Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Skive Kommune godkender svinebrug

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Skive Kommunes miljøgodkendelse af svinebrug på Krarupvej 29, 7800 Skive i medfør af § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklagede den 9. juni Skive Kommunes miljøgodkendelse af svinebrug på Krarupvej 29, 7800 Skive og fremsender hermed en uddybet klage.

Miljøgodkendelsen indebærer tilladelse til at udvide den eksisterende svineproduktion fra 6.975 til 9.165 slagtesvin (30-105 kg). Det svarer til en udvidelse fra 210 DE til 276 DE. I forbindelse med udvidelsen forlænges den eksisterende stald med ca. 25x 40 meter i sydlig retning. Den eksisterende gylletank på 3.000 tons opbevaringskapacitet overdækkes som led i at begrænse ammoniakfordampningen fra stalden samt begrænse transporten af husdyrgødning, mens der ikke er overdækning på den anden gylletank på 1.200 tons opbevaringskapacitet.

Der foretages endvidere foderoptimering for at opfylde reduktionskravet vedr. ammoniak, idet foderkravet er 156,1 g råprotein/FE (norm 157,6 g råprotein/FE) og 2,88 FE/kg tilvækst (norm 2,87 FE/kg tilvækst).

Det fremgår af miljøgodkendelsen, at ammoniaktabet fra bedriften vil stige med 856 kg N/år fra 3.688 kg N/år til 4.544 N/år. Ammoniaktabet i den eksisterende produktion er således 17,6 kg N/DE og vil i den ansøgte produktion blive 16,5 kg N/DE/år. Ejendommen er beliggende ca. 340 m fra en § 3-beskyttet mose, og derudover ligger der en § 3-eng og en § 3 mose ca. 1 km syd for ejendommen og en § 3-eng ca. 1,2 km vest for ejendommen.

Det fremgår af miljøgodkendelsen side 24, at Skive Kommunen vurderer, at det er tilstrækkeligt, at staldanlægget opfylder kravet om 20% reduktion af ammoniakfordampningen på udvidelsen i forhold til bedste staldsystem.

Det Økologiske Råds beregning viser, at der i miljøgodkendelsen er regnet med 15% reduktion af ammoniakfordampningen på udvidelsen i forhold til bedste staldsystem, selv om der på side 6 i miljøgodkendelsen er oplyst, at ansøgningen er modtaget den 18. januar 2008, hvor kravet er 20% ammoniakreduktion.

I den eksisterende og fremtidige slagtesvineproduktion er staldsystemet drænet gulv + spalter (33/67). I dette staldsystem er ammoniaktabet i stalden på 14% af udskilt kvælstof og lugtkildestyrken på 450 OUE(lugtenheder)/sekund/tons svin.

Et staldsystem for slagtesvin med bedst tilgængelig teknik er et staldsystem med 50-75% fast gulv, hvor ammoniaktabet er på 8%, og hvor lugtkildestyrken er på 300 OUE/sekund/tons svin.

Der tillades således en udvidelse af produktionen med et staldsystem, der har et ammoniaktab, der ligger 57% over det bedste staldsystem, og som medfører 50% større lugtgener end referencestald 2005/2006.

Det Økologiske Råd finder det uacceptabelt at tillade en udvidelse af produktionen med et så kraftigt forurenende staldsystem.

Det fremgår af miljøgodkendelsens bilag 12, at Landbo Limfjord/Dansk Landbrugsrådgivning argumenterer for, at staldsystemet er valgt, fordi delvist spaltegulv har et betydeligt større arbejdskraftforbrug, da grisene ofte sviner den faste del af gulvarealet til i perioder.

Det Økologiske Råd finder ikke, at der er grundlag for at tillade et staldsystem med 14% ammoniaktab, da delvist spaltegulv anvendes generelt i Danmark ved udvidelser af slagtesvinestalde i dag. Det vil efter Det Økologiske Råds vurdering være muligt at etablere udvidelsen med delvist spaltegulv i forlængelse af den eksisterende stald.

Miljøgodkendelsen mangler en stillingtagen fra Skive Kommune til anvendelse af BAT i staldsystemet.

Der er stillet vilkår om fasefodring og maksimalt forbrug af råprotein på ejendommen, men der er ikke stillet vilkår som kan sikre, at kravene overholdes.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at stille krav om dokumentation f.eks. "Der skal foreligge dokumentation for, at der ved fodring af slagtesvinene er en gennemsnitlig anvendelse af ?? FE/kg tilvækst og ??? g råprotein/FE. Dokumentationen skal dække mindst en sammenhængende periode på 12 måneder. Dokumentationen skal være i form af fx effektivitetskontrol.”

Der er stillet vilkår om, at der skal anvendes fytase i alle foderblandinger, men det indgår ikke i ansøgningsskemaet, og der er ingen vilkår om dokumentation for overholdelse af kravet.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small