Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Hjørring Kommunes miljøgodkendelse af et slagtesvinebrug

Klage

Klage over Hjørring Kommunes miljøgodkendelse af et slagtesvinebrug på 249,8 dyreenheder (DE) på Nørlev Strandvej 55, 9800 Hjørring i medfør af § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Det Økologiske Råd påklager hermed Hjørring Kommunes miljøgodkendelse af slagtesvinebruget ”Storgård”, matr. nr. 7a m.fl., Sønderlev By, Skallerup, beliggende Nørlev Strandvej 55, 9800 Hjørring.

Miljøgodkendelsen indebærer tilladelse til at udvide den eksisterende årlige produktion af slagtesvin fra 7.300 slagtesvin (30-102 kg) til 9.060 slagtesvin (34-102 kg). Det svarer til en udvidelse fra 208,6 DE til 249,8 DE. Udvidelsen af svineproduktionen gennemføres i eksisterende bygninger. Eneste bygningsmæssige ændring er opførelsen af en 130 m2 tilbygning til eksisterende stald til sygestier og et opbevaringsrum for halm. Husdyrbruget har ikke tidligere været miljøgodkendt.

Resume:

Det Økologiske Råd påklager miljøgodkendelsen af følgende grunde:

 • den indeholder ikke nogen som helst ammoniakreducerende tiltag til opfyldelse af ammoniakkravet om bedste staldsystem 2005/2006 minus 15%,

 • den opfylder ikke målet i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug om at sikre brug af den bedste tilgængelige teknik i husdyrbrug, idet miljøgodkendelsen ikke medfører nogen som helst anvendelse af BAT til reduktion af bedriftens ammoniakforurening hverken fra produktionsudvidelsen eller fra den eksisterende produktion, og

 • den opfylder ikke Danmarks forpligtelser i EU's direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC-direktivet) til at anvende de bedste tilgængelige teknologier på slagtesvinebrug over 210 DE for at begrænse den langtrækkende eller grænseoverskridende forurening i videst muligt omfang, samtidig med at der sikres et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed.

Det Økologiske Råd anbefaler, at der i miljøgodkendelsen stilles følgende krav til reduktion af ammoniakforureningen:

 • 50% reduktion af ammoniaktabet fra de eksisterende stalde ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), og

 • 50% reduktion af ammoniakfordampning fra den største gyllebeholder ved etablering af fast overdækning.

Tabel 1: Ammoniakkrav til bedriften i Hjørring Kommunes miljøgodkendelse og Det Økologiske Råds krav
Anlæg Hjørring Kommunes miljøgodkendelse Det Økologiske Råds krav

Ammoniakkrav Udledning Ammoniakkrav Udledning
Stalde Ingen 3.499 kg N Gylleforsuring eller kemisk eller biologisk luftvasker (50% reduktion) 1.750 kg N
Gylletanke Flydelag 474 kg N Fast overdækning på den største gyllebeholder (50% reduktion for denne) 341 kg N
I alt
3.973 kg N
2.091 kg N

Grundlaget for miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og da bedriften efter udvidelsen bliver på mere end 210 DE slagtesvin bliver den omfattet af EU’s direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC-direktivet 96/91/EF af 24.09.1996).

Ifølge IPPC-direktivet skal grænseværdier for forureningen baseres på den bedste tilgængelige teknologi (BAT), uden at der foreskrives anvendelse af en bestemt teknik eller teknologi, og under hensyn til det pågældende anlægs tekniske karakteristiska, geografiske beliggenhed og de lokale miljøforhold; godkendelsesvilkårene skal under alle omstændigheder indeholde vilkår om begrænsning af langtrækkende eller grænseoverskridende forurening i videst muligt omfang, samtidig med at der sikres et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed.

Indretning og drift af stalde

Bedriften har 9 stalde, hvoraf 4 stalde har fuldspaltegulv med 540 slagtesvin og 5 har delvis spaltegulv med 1.560 slagtesvin.

Den samlede ammoniakforurening fra stalde og lagre øges ifølge miljøgodkendelsen fra 3.456 kg kvælstof (N)/år før udvidelsen til 3.973 kg kvælstof (N)/år efter udvidelsen, svarende til en forøgelse på 517 kg kvælstof (N)/ år eller 15%.

Miljøgodkendelsen

Det Økologiske Råd har fra Hjørring Kommune modtaget ansøgningsskemaet, der ligger til grund for miljøgodkendelsen, og her er ammoniaktabet fra den eksisterende produktion opgjort til 2.963,61 kg N og fra udvidelsen af produktionen til 535,26 kg N i alt 3.499 kg N. Ammoniaktabet fra lagre med flydende gødning er opgjort til 1.413 kg N, hvilket må skyldes en fejl, da det langt overstiger 2% af N-indholdet i gyllen.

Det Økologiske Råd har endvidere i Hjørring Kommune modtaget aktindsigt i den første ansøgning fra ejeren dateret den 17. november 2006. Produktionen i denne ansøgning svarer fuldstændig til produktionen i den fornyede ansøgning af 30. marts 2007, men oplysningerne vedrørende effekterne på ammoniaktabet af udvidelsen svarer ikke til de oplyste effekter i miljøgodkendelsen.

I ansøgningen fra 17. november 2006 er bedriftens samlede merudledning af ammoniak fra stald og lager opgjort til 610 kg N/år, mens dens samlede merudledning i ansøgningen af 30. marts er opgjort til 517 kg N/år. Det svarer til en reduktion på 15% i forhold til ansøgningen fra 17. november 2006.

