Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Klage over miljøgodkendelse af svinebrug på Esbølvej 54, 6893 Hemmet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Miljøklagenævnet

Frederiksborggade 15

1360 København K

 

Det Økologiske Råd påklagede den 15. juli Ringkøbing-Skjern Kommunes miljøgodkendelse af svinebrug på Esbølvej 54, 6893 Hemmet i henhold til § 11 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og fremsender hermed en uddybet klage.

 

Miljøgodkendelsen indebærer, at den nuværende produktion på 40 malkekøer med opdræt ændres til en produktion på 7.325 slagtesvin (30-112 kg). Det svarer til en udvidelse fra 74,2 dyreenheder (DE) til 245,91 DE.

 

Svineproduktionen vil ske i 2 nyopførte stalde med drænet gulv spalter (33%/67%). Det er ikke en BAT-stald, men et forældet staldsystem, der har et ammoniaktab på 14% af udskilt kvælstof og lugtkildestyrken på 450 OUE(lugtenheder)/sekund/tons svin.

 

Et staldsystem med bedst tilgængelig teknik for slagtesvin er et staldsystem med 50-75% fast gulv, hvor ammoniaktabet er på 8% og lugtkildestyrken på 300 OUE/sekund/tons svin.

 

Det Økologiske Råd finder ikke, at det er acceptabelt at etablere et forældet staldsystem i nye stalde, fordi det har et unødvendigt højt ammoniaktab og lugtemission, og fordi det er vigtigt at forebygge ammoniakforurening og lugtgener, hvor det er muligt.

 

Det Økologiske Råd finder, at ammoniakforureningen skal forebygges i videst muligt omfang, inden der iværksættes energikrævende foranstaltninger som gyllekøling.

 

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at stille krav om anvendelse af BAT i staldsystemet.

 

Det Økologiske Råd finder endvidere ikke, at miljøgodkendelsen indeholder en fyldestgørende beskrivelse af BAT i forhold til staldsystemet, idet det slet ikke er omtalt.

 

Det fremgår af miljøgodkendelsen vilkår 13: ”I den nye slagtesvinestald skal der etableres gyllekølingsanlæg i gyllekanalerne med en effekt på minimum 30% ammoniakreduktion. Anlægget skal være i drift året rundt (4.000 timer) således, at der opnås en effekt på 30% ammoniakreduktion.”

 

Det Økologiske Råd finder, at vilkåret er misvisende, idet 4.000 driftstimer ikke giver en effekt på 30% ammoniakreduktion, men en effekt på 13,7% ammoniakreduktion. 30% ammoniakreduktion opnås ved drift hele året dvs. 8.760 timer.

 

Da der ikke er noget opvarmningsbehov af betydning i sommerhalvåret, må det forventes, at anlægget hovedsagelig vil køre i vinterhalvåret, hvor ammoniakfordampningen er mindst på grund af lavere temperatur.

 

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at ændre ”4.000 timer” til ”8.760 timer” i vilkår 13 og at fastholde effekten på 30%.

 

Husdyrbruget ligger i oplandet til Ringkøbing Fjord, som er et kvælstofsårbart Natura 2000-område. Målsætningen for Ringkøbing Fjord er et alsidigt plante- og dyreliv, kun svagt påvirket af menneskelig aktivitet. Risikoanalysen viser, at fjorden er i risiko for ikke at opfylde miljømålet i 2015. Hovedårsagen er en for stor tilførsel af næringsstoffer (kvælstof og fosfor) fra land.

 

Samtlige ejede arealer er beliggende i nitratklasse 2, hvor dyretrykket skal reduceres til 65%, så DEmax bliver 0,91 DE/ha.

Beregningerne er foretaget på baggrund af referencesædskiftet S4 og viser, at nitratudvaskningen for DEmax er 85,8 kg N/ha.

 

Det Økologiske Råd finder, at en udvaskning på 85 kg N/ha er uacceptabel i oplandet til et kvælstofsårbart Natura 2000-område, da det medfører en udvaskning på 21-43 kg N/ha i nitratklasse 2.

 

Det Økologiske Råd mener endvidere ikke, at der bør anvendes referencesædskiftet S4 (svinesædskifte) som bedriftens referencesædskifte, da det hidtil har været et kvægbrug med et kvægsædskifte, hvor nitratudvaskningen generelt er lavere end på svinesædskifter. Referencesædskiftet bør i stedet være kvægsædskiftet K4.

 

Miljøgodkendelsen vil efter Det Økologiske Råds vurdering medføre en væsentlig forøgelse af nitratudvaskningen fra ejendommens arealer til Ringkøbing Fjord, selv om der er behov for en væsentlig reduktion, for at fjorden kan opfylde sin målsætning i regionplanen og opfylde Habitatdirektivets krav om en gunstig bevaringsstatus for de udpegede naturtyper og arter.

 

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at fastsætte sædskiftet K4 som referencesædskifte, og at skærpe kravene, så udvaskningen af kvælstof til Ringkøbing Fjord bliver væsentlig lavere end 85 kg N/ha/år.

 

Med venlig hilsen

 

 

Hans Nielsen

_____________________________________________________________________________________________________

 

Blegdamsvej 4 B, DK 2200 København N. Tlf.: 33 15 09 77 . www.ecocouncil.dk . E-mail: info@ecocouncil.dk

Hans Nielsen, cand. scient., projektmedarbejder, direkte tlf.: 33 18 19 44 . E-mail: hans@ecocouncil.dk

Det Økologiske Råd er en forening, som arbejder for en bæredygtig udvikling i Danmark og globalt,

og udgiver tidsskriftet Global Økologi.

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small