"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

EU-direktiv gavner miljøet

Når dansk landbrug bliver tvunget til at reducere forureningen fra husdyrproduktionen, er det i høj grad EU, som vi kan takke for det.
Det skyldes EU’s direktiv til Integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening - hidtil kaldet IPPC, men nu ændret til IED-direktivet. Dette direktiv er nemlig sammen med EU’s Habitatdirektiv baggrunden for, at Miljøklagenævnet har givet miljøorganisationerne medhold i alle deres klager over miljøgodkendelser af husdyrbrug.
Da lov om miljøgodkendelser af husdyrbrug blev vedtaget i 2006, blev det af myndighederne fremstillet som et stort fremskridt, fordi IT-ansøgningsskemaet selv beregnede, om ammoniakkravet var opfyldt eller ej. Hvis ansøgningsskemaet sagde ja, var lovens krav opfyldt, og kommunen kunne give en tilladelse.
Det Økologiske Råd kritiserede lovens svage krav til ammoniakreduktion og krævede, at der blev stillet krav om anvendelse af bedste tilgængelige teknik – kaldet BAT - på husdyrbrugene både i den eksisterende produktion og i udvidelsen.
På den baggrund har vi påklaget 517 miljøgodkendelser til Miljøklagenævnet, fordi der ikke er blevet stillet krav om anvendelse af BAT. Hvis vi ikke fik medhold i, at der i alle miljøgodkendelser skal stilles krav om anvendelse af BAT, ville vi indbringe Danmark for EU-domstolen. Men da vi som nævnt har fået medhold i alle vore klager, har vi ikke indbragt Danmark for EU-domstolen.

En svaghed ved EU-direktivet er, at der skal udarbejdes de såkaldte BREF-dokumenter. Her skal alle medlemsstaterne blive enige om, hvilke staldsystemer og gødningshåndteringer, der skal betragtes som BAT. På grund af de store klimaforskelle mellem Syd- og Nordeuropa har det været meget svært at blive enige om, hvilke teknologier, der skal betegnes som BAT.
Det har ført til, at BREF-dokumentet fastsætter, at fuldspaltegulv med hyppig udmugning til slagtesvin er BAT, selv om det er det mest forurenende staldsystem i Danmark. Det skyldes, at der ikke kan anvendes faste gulve i f.eks. Grækenland på grund af de høje temperaturer, der vil få grisene til at tisse på det faste gulv, for derefter at rulle sig i tisset for at blive afkølet.
I Danmark kan gyllekøling være bedste tilgængelige teknik, fordi varmen kan anvendes og erstatte f.eks. fyringsolie, mens det ikke vil være muligt at udnytte overskudsvarmen i Sydeuropa.
Der er derfor behov for, at EU bliver opdelt i klimazoner i IED-direktivet, så der kan udarbejdes BREF-dokumenter, der er optimeret i forhold til klimaet i de forskellige klimazoner.
Det vil føre til, at der bliver udviklet og anvendt de teknologier, der er bedst og billigst til at reducere ammoniaktabet i de forskellige klimazoner.

Direktivet omfatter kun store svinebrug og fjerkræbrug, selv om store kvægbrug og store minkfarme også kan medføre en meget stor forurening.
Det Økologiske Råd har bedt regeringen arbejde for, at både store kvægbrug og store minkfarme bliver omfattet af direktivet. Regeringen støtter, at kvægbrug inddrages, men afviser mink, selv om en stor minkfarm kan udsende over 10 tons ammoniak om året. Til sammenligning bliver et svinebrug omfattet af direktivet, hvis det udsender mere end ca. 3 tons ammoniak om året og et slagtekyllingebrug, hvis det udsender mere end ca. 4 tons ammoniak om året.

EU´s direktiver har således allerede gavnet det danske miljø betydelig. Men vi skal videre endnu. Derfor arbejder vi løbende sammen med grønne organisationer i resten af Europa på at få forbedret miljøbeskyttelsen. Via vores klager over kommuners miljøgodkendelser har vi bidraget til, at direktivet bliver overholdt i Danmark. Desværre vil regeringen og Dansk Folkeparti nu forsøge at undergrave vores adgang til at klage over de miljøgodkendelser, der er i strid med EU’s direktiver, ved at kræve et klagegebyr på 3.000 kr. for hver klage.

Hans Nielsen

Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small