Det Økologiske Råd finder det påfaldende, at merudledningen af ammoniak er reduceret med 15% i det nye godkendelsessystem i forhold til det gamle, og skal på den baggrund anmode Miljøklagenævnet om at vurdere, om der har været fagligt grundlag for at ændre opgørelsesmodellen, så merbelastningen bliver 15% lavere efter det nye godkendelsessystem end efter den i 2006 anvendte opgørelsesmodel.

Det fremgår endvidere af ansøgningen af 17. november 2006, at der er en forøgelse af ammoniakfordampningen fra udbringning af husdyrgødningen på 328 kg N, så den samlede merudledning af ammoniak fra bedriften bliver på 938 kg N.

Hjørring Kommunes vurdering af ammoniaktabets påvirkning af naturarealerne er i miljøgodkendelsen baseret på en merudledning på 517 kg N/år, men ifølge ansøgningen af 17. november 2007 er den totale merudledning på 938 kg N/år.

Det Økologiske Råd finder det af afgørende betydning, at det nye godkendelsessystem ikke i sig selv medfører en forringelse af beskyttelsesniveauet ved at udelade ammoniakforureningen fra udbringningen af husdyrgødningen eller ved at underestimere tabet fra punktkilder.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at vurdere, om miljøgodkendelsens ”Vurdering af naturbeskyttelse og ammoniak” giver et reelt billede af den samlede ammoniakpåvirkning af naturarealerne som følge af udvidelsen.

Det Økologiske Råd finder det endvidere meget utilfredsstillende, at det ikke fremgår af miljøgodkendelsen, hvordan man er nået frem til, at den ansøgte produktion kan opfylde kravet om bedste staldsystem 2005/2006 minus 15% uden nogen som helst initiativer til at nedsætte ammoniaktabet f.eks. ændringer i staldsystemet, fodringen eller ved etablering af ammoniakrensningsteknologier.

Da der ikke sker ændringer i staldsystemet, og da der ikke i miljøgodkendelsen stilles vilkår vedr. fodring eller anvendelse af rensningsteknologier, der kan reducere ammoniaktabet, kan det ikke være anlægs- eller driftsændringer, der har ført til, at ammoniaktabet fra udvidelsen er reduceret til 15% under det bedste staldsystem 2005/2006.

Det Økologiske Råd skal på den baggrund anmode Miljøklagenævnet om at vurdere, om ammoniakkravet om bedste staldsystem 2005/2006 minus 15% reelt er opfyldt i miljøgodkendelsen, eller om det blot er opfyldt på papiret uden nogen form for ammoniakreducerende tiltag på bedriften, og om dette i givet fald er i overensstemmelse med loven.

Anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT)

Det Økologiske Råds mener, at der jfr. IPPC-direktivet generelt skal anvendes bedste tilgængelige teknik på markedet til at reducere ammoniakudslippet fra husdyrbrug, og at det både skal gælde for udvidelsen og den eksisterende produktion. Eksempler er angivet i bilag 1.

Hjørring Kommunes afgørelse er efter Det Økologiske Råds opfattelse i strid med kravet om anvendelse af BAT-teknologier i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Ifølge lovens § 19 skal kommunalbestyrelsen sikre sig, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Det er ikke sket. Loven indeholder ganske vist en bestemmelse om, at miljøministeren kan fastsætte regler for beskyttelsesniveauet til brug for afgørelser efter loven, men det betyder ikke, at der ikke kan stilles krav til opfyldelse af lovens formål om at forebygge og begrænse forurening og fremme anvendelse af bedste tilgængelige teknik samt til opfyldelse af Danmarks forpligtelser i henhold til IPPC-direktivet jfr. ”Bemærkninger til lovforslaget” pkt. 4.5 Bedste tilgængelige teknik, hvor der står: ”Dette generelle ammoniakkrav er et minimumskrav og indebærer ikke, at kommunernes vurdering af og fastsættelse af krav om BAT nødvendigvis er udtømt.”

Det Økologiske Råd er indstillet på at indbringe Danmark for EF-domstolen, hvis loven forhindrer, at der generelt kan stilles krav om anvendelse af de bedste tilgængelige teknologier i de såkaldte BAT-byggeblade i forbindelse med godkendelse af bedrifter, der er omfattet af IPPC-direktivet, og hvis kravet om BAT ikke omfatter både de nyetablerede og de eksisterende dele af anlægget.

Det Økologiske Råds krav:

Det Økologiske Råds krav er, at ammoniaktabet fra staldene skal reduceres med 50% ved anvendelse af de bedste tilgængelige teknologier, og at den største gyllebeholder skal have en fast overdækning, så ammoniaktabet halveres.

Det Økologiske Råds krav er derfor, at vilkår 5.1.1 ændres til: ”Ammoniaktabet fra stald og lagre må ikke overstige 2.091 kg N pr. år.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen

Bilag 1: Eksempler på bedste tilgængelige teknologier, der kan anvendes på svinebedriften for at reducere ammoniaktabet fra staldene:

 1. Gylleforsuring i slagtesvinestalde.
  Ved gylleforsuring kan ammoniaktabet i stalden reduceres med 80% (BAT-kandidat). Hertil kommer, at ammoniakfordampningen fra gyllebeholderen vil blive halveret som følge af den forsurede gylle.
 2. Kemiske luftvaskere.
  Ved kemiske luftvaskere kan ammoniaktabet i stalden reduceres med 50-90%. Der er godkendt en BAT-byggeblad med 50% ammoniakreduktion, hvor 60% af luftstrømmen/år går gennem luftvaskeren.
 3. Biologiske luftvaskere. Biologiske luftvaskere kan reducere ammoniakforureningen fra stalde med 30-80% ammoniakreduktion.
 4. Tilsætning af benzoesyre til foderet. Ved tilsætning af benzoesyre til foderet kan ammoniaktabet fra staldene reduceres med 10%.[1]

[1] Bilag til Vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, bilag 3.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small