Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Norddjurs Kommune tillader udvidelse af minkfarm på Glesborg

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Norddjurs Kommunes tilladelse til udvidelse af minkfarm på Glesborg Kærvej 29, Glesborg i medfør af § 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklagede den 4. juni Norddjurs Kommunes tilladelse til udvidelse af minkfarm på Glesborg Kærvej 29, Glesborg og fremsender hermed en nærmere begrundelse for klagen.

Tilladelsen medfører en udvidelse af minkholdet fra 1.150 årstæver svarende til 26,14 DE til 1.630 årstæver svarende til 37,05 DE.

Ejendommen er beliggende klos op ad værdifuld, kvælstoffølsom natur, idet der inden for 300 meter både øst og vest for minkfarmen findes § 3 beskyttet natur i form af hede, eng og mose.

Der stilles vilkår om, at ammoniakfordampningen skal reduceres ved, at gyllerenderne skal udmuges 2 gange pr. uge, og at gyllebeholderen skal forsynes med fast låg.

Det fremgår af miljøtilladelsen, at tålegrænsen for heder er 10-20 kg N/ha/år, og at den allerede er overskredet i nudrift (23,6 kg N/ha/år), men da den beregnede merdeposition på 0,4 kg N/ha/år ved 2 gange ugentlig udmugning er mindre end 0,7 kg N/ha/år, som er lovens grænse for merdeposition på § 7 natur, kan der ikke stilles krav om yderligere reduktion.

Ifølge normtal er ammoniakemissionen på 1,65 kg N/årstæve, hvilket medfører at ammoniaktabet fra den eksisterende produktion er på 1.898 kg N/år.

Det fremgår af tilladelsen, at der er lagt følgende til grund for afgørelsen: ”Den samlede emission af ammoniak fra farmen efter udvidelsen er beregnet til 2.574 kg N/år. Meremissionen ved udvidelsen er beregnet til 581 kg N/år. Konsekvensen af aftalen om 2 gange ugentlige udmugninger af hele farmen, er at den samlede ammoniakemission reduceres med 18% til 2.110 kg N/år eller en meremission på 117 kg N/år.”

Ifølge Vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er normtallet for mink på 1,65 kg N/årstæve og 2 ugentlige tømninger af gyllerenderne medfører en reduktion i ammoniakfordampningen på 0,15 kg N/årstæve. Overdækning af gyllebeholderen reducerer ammoniaktabet fra 2% til 1%.

De stillede vilkår medfører således, at ammoniaktabet i stald reduceres fra 1,58 kg N/årstæve (31,15% af 5,07 kg udskilt N/årstæve) til 1,43 kg N/årstæve, idet 2 ugentlige udmugninger af gyllerenderne medfører, at ammoniakfordampningen fra stald reduceres med 0.15 kg N/årstæve. Overdækningen af gyllebeholderen medfører, at ammoniakfordampningen reduceres til 1% af (5,07-1,43) = 0,036 kg N/årstæve. Ammoniaktabet pr. årstæve bliver således 1,43 + 0,036 = 1,466. Fra de 1.630 årstæver bliver det således 2.390 kg N/år og ikke 2.110 kg N som oplyst i miljøtilladelsen.

Meremissionen bliver således på 492 kg N/år i forhold til nudriftens emission på 1.898 kg N/år og ikke 117 kg N/år som oplyst i tilladelsen. Da en merbelastning på 117 kg N/år er angivet til at medføre en øget belastning af heden på 0,4 kg N/år, så vil 492 kg N/år medføre en merbelastning af heden med 1,7 kg N/år, da kildestyrken er proportional med ammoniakdepositionen.

Den eksisterende ammoniakemission på 1.898 kg N/år kan således beregnes til at medføre en ammoniakdeposition på 6,5 kg N/år på hedearealet, når 117 kg N/år giver en ammoniakdeposition på 0,4 kg N/år.

