Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Udvidelse af svineproduktion tæt ved værdifuldt naturområde

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over miljøgodkendelse af svineproduktion på Hvidevej 46a, 7470 Karup i Viborg Kommune.

Det Økologiske Råd påklagede den 20. juni Viborg Kommunes miljøgodkendelse af svineproduktion på Hvidevej 46a, 7470 Karup i henhold til § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og fremsender hermed en uddybet klage.

Miljøgodkendelsen indebærer, at den nuværende produktion på 749 årssøer og 330 slagtesvin udvides til 1.100 årssøer og 330 slagtesvin. Det svarer til en udvidelse fra 183,28 dyreenheder (DE) til i alt 268,02 DE.

450 m nordøst for staldanlægget ligger habitatområdet Rosborg Sø, hvor der findes naturtyper som hede, mose og sø. Ifølge basisanalysen rummer vældmoserne og rigkærene ved Rosborg Sø en nationalt meget vigtig habitat for den sjældne blomsterplante, gul Stenbræk, der her forekommer i tusindvis. Den for vældmoser karakteristiske mosflora, som findes i området, er ligeledes særdeles bevaringsværdig og i tilbagegang i Danmark. Næringsstofbelastning fra luften udgør en trussel mod de næringsfattige overdrev og vældmoser. I begge habitater fremmer den øgede kvælstoftilførsel vækst af arter som ikke er naturligt dominerende i disse plantesamfund. Der er konstateret gødskningspåvirkning på en mindre del af overdrevene.

Ca. 840 m øst for ejendommen ligger et hedeområde større end 10 ha og knap 2 km vest for ejendommen ligger Kongenshus Hede som også er habitatområde.

Der er beregnet en merbelastning på 0,42 kg N/ha pr. år af habitatområdet som følge af udvidelsen.

Det Økologiske Råd bemærker, at der i 2006 blev truffet afgørelse om ikke-VVM-pligt i forbindelse med en screening op til 184 DE og i februar 2007 anmeldt opførelse af 2 staldbygninger på hhv. 2,112 og 3,091 m2. Der er givet byggemeddelelse i april 2007. Det er inden for disse staldbygninger, at der nu ønskes en udvidelse på op til 266 DE. Staldbygningerne er således opført til en langt større produktion end 184 DE. Der er etableret fuldspaltegulv i farestalden, selv om det er en forældet staldteknologi, der giver et ammoniaktab på 20%, mens en farestald med delvist spaltegulv giver et ammoniaktab på 10%.

Det fremgår af ansøgningsskemaet, at den samlede ammoniakemission vil stige med 1.586 kg N/år fra 2.688 N/år til 4.274 kg N/år. Det svarer til, at ammoniaktabet i nudrift er på 14,7 kg N/DE, i fremtidig drift på 15,9 kg N/DE og i udvidelsen på 18,7 kg N/DE.

Det Økologiske Råd står uforstående over for, at der i 2007 er givet byggetilladelse til stalde med en langt større kapacitet end de 184 DE, der lå til grund for VVM-vurderingen og med et stærkt forurenende staldsystem. Det fremgår ikke af miljøgodkendelsen, om det stærkt forurenende staldsystem lå til grund for VVM-screeningen, men det bør indgå i vurderingen af miljøgodkendelsen.

I referencestald for årssøer er ammoniaktabet på 2,62 kg N i drægtighedsstald og 0,963 kg N i farestald i alt 3,58 kg N. Med 4,3 søer/DE svarer det til 15,4 kg N/DE. Med 15% ammoniakreduktion giver det et ammoniaktab på 13,1 kg N/DE.

Det Økologiske Råd finder, at der bør stilles samme vilkår til udvidelsen i eksisterende stalde, som hvis der var ansøgt om tilladelse til at opføre en ny stald. Ved opførelse af en ny stald ville der blive stillet krav om, at amoniaktabet ikke måtte overstige bedste staldsystem minus 15%.

Det Økologiske Råd finder på den baggrund, at en opfyldelse af kravet om bedste staldsystem minus 15% for udvidelsen skal indebære, at ammoniaktabet fra den udvidede produktion ikke må overstige 13,1 kg N/DE. Den samlede meremission må derfor ikke overstige 1.110 kg N/år, hvor miljøgodkendelsen tillader 1.586 kg N/år.

Det fremgår af miljøgodkendelsen, at der til slagtesvin er 200 stipladser med drænet gulv + spalter (33/67), der har et ammoniaktab på 14% og 100 stipladser med 50-75 % fast gulv, der har et ammoniaktab på 8%.

Der er således i alt 300 stipladser til slagtesvin, hvor der i en normal slagtesvineproduktion vil blive produceret 4 slagtesvin/stiplads/år dvs. i alt 1.200 slagtesvin/år.

I de 300 stipladser produceres der kun 330 slagtesvin/år, så kapaciteten udnyttes kun i meget ringe grad.

Det Økologiske Råd finder, at de 330 slagtesvin/år bør produceres i den mindst forurenende stald med 50-75% fast gulv, da ammoniaktabet her kun er 8% mod 14% i stalden med drænet gulv + spalter.

Det Økologiske Råd finder, at der bør stilles krav om anvendelse af BAT, så ammoniaktabet fra udvidelsen kan reduceres til 13,1 kg N/DE. Det kan f.eks. ske ved krav om gyllekøling for udvidelsen på 351 årssøer, der kan reducere ammoniaktabet med 30% dvs. præcis fra 18,7 til 13,1 kg N/DE.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at stille krav om, at ammoniaktabet i udvidelsen ikke må overstige 13,1 kg N/DE, og at slagtesvineproduktionen skal foregå i stalden med 50-75% fast gulv for at minimere ammoniakbelastningen af de kvælstoffølsomme naturtyper i Natura 2000-området tæt ved ejendommen.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small