Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Jammerbugt Kommunes miljøgodkendelse af en kvægproduktion

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Jammerbugt Kommunes miljøgodkendelse af kvægproduktionen på ejendommen Neestvej 40, 9480 Løkken i medfør af § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklager hermed Jammerbugt Kommunes miljøgodkendelse af kvægbruget ”Østergaard”, Neestvej 40, Ingstrup, 9480 Løkken, der er offentliggjort den 2. juli 2007.

Miljøgodkendelsen indebærer tilladelse til at udvide den eksisterende kvægproduktion af malkekøer af tung race fra 210 til 337 årsdyr og at producere 15 årsdyr af opdræt af tung race, 40 årsdyr af småkalve, kvier og 170 årsdyr af tyrekalve. Det svarer til en udvidelse af produktionen fra 248 dyreenheder (DE) til 413,2 DE.

1. Resume

Det Økologiske Råd påklager miljøgodkendelsen af følgende grunde:

 • den opfylder ikke målet i ”Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug” om at sikre brug af den bedste tilgængelige teknik i husdyrbrug,

 • den opfylder ikke Danmarks internationale forpligtelser til at anvende de bedste tilgængelige teknologier på kvægbrug med over 250 DE for at begrænse langtrækkende forurening i videst muligt omfang og for at sikre et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed (IPPC-direktivet),

 • den medfører en forøgelse af ammoniakforureningen fra 2,985 tons N/år til 3,348 tons N/år, fordi miljøkravene svækkes, jfr. forslaget til regionplantillæg 217,

 • den medfører et fosforoverskud på 18 kg P/ha mod fosforbalance efter de hidtil gældende miljøkrav, fordi miljøkravene svækkes, jfr. forslaget til regionplantillæg 217,

 • den medfører en øget kvælstofdeposition på overdrevsarealer i EF-habitatområde nr. 248, Saltum Bjerge og på 2 større overdrevsarealer henholdsvis 400 og 660 meter fra staldene, der alle er belastet over deres tålegrænse og med naturmålsætning ”klasse 2, god naturkvalitet”,

 • den medfører en udvaskning af nitrat i nitratfølsomt område på 77,5 mg nitrat/l, selv om loftet er 50 mg/l efter de hidtil gældende miljøkrav, fordi miljøkravene svækkes, jfr. forslaget til regionplantillæg 217. Belastningen øges, fordi harmonikravet ændres fra 1,7 DE/ha i forslag til regionplantillæg 217 til 2,3 DE/ha i miljøgodkendelsen, og

 • den medfører en forøgelse af udledningen af kvælstof til Limfjorden fra maksimalt 14 kg N/ha/år i forslaget til regionplantillæg 217 til 15 kg N/ha/år i miljøgodkendelsen.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at stille følgende krav i miljøgodkendelsen:

 • Referencesædskiftet for nu-drift skal sættes til 2,3 DE/ha og for ansøgt produktion til 1,7 DE/ha, så nitratudvaskningen fra nitratfølsomme arealer reduceres fra 77,5 mg/l til 50 mg/l, og så udvaskningen til Limfjorden reduceres til maksimalt 14 kg N/ha/år.

 • De teknologier, der findes på markedet til at reducere ammoniakudslippet, skal anvendes, dvs. a) etablering af forsuringsanlæg (BAT-kandidat), hvilket kan give 50% reduktion af ammoniaktabet fra den eksisterende stald med spalter og b) etablering af fast overdækning på de gyllebeholdere, der ikke indeholder forsuret gylle, hvilket kan give 50% reduktion af ammoniaktabet fra gyllebeholderen.

 • Der skal være fosforbalance på bedriftsniveau, subsidiært et loft over fosforoverskuddet på 5 kg P/ha/år enten ved at stille krav om et harmoniareal på 1,7 DE/ha eller ved at stille krav om etablering af gylleseparation.

Det Økologiske Råd klager endvidere over:

 • at miljøgodkendelsens redegørelse for BAT ikke opfylder kravene i Skov- og Naturstyrelsens vejledning ”Tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug”, og

 • at det ikke fremgår af miljøgodkendelsen, om Jammerbugt kommunalbestyrelse vurderer, at ansøgningen opfylder kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik, som krævet i IPPC-direktivet og i Skov- og Naturstyrelsens vejledning ”Tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug”.

