Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Godkendelse af udspredningsarealer i Tarm

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes godkendelse af udspredningsarealer på Nørhedevej 18, 6880 Tarm i medfør af § 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklagede den 9. juni Ringkøbing-Skjern Kommunes miljøgodkendelse af udspredningsarealer på Nørhedevej 18, 6880 Tarm og fremsender hermed en begrundelse herfor.

Miljøgodkendelsen indebærer, at der meddeles godkendelse til udbringning af 280,74 DE husdyrgødning med følgende sammensætning:

  • 146,59 DE forarbejdet svinegylle fra separationsanlæg med 16.920 kg N/år og 2.790 kg P/år. Det er væskefraktionen, som bedriften modtager og udnyttelsesprocenten er sat til 85%.
  • 20,15 DE dybstrøelse med 319 kg N/år og 104 kg P/år
  • 10 DE kvæggylle med 1.000 kg N7år og 160 kg P/år
  • 104 DE svinegylle med 11.000 kg N/år og 3.140 kg P/år.

Husdyrgødningen udbringes på i alt 198,65 ha svarende til 1,41 DE/ha.

Udbringningsarealerne afvander til Ringkøbing Fjord, der er Natura 2000-område nr. 43 og Ramsarområde. Det er vurderet, at bevaringstatus for Ringkøbing Fjord er ugunstig og jfr. basisanalysen bør næringssaltniveauet falde endnu mere, så der igen kan etableres et naturligt niveau af bundvegetation.

129,93 ha af udbringningsarealerne er beliggende i nitratklasse 2 (51-75% reduktionskapacitet), hvor der kun må udbringes 65% af, hvad de generelle harmonikrav tillader, hvilket er beregnet til 1,1003 DE/ha (DEmax).

Ved projekttilpasning i form af 4% ekstra efterafgrøder kan der ifølge miljøgodkendelsen udbringes 1,41 DE/ha. Udvaskningsberegninger viser, at den reelle nitratudvaskning til overfladevandet vil være 85,4 kg N/ha/år.

Udvaskningen fra udbringningsarealerne til Ringkjøbing Fjord bliver således på 21-42 kg N/ha/år.

Det Økologiske Råd mangler en vurdering fra Ringkøbing-Skjern Kommune af, om det er muligt at opnå en gunstig bevaringsstatus for Ringkøbing Fjord ved en så stor udvaskning af nitrat til Natura 2000 området, når næringssaltniveauet ifølge basisanalysen bør reduceres yderligere.

Det Økologiske Råd bemærker, at der i nudrift ikke udbringes 1,4 DE/ha på udbringningsarealerne, men 1,1 DE/ha ifølge både ansøgningsskemaet og det senest offentliggjorte gødningsregnskab.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at foretage en vurdering af, om udvaskningen på 85,4 kg N/ha/år er forenelig med Danmarks forpligtelser vedr. Natura 2000-området Ringkjøbing Fjord, og om det er korrekt, at der ikke sker en øget kvælstofbelastning til Natura 2000-området fra nudrift til ansøgt drift.

Det fremgår af ansøgningsskemaet, at der udbringes 147 DE forarbejdet husdyrgødning på udbringningsarealerne fra gylleseparationsanlæg. I væskefraktionen er der 115 kg N/DE og 18,9 kg P/DE.

Det Økologiske Råd står uforstående over for, at der er et så højt fosforindhold i væskefraktionen, idet gylleseparering kan koncentrere 80-90% af fosforen i fiberfraktionen.

Det samlede fosforindhold i den udbragte husdyrgødning er på 6.194 kg P svarende til 22,1 kg P/DE. Ved udbringning af 1,41 DE/ha tilføres markerne 31,2 kg P/ha/år. Ved det anvendte sædskifte S4 fjernes der 21,1 kg P/ha/år, så der sker en overgødskning på 10,1 kg P/ha/år.

I nudrift er der ifølge ansøgningsskemaet et lavere P-indhold i husdyrgødningen nemlig 19,2 kg P/DE, og da der er udbringes 1,1 DE/ha husdyrgødning giver det en tilførsel på 21,1 kg P/ha/år svarende til fosforbalance ved det anvendte sædskifte.

Alle udbringningsarealerne er beliggende i opland til Natura 2000 område, der er overbelastet med fosfor og dele af udbringningsarealerne er drænede lavbundsarealer.

Der fremgår følgende af vejledningen til husdyrloven: ”Uanset fosfortal skal der på drænede lavbundsarealer, herunder drænede og grøftede sandjorde, stilles krav om, at fosforoverskuddet ikke må øges.”

Det Økologiske Råd finder på den baggrund, at miljøgodkendelsen medfører en forøgelse af fosforoverskuddet på drænede lavbundsarealer i strid med husdyrloven. Et uændret fosforoverskud vil medføre, at der højst kan udbringes 0,95 DE/ha i husdyrgødning medmindre fosforindholdet i husdyrgødningen reduceres.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at stille vilkår om, at der ikke må udbringes mere end 21 kg P/ha/år på grund af de drænede lavbundsarealer i oplandet til det fosforoverbelastede Natura 2000 område Ringkøbing Fjord.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small