alslev, 6800 Varde i henhold til § 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til udtalelse.

Udvidelsen indebærer, at den nuværende produktion af mink øges fra 1.600 årstæver til 3.300 årstæver svarende til en forøgelse fra 36,4 dyreenheder (DE) til 75 DE.

Tilladelsen indebærer nedrivning af 2 minkhaller (hal nr. 7 og 9), flytning af hal nr. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, og opførsel af en ny 4-rækket åben minkhal på 93 meter.

Pelsdyrfarmen ligger ca. 600 meter vest for Habitatområde 239 – Alslev Ådal. De nærmeste beskyttede naturområder i habitatområdet er et større værdifuldt moseområde (A-værdi) og et overdrev (C-værdi). I det værdifulde moseområde (A-værdi) er der fundet følgende sjældne arter i naturkvalitetsregistreringen i Alslev Ådal, der enten er fredet eller opført på diverse lister over sjældne, rød- og gullistede arter: Benbræk, Klokke-Ensian, Plettet Gøgeurt, Rosmarinlyng, Rundbladet Soldug, Storlæbet Blærerod, Spæd Mælkeurt, Klokkelyng, Mose-Pors, Nordsø-Kogleaks, Børste-Siv, Kødfarvet Gøgeurt, Maj-Gøgeurt, Dynd-Star, Loppe-Star, Trindstænglet Star, Eng-Troldurt og Hoved-Frytle.

I Habitatområdet findes der overgangsrigkær, overgangsfattigkær, ekstremfattigkær, rørsump/-skov, pilesump/-krat, lysesivkær samt overdrev. Tålegrænserne for den mest sårbare naturtype er af Skov- og Naturstyrelsen vurderet til maksimalt 5-10 kg N/ha/år (anbefalet 5 kg) for ekstremfattigkæret. Baggrundsbelastningen ligger på ca. 16,6 kg N/ha/år.

Udvidelsen af minkfarmen giver ifølge udkastet til miljøgodkendelse en maksimal merbelastning af Habitatområdet på mellem 0,3 og 0,5 kg N/ha/år.

Pelsdyrfarmen og udbringningsarealerne ligger endvidere i opland til Natura 2000-område, der er overbelastet med fosfor.

Ammoniaktabet fra stald ved nudrift er beregnet til 2.773 kg N/år og fra lager på 107 kg N/år i alt 2.880 kg N/år. Det svarer til et ammoniaktab på 1,8 kg N/årstæve, selv om der i vejledningen om pelsdyrfarme er fastsat et ammoniaktab på højst 1,65 kg N/årstæve.

Ammoniaktabet fra stald ved den ansøgte produktion er beregnet til 5.720 kg N/år og fra lager på 222 kg N/år i alt 5.942 kg N. Det betyder, at udvidelsen fører til en forøgelse af ammoniaktabet fra stald og lager med 3.062 kg N/år. Det svarer til 1,8 kg N/årstæve, selv om husdyrlovens krav om bedste staldsystem minus 15% indebærer, at ammoniaktabet højst må være 1,4 kg N/årstæve.

I ”Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen Tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug” står:

”Tilvalg af ammoniakreducerende virkemidler på minkfarme:

 • Ændret rendebredde
 • Tømningshyppighed
 • Tilførsel af halm
 • Reduktion af proteinindhold

Afstand fra husdyrbrugets anlæg til beskyttede naturtyper. Hvis husdyrbrugets anlæg er placeret inden for 300-1000 meter fra den beskyttede naturområde (bufferzone II) skal følgende oplyses:

 • Antal øvrige husdyrbrug inden for bufferzone II, bufferzone I og det beskyttede naturområde, dog højst 1000 m fra hele eller dele af husdyrbrugets anlæg
 • Afstand fra husdyrbrugets anlæg til kanten af det ammoniakfølsomme naturområde
 • Ruhed for naturområdet
 • Ruhed for terræn mellem anlæg og naturområde”

Af vejledningens Bilag 5 fremgår følgende tabel:

Tabel 1. Bedste stald- og lagersystem for husdyrtyper omfattet af reduktionskravet og estimeret reduktionskrav for de enkelte dyretyper og år (fikspunkter) for henholdsvis 2007, 2008 og 2009 for stalde med gylle. (Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen. Tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Bilag 5.)

Dyretype – udskillelse af dyr Bedste staldsystem (referencestald) Ammoniaktab i kg N 2007 15% 2008 20% 2009 25%
Mink, årstæve 5,07 kg N Gødningsrende, ugentlig tømning Tab = 1,65 kg N per årstæve 1,40 kg N 1,32 kg N 1,24 kg N

Vejledningens krav gælder imidlertid kun for bedrifter over 75 DE, selv om den ansøgte minkfarm ved 75 DE har et ammoniaktab på 5.492 kg N/år svarende til ammoniaktabet fra en slagtesvineproduktion på 16.060 slagtesvin/år eller 459 DE ved anvendelse af bedste staldsystem 2005/2006 minus 15%.

Udvidelsen af minkfarmen medfører, at det samlede ammoniaktab fra stald og lager vil blive mere end fordoblet fra ca. 2.880 kg N/år til ca. 5.942 kg N/år. Ammoniaktabet bliver 79 kg N/DE, hvor det for kvægbrug og svinebrug typisk ligger på 6-14 kg N/DE.

Det fremgår af forslaget til miljøgodkendelse, at bedriftens ammoniaktab både i dag og efter miljøgodkendelsen ligger væsentligt over normtallet på 1,65 kg N/årstæve/år.