Tabel 1: Miljøkrav i VVM-redegørelsen, i Jammerbugt Kommunes miljøgodkendelse og Det Økologiske Råds miljøkrav.
Anlæg Forslag til regionplantillæg 217 Jammerbugt Kommunes miljøgodkendelse Det Økologiske Råds krav til miljøgodkendelsen
Ny stald Præfabrikerede, drænede gulve (BAT-byggeblad) Præfabrikerede, drænede gulve (BAT-byggeblad) Præfabrikerede, drænede gulve (BAT-byggeblad)
Ny gylletank Krav om fast overdækning Ingen krav om fast overdækning Krav om fast overdækning
Eksisterende stalde Krav om gylleforsuring i stalde med spaltegulv (BAT-kandidat) - 50% ammoniakreduktion Krav om skrabere oven på spalterne (20% ammoniakreduktion) Krav om gylleforsuring i stalde med spaltegulv (BAT-kandidat) - 50% ammoniakreduktion
Harmoniareal 2,3 DE/ha i nu-drift ændres til 1,7 DE/ha i fremtidig drift 1,7 DE/ha i nu-drift ændres til 2,3 DE/ha i fremtidig drift
Kvælstofnorm reduceres med 5%.
2,3 DE/ha i nu-drift ændres til 1,7 DE/ha i fremtidig drift
Nitratudvaskning i nitratfølsomme områder Maksimalt 50 mg nitrat/l Maksimalt 77,5 mg nitrat/l Maksimalt 50 mg nitrat/l
Fosfor Krav om fosforbalance Ingen fosforkrav Krav om fosforbalance

2. Grundlaget for miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og da bedriften efter udvidelsen er på mere end 250 DE bliver den omfattet af EU’s direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC-direktivet 96/91/EF af 24.09.1996).

Ifølge IPPC-direktivet skal grænseværdier for forureningen baseres på den bedste tilgængelige teknologi (BAT), uden at der foreskrives anvendelse af en bestemt teknik eller teknologi, og under hensyn til det pågældende anlægs tekniske karakteristiska, geografiske beliggenhed og de lokale miljøforhold; godkendelsesvilkårene skal under alle omstændigheder indeholde vilkår om begrænsning af langtrækkende eller grænseoverskridende forurening i videst muligt omfang, samtidig med at der sikres et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed.

3. Forslag til tillæg nr. 217 til Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt

Det fremgår af forslag til tillæg nr. 217 til Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt, at der som supplerende retningslinie indsættes, at kvægproduktionen på landbrugsejendommen ”Østergård”, Ingstrup kan udvides til 413 DE under forudsætning af:

 • at udledningen af kvælstof til Limfjorden ikke overstiger 14 kg N/ha/år i gennemsnit for projektets landbrugsarealer i Limfjordsoplandet,
 • at den gennemsnitlige koncentration af kvælstof i vand, der forlader rodzonen fra udbringningsarealer, der ligger i OSD-område nr. 8, ikke overstiger 50 mg/liter målt som nitrat,
 • at den gennemsnitlige udvaskning fra udbringningsarealer, der ligger i indvindingsopland til Nr. Jonstrup Vandværk og Saltum Vandværk, ikke overstiger 60 mg/liter målt som nitrat,
 • at der er ligevægt i bedriftens samlede fosforregnskab, og
 • at ammoniakfordampningen fra stald og lagre i alt ikke overstiger 2,8 tons N/år.

4. VVM-redegørelsens indhold

”Den aktuelle begrundelse for udvidelsen er at bibeholde produktionen på en ejendom. Det giver mulighed for at modernisere produktionsanlægget til nutidige forhold samt indføre ny teknologi. Hertil kommer ønsket om at udnytte kapaciteten i bedriftens eksisterende bygninger. (s. 39).

Det eksisterende staldanlæg består i dag af en sengestald med spalter til 146 malkekøer og en nyere sengestald med fast gulv, som udvides med en ny sektion på 64 køer. Den nye sektion er en sengestald, men med drænet gulv. Ammoniakfordampningen fra denne staldtype er reduceret med 50% i forhold til en almindelig sengestald med spalter. (BAT-teknologi). (s. 39).

Der etableres forsuringsanlæg i den gamle kvægstald med spalter og på den tilhørende gylletank for at reducere ammoniakfordampningen. (s.39).

