Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Danmark sviner næstmest i Europa med kvælstofoxider og ammoniak

Pressemeddelelse

De sidste dage er sagen om Danmarks luftforurening med kvælstofoxider og ammoniak – på Det Økologiske Råds initiativ – blevet rejst i medierne og politisk. Her ligger Danmark – målt som forurening pr. indbygger - som næststørste forurener ud af EU's samtlige 27 medlemslande. Det gælder for 2 ud af de 5 forureningsfaktorer, som er omfattet af EU's såkaldte NEC-direktiv (National Emission Ceilings). Samtidig tegner det til, at Danmark i 2010 vil overtræde hele 2 direktiver, hvad angår forureningen med kvælstofdioxid – foruden NEC-direktivet også luftkvalitetsdirektivet, som sætter grænseværdi for den mest sundhedsskadelige af kvælstofoxiderne, nemlig kvælstofdioxid. Ifølge Miljøstyrelsens egen opgørelse vil Danmarks udledning i 2010 være 7.000 ton højere end tilladt i NEC-direktivet. Og i følge en rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) vil grænseværdien for kvælstofdioxid i EU's direktiv om luftkvalitet være overskredet på 95 procent af de større veje i København.

Det ville faktisk være billigere at nedbringe udslippet, end at betale regningen for de ekstra sundhedsudgifter, forureningen medfører. Vi foreslår, at dieselbiler forsynes med såkaldte SCR-katalysatorer - et forslag, der vil forbedre sundheden i byerne, og give en samfundsøkonomisk gevinst. "Danmark har ikke kun forsømt at leve op til direktivernes krav, vi opfører os også samfundsøkonomisk tåbeligt", siger Christian Ege, formand for Det Økologiske Råd.

Danmarks luftforurening med ammoniak er på kant med FN's såkaldte IPPC-direktiv. Her skal landene kræve, at landmænd bruger 'bedste tilgængelige teknologi' til at reducere udslip fra husdyrbrug, men det gør Danmark ikke. Den nye husdyrlov, som trådte i kraft d. 1.1.07, stiller ganske vist krav om ”bedste staldsystem”, men det er defineret som bedste staldsystem i 2005 – og dette er stærkt forældet. Allerede i 2006 var der staldsystemer på markedet, som gav 40% lavere udslip. Man kune altså reducere ammoniak-forureningen ganske betydeligt, hvis man opfyldte kravet om at bruge 'bedste tilgængelige teknologi'. Derimod ser Danmark ud til at kunne overholde NEC-direktivet, hvad angår ammoniak. Det skyldes, at der er fastsat et uambitiøst reduktionskrav på kun 38% frem til 2010. Dette krav kunne sagtens have været sat højere – kravene er individuelle fra land til land.

"Noget skal der i hvert fald gøres. Som det er nu, så gasser dieselkøretøjerne københavnerne og andre indbyggere i større danske byer", siger Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, ph.d. og konsulent ved Det Økologiske Råd.

Vi foreslog allerede mens Folketinget behandlede loven om miljøzoner i efteråret 2006, at man her skulle stille krav om SCR-katalysatorer. Men det blev afvist af regeringen og Dansk Folkeparti. Tidligere miljøminister Connie Hedegaard (K) afviste med henvisning til beregninger fra DMU, der viser, at man får mere reduktion af kvælstofoxid for pengene ved at sætte ind over for fiskefartøjer og mindre kraftvarmeværker. Men heller ikke disse tiltag er iværksat. I virkeligheden bør man gøre begge dele, idet SCR-katalysatorer på dieselbiler hjælper mest på den lokale sundhedseffekt i byerne, mens indgreb over for skibe og kraftvarmeværker hjælper mest på de regionale miljøproblemer. Og begge tiltag er samfundsøkonomisk favorable at gennemføre

Christian Ege, formand for Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege: 33 18 19 33/28 58 06 98 eller Kåre Press-Kristensen 45 25 16 11 / 22 81 10 27. Vedr. ammoniak: Hans Nielsen: 33 18 19 44

Baggrund

Kvælstofoxider (NOx) omfatter især kvælstofmonoxid (NO) og kvælstofdioxid (NO2). Især NO2 er sundhedsskadeligt. Desuden indgår NOx (altså både NO og NO2) i reaktion med kulbrinter, hvorved der dannes ozon, som også er sundhedskadeligt, når det forekommer ved jordoverfladen (modsat i stratosfæren, hvor det er livsnødvendigt til beskyttelse mod UV-stråling).

Daværende miljøminister Connie Hedegaard har i 2006 – på et snævert mandat fra kun regeringen og Dansk Folkeparti – i EU arbejdet for en udskydelse af grænseværdierne for bl.a. NO2 – på trods af at vi langt fra havde udtømt mulighederne for at leve op til grænseværdierne i 2010. Se mere her.

Alene indførsel af SCR på tunge køretøjer ville, i følge Miljøstyrelsens analyse kunne spare 3.500 tons NOx, dvs. halvdelen af DKs NOx-manko i 2010. Samtidig ville det give væsentlig bedre luft i byerne, så EUs grænseværdi ikke overskrides på samtlige tæt trafikerede vejarealer i København). Miljøstyrelsen forventer, at 95 % af vejene i København i 2010 ikke kan opfylde EUs grænseværdi for NO2. Scr-katalysatorer markedsføres af et konsortium med bl.a. Grundfoss og Dinex. Haldor Topsøe har udviklet et partikelfilter, som samtidig kan fjerne NO2. Så danske virksomheder er langt fremme og ville kunne drage fordel af, hvis miljøkravene blev skærpet.

"Fra 1985 til 2004 blev Danmarks samlede NOx emissioner reduceret med ca. 112.000 tons fra 293.000 tons til 181.000 tons. Fra 2004 til 2010 viser fremskrivningen foretaget i forbindelse med denne redegørelse, at vi kan forvente en reduktion på yderligere ca. 47.000 tons NOx. De forventede emissioner af NOx i 2010 vil dermed være på omkring 134.000 tons, svarende til en overskridelse af loftet med omkring 7.000 tons."
Kilde
Se også det svenske (engelsksprogede) blad Acid Rain: tabellen nederst side 11 i dette blad.   Læs om baggrund i: Det Økologiske Råd: Luftforurening.

Ammoniak (NH3): kommer langt overvejende fra husdyrbrug. Dette medvirker til den almindelige kvælstofforurening, som især skader følsomme naturområder som heder, moser og overdrev samt havområderne. En meget stor del af de danske naturområder er allerede skadet af for stor kvælstoftilførsel. Regeringen tilkendegav, at den nye husdyrlov ville være en skærpelse, idet man ville behandle de store husdyrbrug på linie med industri. Men realiteten er, at loven i mange tilfælde har ført til forringelser sammenlignet med amternes administration af den gamle lov, idet amterne generelt tog mere hensyn til følsomme naturområder, se mere her.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small