Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Holbæk Kommune tillader stærkt forurenende sostald

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Holbæk Kommunes miljøgodkendelse af svinebrug på Nybyvej 29, 4390 Vipperød i medfør af § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklagede den 9. juni Holbæk Kommunes miljøgodkendelse af svinebrug på Nybyvej 29, 4390 Vipperød og fremsender hermed en begrundelse herfor.

Miljøgodkendelsen indebærer tilladelse til at udvide den eksisterende svineproduktion fra 1.140 årssøer med 7 kg’s grise til 2.150 årssøer med 7 kg’s grise. Det svarer til en udvidelse fra 265 DE til 500 DE. Godkendelsen omfatter opførelse af en ny drægtighedsstald og en ny farestald på tilsammen 4.259 m2 og en ny gyllebeholder på 5.200 m3.

Der skal etableres delvist spaltegulv i de nye drægtighedsafsnit og nedlægges køleslanger i kanalbund. Gyllekølingsanlægget skal være i drift 10 måneder årligt svarende til 7.100 driftstimer. Når køling er i drift, skal gylletemperaturen sænkes med minimum 2 grader i overfladen.

Der stilles krav om:

  • at maksimalt 3,25 % protein og 0,25 FE/kg svarende til 131 g råprotein pr FE til drægtige søer og maksimalt 4,8 % protein og 0,34 FE/kg svarende til 142 g råprotein/FE til diegivende søer
  • at minimum 50% af det samlede forbrug af foder skal opfylde kravene vedr. drægtige søer
  • at der maksimalt må tilføres 136 kg N/ha og 25,6 kg P/ha med organisk gødning. Er indholdet af næringsstoffer i husdyrgødningen højere, skal husdyrtrykket reduceres tilsvarende.

Den samlede ammoniakemission vil ifølge miljøgodkendelsens side 19 stige med 3.499 kg N/år fra 3.671 kg N/år til 7.170 kg N/år. I nudrift er ammoniaktabet på 13,9 kg N/DE og i ansøgt drift på 14,3 kg N/DE. Ammoniaktabet for udvidelsen er 14,9 kg N/DE, så udvidelsen medfører en forøgelse af ammoniakfordampningen pr. DE.

I den ansøgte drift er staldsystemet i den nye farestald kassestier med fuldspaltegulv, hvor ammoniaktabet er på 20% af udskilt N, mens staldsystemet i den eksisterende farestald er kassestier med delvist spaltegulv, hvor ammoniaktabet er på 10% af udskilt N.

Det Økologiske Råd finder det uacceptabelt at tillade et staldsystem, der udover at være forældet også har et ammoniaktab, der er dobbelt så stort som referencestaldsystemet. Ved at stille krav om delvist spaltegulv i den nye farestald vil ammoniaktabet kunne reduceres med ca. 800 kg N/år.

Holbæk Kommune har ikke vurderet BAT i den nye farestald, og har dermed ikke overholdt husdyrlovens krav om, at der skal foretages en vurdering af BAT i staldsystemet.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om enten at hjemvise sagen til fornyet behandling i Holbæk Kommune eller at stille krav om anvendelse af BAT i den nye farestald i form af et staldsystem med 10% ammoniaktab dvs. delvist spaltegulv.

Det Økologiske Råd anmoder endvidere Miljøklagenævnet om at skærpe kravene til BAT i forhold til minimumskravet på 15% ammoniakreduktion.

Der er i beregningsskemaet regnet med en ammoniakreduktionseffekt på 14% ved gyllekøling i 7.100 timer. I miljøgodkendelsen står på side 7, at gyllekølingsanlægget skal være i drift 10 måneder årligt svarende til 7100 timer, mens der på side 19 står, at det kan være hensigtsmæssigt, at anlægget ikke nødvendigvis leverer den nødvendige effekt i de varme sommermåneder, hvor den indvundne varme ikke nødvendigvis kan udnyttes. Derfor er opsat vilkår om at anlægget er i drift i de resterende 9 måneder af året og temperaturen i gylleoverfladen sænkes minimum 2°C.

Det Økologiske Råd finder ikke, at der er fagligt belæg for en så høj effekt, når vilkåret til gyllekølingsanlægget er:

  • at det ikke skal være i drift i sommermånederne, hvor ammoniakfordampningen er størst, og
  • at gylletemperaturen kun skal sænkes med 2 grader i gylleoverfladen.

Det fremgår af BAT-byggeblad 106.01-51, at danske undersøgelser med køling af gyllekanalen uden skraber har vist, at ammoniakfordampningen kan reduceres med 5-10 %, for hver grad temperaturen i gyllen sænkes. (LUS, med. nr. 357, 1997). En ammoniakreduktionseffekt på 14% vil derfor kræve, at gyllekølingsanlægget er i drift hele året igennem.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at vurdere, om der er dokumentation for, at der kan opnås en reduktionseffekt på ammoniakfordampningen på 14% ved gyllekøling i 7.100 timer uden for sommermånederne og ved en sænkning af temperaturen i gylleoverfladen på 2 grader.

Det fremgår af ansøgningsskemaet, at det maksimale dyretryk er fastsat til 1,2551 DE/ha på baggrund af, at 72,4 ha af de i alt 105 ha udbringningsarealer på bedriften er beliggende i nitratklasse 1.

Ved en projekttilpasning med 2% ekstra efterafgrøder er det reelle dyretryk hævet til 1,36 DE/ha i ansøgningsskemaet. I vilkår 26 tillades, at egne arealer kan tilføres fuldt husdyrtryk på 1,4 DE/ha, og at der maksimalt må tilføres 136 kg N/ha og 25,6 kg P/ha med organisk gødning.

Ifølge ansøgningsskemaet indeholder svinegyllen 97,2 kg N/DE og 25,7 kg P ab lager. Ved 1,4 DE/ha svarer det til 136 kg N/ha og 36 kg P/ha.

For at opfylde fosforkravet på 25,6 kg P/ha skal dyretrykket reduceres til 1 DE/ha på bedriftens udspredningsarealer, og der mangler således udspredningsarealer til 38 DE af de 143,7 DE, der ifølge ansøgningsskemaet udbringes på bedriftens egne arealer.

Det Økologiske Råd finder det utilfredsstillende, at vilkårene i miljøgodkendelsen ikke harmonerer med oplysningerne i ansøgningsskemaet.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at meddele ansøgeren, at der i ansøgningen skal redegøres for, hvordan fosforkravet vil blive opfyldt f.eks. ved anvendelse af foderoptimering, forøgelse af udbringningsarealet eller gylleseparering.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small