Miljøeffekten ved forsuring er på samme niveau som etablering af drænede gulve. Derfor vælges der drænede gulve i den nye sektion, også pga. billigere etableringsomkostninger. (s. 39).

Det fremgår endvidere, at der dyrkes et traditionelt grovfodersædskifte med en stor andel af græs på ejendommen. Der sker ingen ændringer i sædskiftet i forbindelse med udvidelsen. (s.39).

Hovedparten (97%) af udbringningsarealerne ligger i opland til Limfjorden. Med hensyn til grundvand er 85% af udbringningsarealerne beliggende i Område med Særlige Drikkevandsinteresser, som samtidig er nitratfølsomme. Herudover er 12% beliggende i indvindingsområder til vandværker (Ingstrup, V. Hjermitslev, Nr. Saltum og I/S Jonstrup Vandværker).

Ud over de tekniske løsninger i stalden, indføres følgende teknik på gyllelageret: Der etableres overdækning af gyllebeholderen på ejendommen, Neestvej 40, derved reduceres ammoniakfordampningen fra gyllelageret fra 2% til 1%. (s. 44).

De teknologiske løsninger i stalden og ved opbevaring af gyllen reducerer den samlede ammoniakfordampning fra punktkilden væsentligt. De teknologiske løsninger betyder, at ammoniakfordampningen fra staldanlægget og gylleopbevaringen reduceres med 65% i forhold til nydriften. Det er til stor gavn for naturen i området, samtidig med, at det er teknisk og økonomisk muligt at gennemføre de teknologiske løsninger på ejendommen.” (s. 44/45).

Ved at etablere overdækning af gyllebeholderen halveres ammoniakfordampningen fra lageret og ved forsuring reduceres ammoniakfordampningen med 95% i lageret. (s. 46).

Der etableres efterafgrøder for at reducere kvælstofudvaskningen i majs- og vårbygarealerne. Det betyder, at 100% af arealerne er bevokset om efteråret. (s. 47).

Efter udvidelsen af kvægproduktionen på Neestvej 40 er der fosforbalance på ejendommen (tabel 10). Det vil sige, at tilført fosfor i husdyrgødningen er lig med bortførslen af fosfor med afgrøderne. (s. 48).

Projektet er ændret til 1,7 DE/ha. Det betyder, at kravet om 70% af arealet, som skal dyrkes med roer, græs og efterafgrøder, bortfalder. (s. 49).

For at mindske lugtgenerne reduceres gyllemængden pr. ha, der indføres præfabrikerede gulve, forsuring og låg på gyllebeholderen. (s. 49/50).

Hovedparten af ansøgers udspredningsarealer er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser. Ansøger har ca. 10 ha udbringningsarealer i indvindingsopland til V. Hjermitslev vandværk…(s. 57).

Der er lavet udvaskningsberegninger for arealerne i område med særlige drikkevandsinteresser, OSD nr. 8. Beregningerne viser, at der er en udvaskning på 50 mg nitrat/l fra rodzonen. (s. 57).

For udbringningsarealerne, der ligger i nitratfølsomt indvindingsområde gælder, at udvaskningen fra rodzonen ikke bør overstige 50 mg nitrat/l. For udbringningsarealer, der ligger i indvindingsopland til Nr. Jonstrup Vandværk og Saltum Vandværk gælder, at udvaskningen fra rodzonen ikke må overstige 60 mg nitrat/l.

Få udbringningsarealer (ca. 4 ha) ligger i oplandet til Nols Sø. Nols Sø er B-målsat med et kvalitetskrav om en sommersigtdybde på minimum 1,0 m. Kvalitetsmålsætningen var ikke opfyldt i 2005. Da der bliver fosforbalance på ejendommen efter udvidelsen, vurderes projektet dog ikke at have nogen betydning for søens vandkvalitet og generelle mangel på målopfyldelse. (s. 60).

Der udbringes før udvidelse gødning fra 2,3 DE/ha, og det falder til 1,7 DE/ha på ejet jord og 1,4 DE/ha på gylleaftaler. Natur- og miljøbelastningen fra markdriften bliver derved mindre. (s. 68).