Ifølge Arbejdsrapport nr. 50 fra Miljøstyrelsen (2003) er det muligt at sænke foderets proteinindhold fra ca. 33% til ca. 25% af den omsættelige energi uden at påvirke dyrenes trivsel, sundhed og skindkvalitet.

”Hvor der findes gyllekummer til udtagning af ekskrementer fra minkbure og der i disse kan foretages returskylning, vil der kunne indføres svovlsyrebehandling af gyllen. Det kan under alle omstændigheder indføres ved nyanlæg.…Potentialet for ammoniakreduktion er relativt stort pga. det høje proteinindhold i foderet. Luftrensning kan til gengæld ikke anvendes, da mink som oftest holdes i sideåbne huse.” (Forberedelse af Vandmiljøplan III. Teknologiske virkemidler til nedbringelse af næringsstofbelastningen.)

Det fremgår af tilladelsens vilkår, at der ikke stilles skærpede krav om anvendelse af renere teknologier til reduktion af pelsdyrfarmens forurening med kvælstof og fosfor, men alene at pelsdyrbekendtgørelsens krav skal overholdes bl.a. ved en ugentlig tømning af gyllerenderne.

Ammoniaktabet fra udvidelsen på 3.062 kg N svarer til ammoniaktabet fra en slagtesvineproduktion på 8.275 slagtesvin svarende til 236 DE ved bedste staldsystem 2005/2006 minus 15%. Det Økologiske Råd finder ikke, at etablering af en slagtesvineproduktion på 236 DE er acceptabel så tæt ved et Habitatområde med ekstremfattigkær, som er blandt de mest kvælstoffølsomme naturtyper i Danmark.

Foruden ammoniaktabet fra stald og lager er der også et ammoniaktab ved udbringningen af pelsdyrgødningen på ca. 10% af N-indholdet i gødningen svarende til 556 kg N ved en N-udskillelse på 5,07 kg N/årstæve svarende til normtallet. Udvidelsen vil således medføre en forøgelse af ammoniaktabet på i alt 3.618 kg N.

Efter udvidelsen vil den samlede ammoniakbelastning fra minkfarmen foruden tabet på 5.492 fra stald og lager også omfatte et udbringsningstab på 1.079 kg N/år svarende til 10% af kvælstofindholdet i den udbragte gødning ved en N-udskillelse på 5,07 kg N/årstæve. Det samlede ammoniaktab vil således blive på 7.021 kg N/år. Det fremgår, at et ammoniaktab på 3.062 kg N/år giver en belastning af Habitatområdet på mellem 0,3 og 0,5 kg N/år. Et ammoniaktab på 7.021 kg N/år vil så give en ammoniakbelastning af Habitatområdet på mellem 0,69 og 1,15 kg N/år.

Ejendommen Forumvej 112 har et udbringningsareal på 17,6 ha. Derudover er der gødningsaftale med ejeren af ejendommen Forumvej 109 om at modtage gødning fra 21,0 DE og med ejeren af ejendommen Forum Hedevej 34 om at modtage gødning fra 29,4 DE.

På Ejendommen Forumvej 112 udbringes således pelsdyrgødning fra (75-21-29,4) DE = 24,6 DE.

Ifølge normtallene indeholder 1 DE 44 kg P, og der udbringes derfor 1.082 kg P på ejendommens 17,6 ha svarende til 61,5 kg P/ha. Afgrødernes behov er typisk ca. 23 kg P/ha. Der er således tale om en overgødskning med fosfor på næsten 40 kg P/ha/år.

Pelsdyrfarmen på Forumvej 112 i Alslev er beliggende i oplandet til Natura 2000 område, der er fosforbelastet. Hverken jordtype eller fosfortal for udbringningsarealerne fremgår af udkastet til miljøgodkendelse.

Udvidelsen af minkfarmen medfører en forøgelse af ammoniaktabet svarende til en tilladelse til etablering af en ny slagtesvineproduktion på 236 DE.

Det Økologiske Råd finder på den baggrund, at en udvidelse af minkfarmen fra 36,4 DE til 75 DE ikke er forenelig med hensynet til omgivelserne, da det vil medføre en væsentlig belastning af et større værdifuldt moseområde (A-værdi) beliggende i Habitatområde.

Det Økologiske Råd anbefaler på den baggrund, at der meddeles afslag på ansøgningen om tilladelse til udvidelse af produktionen med henvisning til, at den ikke er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Subsidiært anbefaler Det Økologiske Råd, at der meddeles tilladelse til udvidelsen på følgende vilkår:

 • Gyllerenderne skal have en bredde på minimum 40 cm.
 • Der skal tilføres halm for at minimere ammoniaktabet.
 • Proteinindholdet og fosforindholdet i foderet skal reduceres herunder ved fasefodring, så minkenes udskillelse af både kvælstof og fosfor minimeres.
 • Der skal etableres automatiseret udmugningsanlæg i den nye pelsdyrhal og i de haller, der flyttes, og gyllen skal svovlsyrebehandles med daglig returskylning undtagen i uge 30-47, hvor der skal foretages returskylning 2 gange i døgnet. Herved minimeres samtidig ammoniaktabet ved udbringningen.
 • Der skal være fosforbalance på udbringningsarealer, hvor fosfortallet er over 6,0 og krav om et maksimalt fosforoverskud på 4 kg P/ha på arealer med fosfortal på 4-6.

Med venlig hilsen

Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small