Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Forarbejdet husdyrgødning forurener Natura 2000-område og grundvandet voldsomt

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over arealgodkendelse af dyrkningsarealerne på Kejrup Allé 10, 5300 Kerteminde i Kerteminde Kommune.

Det Økologiske Råd påklagede den 20. juni Kerteminde Kommunes arealgodkendelse af dyrkningsarealerne på Kejrup Allé 10, 5300 Kerteminde i henhold til § 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og fremsender hermed en begrundelse herfor.

Arealgodkendelsen omfatter ca. 158 ha ejet jord, hvor der meddeles tilladelse til udbringning af 35 DE afgasset biomasse fra Pilegårdens Biogas, 81 DE forarbejdet husdyrgødning fra Fangel Bioenergi samt 102 DE kvæggylle svarende til i alt 218 DE. Dette svarer til i alt 23.170 kg kvælstof og 6.133 kg fosfor.

Alle udbringningsarealerne afvander til Natura 2000-område, der er overbelastet med fosfor. De fleste arealer afvander til Kertinge Nor/Kerteminde Fjord. Dog afvander 21,5 ha til Odense Fjord.

Alle udbringningsarealerne er drænede og består af fint lerblandet sandjord. I alt 21,59 ha er udpeget som lavbundsareal, der afvander til et Natura 2000 område, der er overbelastet med fosfor.

Ifølge basisanalysen for Natura 2000-områderne er der især behov for en indsats, der reducerer næringsstoftilførslerne fra landbrugsdriften.

Ifølge vejledningen til tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, gælder følgende grænser for drænede lerjorde og lavbundsarealer, herunder drænede og grøftede sandjorde i oplande til sårbare områder, der afvander til Natura 2000-områder, der er overbelastet med fosfor: For arealer med et fosfortal under Pt 4,0 stilles der ingen krav. For arealer hvor fosfortallet er mellem Pt 4,0-6,0 stilles krav om, at fosforoverskuddet maksimalt må øges med 4 kg P/ha/år. Fosforoverskuddet må dog ikke være større end harmonireglerne giver mulighed for på det pågældende husdyrbrug, og kravet til fosforoverskuddet vil altid være opfyldt hvis fosforoverskuddet ikke overstiger 4 kg P/ha/år i efter-situationen. For arealer, hvor fosfortallet er over Pt 6,0 stilles krav om fosforbalance på det pågældende udbringningsareal. For lavbundsarealer, herunder drænede og grøftede sandjorde stilles krav om at fosforoverskuddet ikke må øges. Da der ikke er oplyst fosfortal for udbringningsarealerne, er det ikke muligt at afgøre, hvorvidt der skal stilles krav om fosforbalance på udbringningsarealerne, fordi fosfortallet er over Pt 6,0.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at stille vilkår om, at der skal fremlægges fosfortal for alle udbringningsarealerne.

I miljøgodkendelsen tillades et husdyrtryk på 1,38 DE/ha, og at der udbringes 6.133 kg fosfor på 157,86 ha giver 38,9 kg P/ha/år. Det anvendte sædskifte S6 fjerner 24,2 kg P/ha/år, så der sker en overgødskning med 14,7 kg P/ha/år. I nudrift er overgødskningen på 15,2 kg P/ha/år.

Den voldsomme overgødskning med fosfor skyldes, at der udbringes forarbejdet husdyrgødning fra Fangel Bioenergi med et fosforindhold på 43,6 kg P/DE, hvor det i kvæggylle er på 18,6 kg P/DE ifølge normtallet. Ved gødskning med 1,4 DE gylle fra kvæg eller slagtesvin vil fosforoverskuddet blive reduceret til 1,8 kg P/ha/år.

Det Økologiske Råd finder det miljømæssigt uacceptabelt, at den meget fosforrige kompostfraktion, der produceres ved gylleseparering, udbringes i vore mest følsomme naturområder, idet gyllesepareringen derved samlet set skader vores natur og miljø mere, end den gavner.

Kerteminde Kommune vurderer, at fordi overgødskningen falder med ca. 0,46 kg P/ha/år, vil det ansøgte ikke give anledning til en væsentlig virkning på miljøet.

Det Økologiske Råd finder ikke, at der er fagligt belæg for denne vurdering, fordi overgødskning med 14,7 kg P/ha/år i et drænet opland med fint lerblandet sandjord til et Natura 200-område, der overbelastet med fosfor, vil føre til en væsentlig påvirkning, fordi der gennem drænene både udvaskes opløst fosfor og lerpartikler, hvortil fosforen bindes. Miljøgodkendelsen vil således på ingen måde medvirke til at reducere afstrømningen af fosfor til de fosforoverbelastede Natura 2000-områder på sigt, men tværtimod føre til en fortsat stigende fosforbelastning af de fosforoverbelastede Natura 2000-områder.

Anvendelse af den forarbejdede husdyrgødning medfører også en større nitratudvaskning, fordi en stor del af kvælstoffet er bundet til organisk stof, og derfor først frigives efter afgrødernes vækstsæson, fordi jordtemperaturen her er højest.

Den maksimale udvaskning af kvælstof fra arealerne er beregnet til 65,9 kg N/ha, og den reelle udvaskning er beregnet til 62,9 kg N/ha. Ca. 40 ha er registreret i nitratklasse 3, hvor N-reduktionen er på 0-50%. Der vil således fra disse arealer ske en kvælstofudvaskning på 31,5-62,9 kg N til habitatområderne.

Ca. 29 ha ligger i nitratfølsomt indvindingsområde, hvor nitratudvaskningen er beregnet til 99 mg nitrat/l i ansøgt drift og 117 mg nitrat/l i nudrift.

Det Økologiske Råd finder, at en nitratudvaskning på op til 62,9 kg N/ha til meget nitratfølsomme Natura 2000-områder og et nitratindhold på 99 mg nitrat/l i nitratfølsomme indvindingsområder ikke sikrer den fornødne beskyttelse af hverken Natura 2000-områderne eller drikkevandet.

Det Økologiske Råd finder på den baggrund, at forarbejdet husdyrgødning ikke bør tillades udbragt i oplandet til vore mest næringsstoffølsomme Natura 2000-områder, medmindre der er fosforbalance, og medmindre udvaskningen af nitrat ikke er større end ved anvendelse af uforarbejdet husdyrgødning fra kvæg eller slagtesvin.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at ophæve tilladelsen til at udbringe den forarbejdede husdyrgødning i oplandet til det fosforoverbelastede naturområde med henvisning til, at det vil modvirke, at der kan opnås en gunstig bevaringsstatus for Natura 2000-området og at grundvandet i drikkevandsområdet kan opfylde kravet om højst 50 mg nitrat/l.

Der stilles i miljøgodkendelsen ikke krav om efterafgrøder udover de 9%, der er lovpligtige. I sædskiftet S6 er det maksimale areal med efterafgrøder på 30%.

Det Økologiske Råd anmoder derfor endvidere Miljøklagenævnet om at stille krav om, at arealet med efterafgrøder skal hæves til 30% for at minimere udvaskningen til Natura 2000-områderne og nitratforureningen af grundvandet i det nitratfølsomme indvindingsområde.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small