Lokalitet 6. Mindre overdrevsareal af type 6230, 1600 m fra punktkilden i habitatområde. Arealet er gødningspåvirket. Tålegrænseintervallet vurderes til 15-20 kg N/ha/år. Målsætningen er klasse 2, god naturtilstand, og målsætning for ammoniakbelastning er under 15 kg N/ha/år. Det samlede bidrag efter udvidelsen er beregnet til 18,1 kg N/ha/år (med korrektion for ruhed). Tålegrænsen er overskredet. Den beregningsmæssige stigning er 0,0 kg N/ha/år. Målsætningen er efter administrationsgrundlaget, at der bør være et fald, hvis bidraget fra bedriften er betydende, ellers ingen stigning. Kvægbruget bidrager ved nu-driften med 0,1 kg N/ha/år. Og det vurderes, at dette bidrag i sig selv ikke har væsentlig betydning for naturarealet. Der er indført BAT teknologi i større omfang, derfor er der ingen stigning på arealet som følge af bedriftsudvidelsen. (s.74).

Lokalitet 7. Et større overdrevsareal af typen 6230 ca. 400 m fra punktkilden. Tålegrænseintervallet vurderes til 10-15 kg N/ha/år. Målsætningen er klasse 2, god naturtilstand, og målsætning for ammoniakbelastning bliver derfor under 10 kg N/Ha/år. Det samlede bidrag er beregnet til 15,9 kg N/ha/år. Tålegrænsen er overskredet. Målet for ammoniakbelastningen er ”ingen stigning”, fordi arealet ligger i naturområde. Projektet bidrager en stigning på 0,1 kg N/ha/år. (Det fremgår af Tabel 4, at bidraget er steget fra 2,9 kg N/ha/år til 3,0 kg N/ha/år). (s. 74).

Lokalitet 8. Et større overdrevsareal af typen 6230 ca. 660 m fra punktkilden. Tålegrænseintervallet vurderes til 10-15 kg N/ha/år. Målsætningen er klasse 2, god naturtilstand, og målsætning for ammoniakbelastning bliver derfor under 10 kg N/ha/år. Det samlede bidrag er beregnet til 14,2 kg N/ha/år. Tålegrænsen er overskredet. Målet for ammoniakbelastningen er ”ingen stigning”, fordi arealet ligger i naturområde. Projektet bidrager med en stigning på 0,1 kg N/ha/år. (Det fremgår af Tabel 4, at bidraget er steget fra 1,2 kg N/ha/år til 1,3 kg N/ha/år). (s. 74).

Målsætningerne i amtets administrationsgrundlag er ikke tilgodeset på flere af de undersøgte arealer, men der er tale om små overskridelser (ikke over 0,1 kg N/ha/år). Der indføres de BAT-teknologier, der er på markedet, for at reducere ammoniakudslippet, og der er tale om robuste tiltag, der kan kontrolleres. (s. 74/75).”

5. Ændringer i forhold til forslag til regionplantillæg og forslag til miljøgodkendelse (s. 18):

”I forslag til Regionplantillæg indgår et forsuringsanlæg i den gamle kvægstald. Dette ændres således, at der i stedet etableres skrabere oven på spalterne, og kvælstofnormen er reduceret med 5,5%.

Det er ikke længere en del af ansøgningen, at der er fast overdækning på den ene gyllebeholder (fra 2004). Der er flydelag på begge gylletanke.

På ejendommen dyrkes et traditionelt grovfodersædskifte, jf. forslag til Regionplantillæg. Jf. den nye lovgivning skal der fastsættes et bestemt sædskifte. Derfor er det specificeret, at ejendommen kører med sædskifte K12 (65-95 % med græs eller kløvergræs, 10% efterafgrøder).

I forslag til regionplantillæg nr. 217 indgår 249,7 ha landbrugsareal, heraf 11,8 ha ikke udbringningsarealer og 81,4 ha aftalearealer. I det nye projekt er der 177,6 ha landbrugsareal, heraf 5,5 ha ikke udbringningsarealer. Der er ingen nye udbringningsarealer.

I Forslag til regionplanen er der taget udgangspunkt i at husdyrbruget kan drives med et harmoniareal på 2,3 DE/ha i nu-driften og med et harmonikrav på 1,7 DE/ha i ansøgt produktion. Med den nye ansøgning er der taget udgangspunkt i, at ejendommen drives med et harmonikrav på 1,7 DE/ha i dag, og at harmonikravet sættes op til 2,3 DE/ha. Ændring af harmonikravet har ikke tidligere skullet godkendes af miljømyndighederne. Derfor har Jammerbugt Kommune vurderet, at der tages udgangspunkt i, at ejendommens nu-drift er 1,7 DE/ha.

