Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Klage over Mariagerfjord Kommunes miljøgodkendelse af kvægbrug på Døstrupvej

Miljøklagenævnet

Frederiksborggade 15

1360 København K

Klage over Mariagerfjord Kommunes miljøgodkendelse af kvægbrug på Døstrupvej 146, 9500 Hobro i medfør af § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklagede den 21. juli Mariagerfjord Kommunes miljøgodkendelse af kvægbrug på Døstrupvej 146, 9500 Hobro og fremsender hermed en uddybet klage.

Miljøgodkendelsen omfatter en udvidelse af produktionen fra 340 kvier (24-26 mdr.) og 804 slagtekalve (50-350 kg) til 2.500 slagtekalve (80-360 kg) svarende til en udvidelse fra 356 dyreenheder (DE) til 574 DE. Udvidelsen ønskes udført i 2 etaper.

Husdyrbruget har 230,4 ha ejet og forpagtet udspredningsareal samt 57,07 aftaleareal. Bedriften afsætter dybstrøelse svarende til 80 DE til Kraghøjvej 26, 9510 Arden.

Husdyrbrugets anlæg er beliggende inden for 1.000 m fra to § 7 naturområder. Det drejer sig om et overdrev ca. 650 nordvest for ejendommen og et overdrev ca. 1.000 meter øst for ejendommen. Merdepositionen er mindre end 0,3 kg N/ha som følge af den ekstra ammoniakfordampning ved udvidelsen.

Det fremgår af ansøgningsskemaet, at dybstrøelsen fra de 574 DE indeholder 68.440 kg N ab lager. Det svarer til 119,2 kg N/DE. Ved udbringning af 2,14 DE dybstrøelse/ha udbringes der 255 kg N/ha.

Danmarks undtagelse fra nitratdirektivet er betinget af, at der maksimalt udbringes 230 kg N/ha i husdyrgødning på kvægbedrifter med op til 2,3 DE. Det er således en overtrædelse af nitratdirektivet at tillade udbringning af 255 kg N i husdyrgødning på udbringningsarealerne.

Det Økologiske Råd finder endvidere, at produktion af slagtekalve både fodringsmæssigt og miljømæssigt ligner slagtesvineproduktion og slagtekyllingeproduktion langt mere end malkekvægproduktion, og at produktion af slagtekalve derfor ikke er omfattet af undtagelsen fra nitratdirektivet til udbringning af på 2,3 DE husdyrgødning/ha.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at ændre miljøgodkendelsen, så den overholder EU’s nitratdirektiv.

Med undtagelse af 26 ha er alle ejede og forpagtede udspredningsarealer omfattet af nitratklasse 2. Da bedriften har arealer i nitratklasse 2, stilles der i miljøgodkendelsen særlige krav til sædskiftet om ekstra 18,5 % efterafgrøder. Dermed kan dyretrykket godkendes til udbringning af 2,14 DE/ha. Herudover stilles der krav om, at der på de 26,62 ha udbringningsarealer, der afvender til Mariager Fjord, etableres 30% ekstra efterafgrøder, for at beskytte fjorden.

Det fremgår af ansøgningsskemaet, at opbevaringskapaciteten i markstak øges fra 5.200 tons til 8.500 tons, og at den samlede produktion af dybstrøelse bliver på 11.300 tons. Der stilles vilkår om, at andelen af dybstrøelse, som udspredes på marken direkte fra stalden og pløjes ned skal være minimum 74%, hvilket svarer til 8.362 tons dybstrøelse. Tilbage er der 2.938 tons dybstrøelse til opbevaring i markstakke.

Det Økologiske Råd går ud fra, at kravet om direkte udspredning af 74% af dybstrøelsen omfatter al dybstrøelsen, og derfor også de 80 DE dybstrøelse, der afsættes til Kraghøjvej 26 i Arden.

Det Økologiske Råd står på den baggrund uforstående over for, at opbevaringskapaciteten ifølge ansøgningsskemaet øges fra 5.200 tons til 8.500 tons i markstakke, når der kun er 2.938 tons dybstrøelse til opbevaring i markstakke.

