Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Manglende indsats for renere søer

Søer med spejlklart vand og en rig undervandsvegetation er blevet en sjælden oplevelse i Danmark. Det skyldes, at de fleste søer gennem de sidste 100 år er blevet belastet med spildevand fra husholdninger eller fosfor fra landbruget.

Kommunerne bør være mere aktive for at få flere rene søer

Søer med spejlklart vand og en rig undervandsvegetation er blevet en sjælden oplevelse i Danmark. Det skyldes, at de fleste søer gennem de sidste 100 år er blevet belastet med spildevand fra husholdninger eller fosfor fra landbruget.

Da amterne i 1980’erne udarbejdede vandområdeplaner, blev der stillet markante forbedringer af vandmiljøet i udsigt, så bl.a. søerne igen kunne få et rigt og varieret plante- og dyreliv. Men vandområdeplanerne blev en fiasko, for der blev ikke blev sat nogen tidsfrist for opfyldelsen af deres målsætninger. I 2000 blev EU’s vandrammedirektiv vedtaget, og der blev skabt nyt håb om markante forbedringer af vandmiljøet, fordi der nu blev sat en tidsfrist for opfyldelse af målsætningerne.

Udgangspunktet i direktivet var, at alle søer mindst skulle opfylde målsætningen god økologisk tilstand i 2015, men ved særlige forhold kunne fristen forlænges til 2021 og ultimativt til 2027.  Håbet om markante forbedringer i 2015 blev knust med Naturstyrelsens forslag til vandplaner, der vil betyde en tilbagegang i antallet af søer med høj økologisk tilstand og stort set ingen fremgang i antallet af søer med god økologisk tilstand i 2015.

Et tilbageskridt for de reneste søer

Ifølge forslagene til vandplaner har kun 112 søer fået målsætningen høj økologisk tilstand, selv om der i dag er 131 søer, der opfylder dette mål. Der er således 19 søer, der bliver degraderet fra høj økologisk tilstand til god økologisk tilstand.

Det er en klar overtrædelse af Vandrammedirektivet, der ikke tillader, at der sker forringelser af søernes tilstand. Og det vil netop være tilfældet, når søer, der i dag opfylder kravene til miljømålet høj økologisk tilstand, fremover blot skal opfylde kravene til god økologisk tilstand.

Der er ikke i vandplanerne foretaget nogen vurdering af om søer, der i dag ikke opfylder kravene til høj økologisk tilstand, vil kunne bringes til det ved at reducere de menneskelige påvirkninger og/eller gennemføre restaureringstiltag. For langt størsteparten af søerne skyldes den ringe tilstand, at de enten har en høj intern belastning med fosfor som følge af tidligere forurening, eller en høj ekstern belastning med næringssalte – specielt fosfor fra diffus tilstrømning.

Vandplanerne er også et tilbageskridt i forhold til de tidligere regionplaner. Mange søer, der tidligere havde en skærpet målsætning svarende til målsætningen høj økologisk tilstand har nu blot fået målsætningen god økologisk tilstand. Naturstyrelsen har nemlig ikke villet bringe virkemidler i anvendelse, der kunne føre til, at de igen blev så rene, som de tidligere har været.

Forslagene til vandplaner er således både naturmæssigt og rekreativt et tilbageskridt for de reneste søer, idet der slet ikke gøres nogen indsats i vandplanerne for at få genskabt de oprindeligt meget rene søer, som vi har forurenet.

Det fremgår endvidere af vandrammedirektivet, at der kan fastsættes strengere miljømål end god økologisk tilstand, nemlig en høj økologisk tilstand, på baggrund af en samlet afvejning af de samfundsmæssige interesser.

Denne mulighed har Naturstyrelsen slet ikke anvendt i vandplanerne, selv om der vil være store naturmæssige og rekreative gevinster for samfundet ved at få flere meget rene søer. Det gælder f.eks. Furesøen, der har meget store naturmæssige og rekreative kvaliteter, og som blev verdensberømt for at have Nordeuropas rigeste undervandsvegetation efter Carl Wesenberg-Lunds grundige undersøgelser for 100 år siden. Naturstyrelsen er oven i købet ejer af Furesøen.

Kun 7 naturligt dybe søer med høj økologisk tilstand

Det Økologiske Råd har foretaget en undersøgelse af, hvor mange af de 140 naturligt dybe søer i Danmark, der har fået miljømålet høj økologisk tilstand, fordi denne type søer typisk har en særlig naturmæssig, landskabelig og rekreativ værdi. Det er kun er 7 af disse 140 naturligt dybe søer, der har fået miljømålet høj økologisk tilstand, og alle 7 søer opfylder i forvejen dette mål.  5 af søerne ligger ved Silkeborg (Almind Sø, Slåen Sø, Nedenskov Sø, Blid Sø og Snabe Igelsø), 1 på Møn (Aborre Sø) og 1 på Bornholm (Hammer Sø).

Der er således i størstedelen af Danmark slet ingen af de naturligt dybe søer, der har fået målet høj økologisk tilstand. Der findes ellers en række søer som vil kunne opfylde målet, hvis næringsstofbelastningen reduceres kombineret med en sørestaurering. Det gælder bl.a. følgende 10 naturligt dybe søer: Vandet Sø og Sjørup Sø i Nordjylland, Ulstrup Langsø på Djursland, Hampen Sø og Fårup Sø i Midtjylland, Ulse Sø i Sydsjælland, Maglesø v. Brorfelde i Vestsjælland og Furesø, Buresø og Esrum Sø i Nordsjælland.

Få søer med god økologisk tilstand

Ifølge Naturstyrelsens forslag til vandplaner har 778 søer fået målsætningen god økologisk tilstand, og 140 af disse søer opfylder dette mål i dag. Men i 2015 vil antallet kun være steget med 18 søer til 158. Denne stigning skal ses på baggrund af, at 19 søer bliver degraderet fra høj økologisk til god økologisk tilstand, så reelt er der ingen fremskridt.

For de resterende 620 søer, der ikke opfylder god økologisk tilstand i 2015, bliver vandrammedirektivets undtagelsesbestemmelse anvendt, idet der meddeles forlængelse af fristen for opfyldelse af miljømålet. Det er ikke oplyst i vandplanerne, om fristforlængelsen gives til 2021 eller til 2027, som direktivet giver mulighed for. Den massive anvendelse af undtagelsesbestemmelsen begrundes med manglende viden, selv om myndighederne har haft 11 år til at indhente den fornødne viden.

Kommunernes indsats

Med kommunalreformen i 2007 overtog kommunerne en række af amternes tidligere opgaver på natur- og miljøområdet. Det er skuffende, at kommunerne ikke i langt højere krav er gået aktivt ind i at få forbedret søernes tilstand af hensyn til deres borgere.

Hvorfor har kommunerne ikke anbefalet højere miljømål end foreslået af Naturstyrelsen, og hvorfor har de ikke kritiseret den ekstremt ringe indsats for at få restaureret de mange forurenede søer?

I Naturstyrelsens forslag til vandplaner, er der kun afsat i alt 980.000 kr. til sørestaurering i Danmark frem til 2015. Det svarer til i gennemsnit 10.000 kr./kommune.

Nu har vi fået en ny regering, som i hvert fald siger, at den vil sætte højere mål på sigt. Nu mangler vi at se det realiseret, og her må vi håbe på kommunernes aktive medvirken.

 

Hans Nielsen

Det Økologiske Råd

 

Bragt i Teknik og Miljø den 15. december 2011


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small