Jammerbugt Kommune har vurderet,

 • at ændring af harmoniarealet fra 2,3 til 1,7 DE/ha i nu-driften
 • at aftalearealer er taget ud af bedriften
 • og de øvrige ændringer af projektet,

ikke er væsentlige ændringer i forhold til det projekt, som blev offentliggjort i oktober 2006. Denne vurdering er baseret på, at ansøgningen med ændringerne overholder de regler, der er i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.”

6. Jammerbugt Kommunes vurdering og Det Økologiske Råds krav

Grundvand

Det fremgår af Jammerbugt Kommunes vurdering (s. 23):
”Jammerbugt Kommune vurderer, at den reviderede ansøgning overholder bestemmelserne i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 20. december 2006, da projektet ikke vil medvirke til en væsentlig forringelse af grundvandskvaliteten. Hovedparten af udbringningsarealerne (153,6 ha) er beliggende i nitratfølsomt område. Der er ikke udarbejdet indsatsplaner for området. Beregning af N-udvaskning fra arealer beliggende i disse områder via N-farm, viser at nitratbelastningen overstiger 50 mg/l. Ifølge vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, bør det infiltrerede vand, der forlader rodzonen maksimalt have en koncentration på 50 mg nitrat/l. Nitratkoncentrationen af det vand, der udvaskes fra rodzonen, er for langt hovedparten af arealerne beregnet til 77,52 mg/l, mens der for enkelte arealer kun udvaskes 63,01 mg/l. I forhold til før-situationen er der dog tale om en svag reducering af nitratbelastningen på alle arealer, hvorfor retningslinierne i den gældende vejledning overholdes.

Da størstedelen af udbringningsarealerne er beliggende i nitratfølsomt område, som også er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD nr. 8), er Plan- og Miljøafdelingen dog betænkelige ved de høje udvaskningskoncentrationer. Nitratbelastningerne kan medføre, at koncentrationen af nitrat i grundvandsmagasinet på sigt vil overstige 50 mg/l, og derved ikke opfylde kravene til drikkevand. Dette er problematisk da områder med særlig drikkevandsinteresser udgør kernen i sikringen af fremtidens vandforsyning.

I områder med nitratfølsomme drikkevandsinteresser, som omfatter i alt 153,6 ha, opstilles vilkår om, at der skal være efterafgrøder.”

Det Økologiske Råds krav er, at der ikke meddeles tilladelse til et harmonikrav på 2,3 DE/ha svarende til at udbringe hele bedriftens husdyrgødning på 172 ha, da det vil udgøre en uacceptabel forureningstrussel mod grundvandsmagasinet, men at der meddeles tilladelse til et harmonikrav på 1,7 som i forslaget til regionplantillæg 217.

Overfladevand

Det fremgår af Jammerbugt Kommunes vurdering (s. 25): ”Størstedelen af udbringningsarealerne ligger i nitratklasse 2 (166,6 ha) og resten af arealerne ligger uden for nitratklasser (10,5 ha). Udbringning af gødning skal i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug herved reduceres til 67,1% af harmonikravet. Ved et husdyrtryk på 2,3 DE/ha skal der ud fra nitratklasser reduceres til 1,54 DE/ha (udvaskning af N: 61,4 kg N/ha). Dette opnås ved, at der benyttes efterafgrøder på 15% af samlet areal udover de gældende regler, samt at kvælstofnormen skal reduceres med 5,5 %.

I forhold til den kumulative effekt vurderes det, at bedriften ikke i sig selv kan påvirke fjordområderne, men i kumulation med de øvrige landbrug i oplandet kan der være en påvirkning. Da ejendommen overholder de generelle landbrugsregler, er det vurderet, at projektet ikke vil medvirke til en væsentlig forringelse af forholdene i havområderne.”

Det Økologiske Råd finder, at der i en miljøgodkendelse af et husdyrbrug i oplandet til Limfjorden, der er langt fra at opfylde sin målsætning, bør stilles miljøkrav, der bidrager til at forbedre tilstanden i Limfjorden i stedet for miljøkrav, der ikke medvirker til en væsentlig forringelse af tilstanden. Som det fremgår ovenfor, øges belastningen af grundvandet fra 50 mg nitrat/l i forslaget til regionplantillæg 217 til 77,5 mg nitrat/l i miljøgodkendelsen. Årsagen er en kraftig forøgelse af tilførslen af husdyrgødning som følge af ændringen af harmonikravet i nu-drift fra 2,3 til 1,7 og i fremtidig drift fra 1,7 til 2,3. En sådan forøgelse af grundvandsforureningen vil også modarbejde bestræbelserne på at opnå en god vandkvalitet i Limfjorden.

