Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Pressemeddelelse: Landbrugets ammoniakforurening er en overset dødsårsag

Ifølge en helt ny analyse fra Danmarks Miljøundersøgelser er ammoniakforureningen fra landbruget skyld i ca. 40 procent af helbredsomkostningerne fra den luftforurening, der hvert år forårsager tusinder af for tidlige dødsfald i Danmark.

Ifølge en helt ny analyse fra Danmarks Miljøundersøgelser er ammoniakforureningen fra landbruget skyld i ca. 40 procent af helbredsomkostningerne fra den luftforurening, der hvert år forårsager tusinder af for tidlige dødsfald i Danmark. Ammoniakforureningen koster derved samfundet et tocifret milliardbeløb årligt. En række miljøteknologier kan næsten omkostningsfrit reducere forureningen til et minimum. Alligevel tøver politikerne med at stille ambitiøse miljøkrav til landbruget. Taberne er befolkningen og naturen.

Ammoniakforureningen fra stalde, gyllebeholdere og gylleudbringning har i mange år været kendt som et dominerende naturproblem i forhold til overgødskning og tilgroning af enge, overdrev og kystklitter. Forureningen er derved en velkendt trussel mod vilde orkideer, sommerfugle, bier, biller m.v.

Men en helt ny analyse fra Danmarks Miljøundersøgelser viser, at ammoniakforureningen også er en dominerende kilde til atmosfærisk dannelse af den særlig sundhedsskadelige partikelforurening, der hvert år forårsager flere tusinde for tidlige dødsfald og en lang række andre alvorlige sygdomme. Derved er ammoniakforureningen fra landbruget også en hidtil overset og vital faktor i det meget store sundhedsproblem knyttet til partikelforureningen.

Men der eksisterer allerede miljøteknologier, der med små ekstraomkostninger for landmændene kan minimere ammoniakforureningen. Det gælder f.eks. gylleforsuring, som på svine- og kvægbedrifter kan mere end halvere ammoniakforureningen. Ekstraomkostningerne er under 1 %. Det svarer til en prisstigning for forbrugerne på under 5 øre for en liter mælk og under 25 øre for en flæskesteg. Dertil reduceres udledningen af drivhusgasser. Samtidig forbedres dyrevelfærden, arbejdsmiljøet og gyllens gødningsværdi. Endelig har danske miljøløsninger til landbruget store potentialer som eksportsucceser.

Imidlertid er den nuværende miljøregulering af landbruget så slap, at landmændene kan vælge billigere og meget dårligere teknologier, hvorfor der ikke sker en optimal reduktion af ammoniakforureningen. Det kan den netop offentliggjorte analyse forhåbentlig ændre. Der er sket forbedringer i kommunernes miljøgodkendelser af husdyrbrug som følge af afgørelser truffet af miljøklagenævnet på grundlag af klagesager fra bl.a. Det Økologiske Råd, men der er stadig et stort rum for forbedringer.

”Når omkostninger til sygdom og død pga. ammoniakforureningen og partikeldannelse medregnes, er der ingen tvivl om, at miljøkravene bør strammes yderligere, så de effektive miljøteknologier kommer i spil.” siger Kåre Press-Kristensen, luftforureningsekspert ved Det Økologiske Råd.

En national handlingsplan for at nedbringe ammoniakfordampningen her og nu er særlig vigtig efter, at EU sidste år besluttede at udsætte revisionen af NEC-direktivet, og der derved ikke blev sat et nyt loft over Danmarks ammoniakforurening.

 

Yderligere oplysninger:

Kåre Press-Kristensen, civilingeniør, Ph.D., HD(A), ved Det Økologiske Råd, tlf. 22 81 10 27.

Læs hele rapporten på: http://www.ceeh.dk/CEEH_Reports/Report_3/index.html

Se desuden: http://www.ecocouncil.dk/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=771&Itemid=


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis