Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Svinebrug på Ladegård miljøgodkendes

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over miljøgodkendelse af svinebrug på Ladegård, Ladegårdsvej 6, Klemensker.

Det Økologiske Råd påklagede den 9. juni Bornholms Regionskommunes miljøgodkendelse af et svinebrug på Ladegård, Ladegårdsvej 6, Klemensker i henhold til § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen indebærer, at den nuværende produktion udvides fra 6.950 slagtesvin (30-105 kg) til 12.500 slagtesvin (30-108 kg). Det svarer til en udvidelse fra 209 dyreenheder (DE) til 394,64 DE.

Den eksisterende slagtesvinestald har 51-75% fast gulv, hvorved ammoniaktabet er reduceret til 8%, mens den nye slagtesvinestald er med 25-49% fast gulv, hvorved ammoniaktabet er 12%.

Det fremgår af miljøgodkendelsen side 20, at den samlede ammoniakemission vil stige med 2.828 kg N/år fra 2.302 kg N/år til 5.130 kg N/år. Det svarer til, at ammoniaktabet i nudrift er på 11 kg N/DE, i fremtidig drift på 13 kg N/DE og i udvidelsen på 15,2 kg N/DE.

Af det modtagne ansøgningsskema fremgår det imidlertid, at den samlede ammoniakemission vil stige med 3.067 kg N/år fra 2.302 kg N/år til 5.369 kg N/år. Det svarer til, at ammoniaktabet i nudrift er på 11 kg N/DE, i fremtidig drift på 13,6 kg N/DE og i udvidelsen på 16,5 kg N/DE.

Ammoniaktabet i udvidelsen er således større i udvidelsen end i den eksisterende produktion. Når ammoniaktabet pr. DE ifølge ansøgningsskemaet er større i udvidelsen end i det nye staldsystem skyldes det, at produktionen af 1.750 slagtesvin (50 DE) flyttes fra det eksisterende staldsystem, hvor ammoniaktabet er 11 kg N/DE til det nye staldsystem, hvor ammoniaktabet er 15,3 kg N/DE.

Det Økologiske Råd finder, at der er tale om et miljømæssigt tilbageskridt, når udvidelsen af svineproduktionen medfører et større ammoniaktab pr. DE end fra den eksisterende produktion.

Hvis udvidelsen havde opfyldt kravet om referencestald minus 15% skulle ammoniakemissionen fra udvidelsen være reduceret til 13 kg N/DE.

Da minimumskravet på 15% ammoniakreduktion både omfatter udvidelser og ændringer af produktionen, bør det også gælde de 50 DE, der flyttes til det nye staldsystem.

Det Økologiske Råd finder på den baggrund, at det er ansøgningsskemaets tal, der skal anvendes og ikke tallene i miljøgodkendelsen.

Det Økologiske Råd finder det endvidere utilfredsstillende, at der ikke er overensstemmelse mellem oplysningerne i ansøgningsskemaet og i miljøgodkendelsen.

Det fremgår af miljøgodkendelsen side 15, at der installeres gyllekølingsanlæg i den nye stald, og at både den nye og den gamle stald forberedes til etablering af gylleforsuringsanlæg.

Bedriften er omfattet af EU’s direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC-direktivet 96/91/EF af 24.09.1996), der stiller krav om anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

Bornholms Regionskommune oplyser på side 44, at der etableres gyllekølingsanlæg i den nye stald, men at der ikke er stillet vilkår om, hvor mange timer om året gyllekølingsanlægget skal være i drift, idet der ikke ligger nogen naturområder i nærheden af Ladegård, som bliver påvirket i negativ retning af den forstående udvidelse af Ladegård, og kravet om 15% reduktion på ammoniakfordampning er opfyldt uden gyllekølingsanlægget.

Det Økologiske Råd finder ikke, at undladelse af krav om BAT kan begrundes med, at minimumskravet på 15% reduktion af ammoniaktabet fra udvidelsen/ændringen er opfyldt, og at der ikke ligger nogen naturområder i nærheden af Ladegård. BAT har til formål at forebygge at forurening opstår og herigennem undgå unødig forurening og supplerer det beskyttelsesniveau, der følger af det generelle beskyttelsesniveau og det lokale miljøs tålegrænser. Det Økologiske Råd finder, at når gyllekølingsanlægget først er etableret, er omkostningerne ved at benytte det små i forhold til miljøeffekten, og det vil derfor være urimeligt, hvis det kun anvendes i det meget beskedne omfang, hvor der er behov for opvarmning af bygninger og tørring af staldene.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at skærpe vilkårene om anvendelse af BAT, så gyllekølingsanlægget kan indgå i miljøgodkendelsen som BAT, og så der fastsættes en frist for etablering af gylleforsuringsanlægget på f.eks. 3 år, efter at den nye stald er taget i brug.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small