Det Økologiske Råds krav er, at udvaskningen fra rodzonen ikke må overstige 56 kg N/ha/år, jfr. forslaget til regionplantillæg 217. Det svarer til en udvaskning til Limfjorden på 14 kg N/ha/år.

Fosfor

Det fremgår af ansøgningen, at den totale sum af fosfor i husdyrgødningen på bedriften stiger til 7.450 kg P/år svarende til 43,3 kg P/ha/år på de ca. 172 ha, som husdyrgødningen udbringes på. Sædskifte K12 fjerner 25,4 kg P/ha/år. Miljøgodkendelsen medfører således et fosforoverskud på 18 kg P/ha/år i modsætning til forslaget til regionplantillæg 217, der stillede krav om fosforbalance. Miljøgodkendelsen medfører, at et oplandsareal til Nols Sø tilføres et stort fosforoverskud, som vil kunne forringe søens tilstand.

Der bør stilles krav om fosforbalance, subsidiært en reduktion af fosforoverskuddet til maksimalt 5 kg P/ha/år undtagen oplandet til Nols Sø, hvor der bør være fosforbalance.

Det Økologiske Råd finder, at et fosforoverskud på 18 kg P/ha/år er i strid med lovens formål:

 • om at forebygge og begrænse forurening af …vand, jord og undergrund…
 • om at begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer
 • om at fremme anvendelse af bedste tilgængelige teknik, herunder renere teknologi

Det Økologiske Råds krav er, at der skal være fosforbalance på bedriftsniveau, subsidiært at der et maksimalt er et fosforoverskud på 5 kg P/ha på bedriftsniveau, bortset fra oplandsarealet til Nols Sø, hvor der skal være fosforbalance.

Anvendelse af BAT-teknologier

BAT-teknologierne i forslaget til regionplantillæg bør fastholdes, da det som nævnt i regionplantillægget ”er til stor gavn for naturen i området, samtidig med at det er teknisk og økonomisk muligt at gennemføre de teknologiske løsninger på ejendommen.”

Det Økologiske Råd finder, at Jammerbugt Kommunes afgørelse er i strid med kravet om anvendelse af BAT-teknologier i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Ifølge lovens § 19 skal kommunalbestyrelsen sikre sig, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og det er ikke sket. Loven indeholder ganske vist en bestemmelse om, at miljøministeren kan fastsætte regler for beskyttelsesniveauet til brug for afgørelser efter loven, men det betyder ikke, at der ikke kan stilles krav til opfyldelse af lovens formål om at forebygge og begrænse forurening og fremme anvendelse af bedste tilgængelige teknik samt til opfyldelse af Danmarks forpligtelser i henhold til IPPC-direktivet jfr. ”Bemærkninger til lovforslaget” pkt. 4.5 Bedste tilgængelige teknik, hvor der står: ”Dette generelle ammoniakkrav er et minimumskrav og indebærer ikke, at kommunernes vurdering af og fastsættelse af krav om BAT nødvendigvis er udtømt.”

Det Økologiske Råd er indstillet på at indbringe Danmark for EF-domstolen, hvis loven forhindrer, at der generelt kan tages udgangspunkt i de såkaldte BAT-byggeblade i forbindelse med godkendelse af bedrifter, der er omfattet af IPPC-direktivet, og hvis kravet om BAT ikke omfatter både de nyetablerede og de eksisterende dele af anlægget.

Det Økologiske Råds krav er, at der skal anvendes de BAT-teknologier, der er på markedet for at reducere ammoniakudslippet som angivet i forslaget til regionplantillæg 217. Såfremt der tillades et harmoniareal på 2,3 DE/ha, skal der stilles krav om gylleseparering for at skabe fosforbalance på bedriften.

Husdyrtæthed

Det Økologiske Råd har modtaget det senest offentliggjorte gødningsregnskab (2004/2005) for bedriften fra Plantedirektoratet, hvoraf det fremgår, at nu-driften har et harmoniareal på 2,3 DE/ha. Det fremgår endvidere af VVM-redegørelsen side 39: ”Der dyrkes et traditionelt grovfodersædskifte med en stor andel af græs på ejendommen. Der sker ingen ændringer i sædskiftet i forbindelse med udvidelsen.”

