Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Opfordring til forebyggelse og bekæmpelse af invasive plantearter i Danmark

Brev til Miljøministeren

Kære Connie Hedegaard,

Det Økologiske Råd opfordrer dig til i samarbejde med fødevareminister Hans Chr. Schmidt at iværksætte en ambitiøs indsats for forebyggelse og bekæmpelse af invasive plantearter i Danmark.

Hvor de breder sig, kvæler de den naturlige vegetation og fører til en artsfattig og ensformig natur samt forringelse af landskabelige og rekreative værdier. Det er derfor vigtigt at forebygge spredning af invasive arter og at udrydde dem i den udstrækning, som det er muligt.

Det siger sig selv, at jo længere tid en invasiv planteart har fået lov til at brede sig i naturen, desto mere ressourcekrævende vil det blive at udrydde den eller forhindre den i at brede sig yderligere. Ofte vil mulighederne for at udrydde den være forpasset, hvis der ikke gribes hurtigt ind, og det vil derfor kræve en permanent bekæmpelsesindsats fremover for at forhindre, at endnu større naturmæssige, landskabelige og rekreative værdier går tabt.

I disse år spreder en lang række invasive arter sig kraftigt i Danmark. Det gælder bl.a. Kæmpe-Balsamin, der er begyndt at sprede sig kraftigt i Mølleådalen mellem Furesøen og Øresund, men bestanden her er endnu så begrænset, at den vil kunne udryddes ved en meget lille indsats. Kommunerne mangler imidlertid lovhjemmel til at meddele ejerne påbud om at bekæmpe den eller til selv at iværksætte en bekæmpelse for at stoppe denne trussel mod naturen i Mølleådalen.

Hvis Folketinget venter med at give kommunerne mulighed for at meddele påbud om bekæmpelse af invasive arter, indtil de har bredt sig voldsomt og er blevet et problem for tusindvis af grundejere, vil meget værdifuld natur allerede være gået tabt. Og så vil det ikke længere være muligt, eller det vil være en meget ressourcekrævende opgave, at udrydde dem eller at forebygge, at de spreder sig yderligere.

Det Økologiske Råd anbefaler derfor,

  • at kommunerne får lovhjemmel til at meddele grundejere påbud om at bekæmpe invasive arter eller til selv at foretage bekæmpelsen, så snart deres invasive karakter er konstateret, og
  • at der indføres forbud mod salg og plantning af alle invasive arter i Danmark.

På den måde vil kommunerne få mulighed for at forhindre naturforringelser, og undgå at der senere bliver behov for en omkostningskrævende udryddelse eller forebyggelse af yderligere spredning.

De Økologiske Råd anbefaler endvidere:

  • at der gennemføres oplysningskampagner i samarbejde med natur- og miljøforeninger, Kommunernes Landsforening og Dansk Landbrug for at motivere grundejere og andre interesserede borgere til at forebygge og bekæmpe invasive plantearter,
  • at der iværksættes en registrering af de invasive plantearters udbredelse i Danmark ved anvendelse af nye teknologier og i samarbejde med interesserede foreninger og borgere,
  • at der udarbejdes indsatsplaner for forebyggelse og bekæmpelse af alle invasive plantearter på statens arealer,
  • at der iværksættes forsknings- og udredningsprojekter, der kan beskrive de natur- og miljøvenlige bekæmpelsesmetoder, der er omkostningseffektive, og
  • at det internationale samarbejde om opsporing, forebyggelse og bekæmpelse af invasive plantearter fremmes.

Det Økologiske Råd har netop udgivet det vedlagte debathæfte ”Forebyggelse og bekæmpelse af invasive plantearter”, der beskriver, hvordan en række invasive plantearters udbredelse kan forebygges og bekæmpes samt barrierer herfor. Debathæftet er bl.a. sendt til alle folkebiblioteker, lokalafdelinger i Danmarks Naturfredningsforening, kommuner og statsskovsdistrikter.

Det er vores håb, at hæftet kan være med til at udbrede de indhøstede erfaringer med bekæmpelse af invasive plantearter, så både borgere og myndigheder bliver motiverede til hurtigst muligt at iværksætte en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af alle de invasive arter af hensyn til både biodiversiteten, de landskabelige værdier og den rekreative udnyttelse af vores naturområder.

Enslydende brev er sendt til fødevareminister, Hans Chr. Schmidt.

Med venlig hilsen

Hans Nielsen

cand. scient., projektmedarbejder
Tlf.: 33 18 19 44
E-mail: hans@ecocouncil.dk

Kopi til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small