Hovedparten af udspredningsarealerne afvander til Hjarbæk Fjord i Limfjorden via Døstrup Bæk og Simested Å. De resterende arealer ca. 26 ha afvander til inderfjorden i Mariager Fjord via Lundgårds Bæk og Store Arden Bæk, der er en del af Villestrup Å-vandsystemet.

Vandløbene er på de af projektet berørte strækninger alle højt målsatte dvs. A- eller B-målsatte. Inderfjorden har en basismålsætning, der stiller krav om en tilstand med et alsidigt plante- og dyreliv. Hjarbæk Fjord har en skærpet målsætning, idet der er fastlagt specifikke krav til vandområdet ud over de krav som gælder for basismålsætningen. Villestrup Å og Hjarbæk Fjord er endvidere udpeget som Natura 2000 områder.

Alle ejede og forpagtede udbringningsarealer er angivet med referencesædskifte K12 med 70% sædskiftekløvergræs eller vedvarende græs og 30% helsæd og majs.

Det Økologiske Råd finder ikke, at det er muligt at have et sædskifte med 70% sædskiftekløvergræs eller vedvarende græs, når der stilles vilkår om, at dybstrøelsen skal pløjes ned, da det ikke er muligt at nedpløje dybstrøelse i kløvergræsmarker og vedvarende græs.

Det fremgår ikke af miljøgodkendelsen, hvad bedriftens afgrøder skal anvendes til, men de kan ikke afgræsses, da det vil medføre overgødskning. Høstning af græsensilage er ikke en mulighed, når der anvendes så store mængder dybstrøelse (39 tons/ha), da det vil give hygiejniske problemer.

Det fremgår af Dansk Landbrugsrådgivnings hjemmeside, at dybstrøelse kun undtagelsesvis bør anvendes til græs af både hygiejniske og kvælstof­mæssige årsager. Dybstrøelsen skal da udbringes så jævnt som muligt og i så lille dosering som muligt. Udbringning bør ske i det tidlige forår, inden væksten kommer i gang. På grund af risikoen for sporer i ensilagen, bør dybstrøelsen kun udbringes forud for afgræsning. Senere på sommeren kan der igen tages slet uden risiko for forurening med sporer.

Det Økologiske Råd finder således, at udbringning af dybstrøelse på græsbevoksede arealer er uacceptabel, da dybstrøelse ikke kan nedfældes ligesom gylle. Udbringes dybstrøelsen på et græsdække vil det endvidere medføre et meget stort ammoniaktab, som miljømæssigt set er uacceptabelt ikke mindst for de 2 overdrev, der ligger i nærheden af bedriften.

Det Økologiske Råd finder på den baggrund, at dybstrøelsen ikke kan anvendes i det valgte sædskifte, og at der enten må anvendes et andet sædskifte uden flerårige græsafgrøder, eller findes andre arealer til dybstrøelsen, hvor den kan nedpløjes. Det Økologiske Råd finder endvidere, at der maksimalt bør tillades udbragt 1,4 DE dybstrøelse/ha.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at ophæve miljøgodkendelsen med henvisning til, at den er i strid med nitratdirektivet, og at det er umuligt at nedpløje dybstrøelsen i det fastlagte sædskifte K 12 med 70% sædskiftekløvergræs eller vedvarende græs.

Med venlig hilsen

Hans Nielsen

_____________________________________________________________________________________________________

 

Blegdamsvej 4 B, DK 2200 København N. Tlf.: 33 15 09 77 . www.ecocouncil.dk . E-mail: info@ecocouncil.dk

Hans Nielsen, cand. scient., projektmedarbejder, direkte tlf.: 33 18 19 44 . E-mail: hans@ecocouncil.dk

Det Økologiske Råd er en forening, som arbejder for en bæredygtig udvikling i Danmark og globalt,

og udgiver tidsskriftet Global Økologi.

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small