Det Økologiske Råd finder, at der ikke er fagligt grundlag for at ændre nu-driften fra et harmoniareal på 2,3 DE/ha til 1,7 DE/ha for derved at opnå en fiktiv reduktion i udvaskningsindekset, mens der reelt vil være tale om en øget belastning af naturen og miljøet fra markdriften.

Det Økologiske Råds krav, at referencesædskiftet for bedriften skal være 2,3 DE/ha svarende til nu-driften, og at det skal nedsættes til 1,7 DE/ha i den fremtidige drift, medmindre der etableres gylleseparering for at fjerne/reducere fosforoverskuddet.

Ammoniaktab og -påvirkning

Ammoniaktabet fra den eksisterende produktion er ifølge ansøgers projektbeskrivelse i VVM-redegørelsen på 2.708 kg N/år(s. 44), men er i beregningerne i ansøgningsskemaet husdyrgodkendelse.dk forøget til 2.985,35 kg N/år. Ammoniaktabet i den fremtidige produktion ville ifølge ansøgers projektbeskrivelse i VVM-redegørelsen stige med 56 kg til 2.764 kg N/år, men er i beregningerne i ansøgningsmodellen for den nye husdyrlov forøget til 3.348,29 kg N/år bl.a. som følge af bortfald af gylleforsuring og overdækning af gyllebeholder dvs. ammoniaktabet øges med 362,19 kg N/år. Det fremgår af ansøgningsskemaet husdyrgodkendelse.dk, at højeste ammoniakdeposition i naturområdet er 0,09 kg N/ha.

Bedriftens bidrag til ammmoniakbelastningen af overdrev 7 var før udvidelsen på 2,9 kg N/ha/år ved et ammoniaktab på 2.708 kg N/år ifølge Tabel 4 i ”Amtets vurderinger” (s. 70). Efter udvidelsen vil ammoniaktabet blive forøget med 640 kg N/år i forhold til de 2.708 kg N/år i projektbeskrivelsen og med 362 kg N/år i forhold til de 2.985,35 kg N/år i ansøgningsskemaet. Ved ekstrapolation vil belastningen af overdrev 7 blive forøget fra 2,9 kg N/ha/år til 3,58 kg N/ha/år ved en forøgelse på 640 kg N/år og til 3,25 kg N/ha/år ved en forøgelsen på 362 kg N/år dvs. en forøgelse, der er en 3-7 gange større forøgelse af ammoniakbelastningen end i forslaget til regionplantillæg 217.

Det Økologiske Råds krav er, at der anvendes BAT i den eksisterende produktion i form af gylleforsuring, og at der etableres fast overdækning af den nye gyllebeholder.

Mangler ved Miljøgodkendelsen

 1. Det fremgår af Skov- og Naturstyrelsens vejledning ”Tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug” side 46, at redegørelsen for BAT som minimum skal indeholde følgende punkter:

  • Godt landmandskab
  • Anvendelse af bedste tilgængelige teknik inden for områderne:
   • Foder
   • Staldindretning
   • Forbrug af vand og energi
   • Opbevaring af husdyrgødning
   • Udbringning
  Miljøgodkendelse indeholder ikke ovennævnte punkter.
 2. Det fremgår endvidere af Skov- og Naturstyrelsens vejledning side 48, at kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgningen skal belyse, om de virkemidler til forebyggelse og begrænsning af forurening, som fremgår af ansøgningen om etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget, opfylder kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Og kommunalbestyrelsens vurdering skal belyse, hvilke konsekvenser de forskellige typer af påvirkninger, som den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring vil kunne forventes at have på omgivelserne.

Det fremgår ikke af miljøgodkendelsen, om Jammerbugt Kommunalbestyrelse vurderer, at ansøgningen opfylder kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og det fremgår heller ikke af miljøgodkendelsen, hvilke konsekvenser den ansøgte etablering vil have på omgivelserne, bl.a. overdrev 7 og 8 samt Nols Sø.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om i sin afgørelse at fastslå, at Jammerbugt Kommunes miljøgodkendelse ikke lever op til kravene i Skov- og Naturstyrelsens vejledning ”Tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug” på disse 2 områder.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small