Det Økologiske Råd finder på den baggrund, at minkfarmen udgør en alvorlig trussel mod heden, og der ikke bør tillades en udvidelse af minkproduktionen så tæt på hedearealet, da ammoniakudledningen fra minkfarmen vil medføre, at den naturlige hedevegetation på sigt vil forsvinde.

Det Økologiske Råd finder, at minkproduktionen er fejlplaceret, og at miljøkravene til den eksisterende produktion bør skærpes med krav om daglig udmugning, indtil produktionen på sigt kan flyttes til mere robuste områder. En tilladelse til udvidelsen vil bidrage til, at minkfarmen ikke bliver flyttet på sigt, og at de tekniske muligheder for at reducere ammoniakudledningen bl.a. ved hyppigere udmugning ikke kommer naturen til gode.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at ophæve tilladelsen til at udvide produktionen og subsidiært om at beslutte, at udvidelsen kræver en § 3-godkendelse.

Kvælstof

Ifølge normtallene udskiller en årstæve af mink 5,07 kg N svarende til 223 kg N/DE. Minktæver udskiller således dobbelt så meget kvælstof pr. DE som kvæg og svin (Tabel 1).

Tabel 1: Kvælstofudskillelse pr. DE ved forskellige husdyrproduktioner:
Dyreart Udskilt Kg N/dyr Antal dyr/DE Udskilt kg N/DE
Malkeko, jersey 111 kg N/årsko 1 årsko/DE 111 kg N/DE
Slagtesvin 3,19 kg N/slagtesvin 35 slagtesvin/DE 112 kg N/DE
Mink 5,07 kg N/årstæve 44 årstæver/DE 223 kg N/DE
Tabel 2: Ammoniaktab pr. DE ved forskellige husdyrproduktioner i referencestald med gylle:
Dyreart Ammoniaktab stald Ammoniaktab lager Samlet ammoniaktab
Malkeko, jersey 6% 2% 9 kg N/DE
Slagtesvin 12% 2% 15 kg N/DE
Mink 31,15% 2% 73 kg N/DE
Tabel 3: N-indhold i gylle ab lager pr. DE (Udskilt N/DE minus samlet ammoniaktab/DE)
Dyreart N-indhold i gylle ab lager/DE
Malkeko, jersey 102 kg N
Slagtesvin 97 kg N
Mink 150 kg N

Det meget store N-indhold i gylle ab lager på 150 kg N/DE for mink skyldes, at normtallene blev fastsat i 1990’erne, da der ikke var gyllerender under burene, men hvor al gyllen blot faldt ned på jorden og derefter jævnligt blev samlet på en møddingsplads. Det gav både et større ammoniaktab og en betydelig nedsivning af både kvælstof og fosfor under burene, så N-indholdet i minkgødningen ab lager var omkring 100 kg N/DE, og så kvælstoftabet ved fordampning og nedsivning var på ca. 120 kg N/DE.

I dag skal alle minkfarme have gyllerender under burene til opsamling af gyllen, der herefter med håndkraft eller mekanisk transporteres til en gyllebeholder. Det betyder, at der nu er ca. 150 kg N/DE i minkgødningen ab lager, og at kvælstoftabet ved fordampning og nedsivning er reduceret til ca. 70 kg N/DE.

Da der stilles vilkår om 2 ugentlige udmugninger af gyllerenderne stiger kvælstofindholdet i minkgyllen med 0,15 x 44 = 6,6 kg N/DE, og overdækningen af gyllebeholderen øger kvælstofindholdet i gyllen med 1,6 kg N/DE, så den bliver på 158,2 kg N/DE.

Der tillades udbringning af 10,9 DE minkgylle på 7,9 ha aftaleareal, hvilket vil medføre, at der udbringes 221,5 kg N/ha/år i minkgylle, hvilket er 51,5 kg N/ha/år over nitratdirektivets loft på 170 kg N/ha/år.

En overholdelse af nitratdirektivet vil indebære, at der stilles krav om, at der maksimalt må udbringes minkgylle fra 1,0 DE/ha/år.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at stille krav om, at nitratdirektivets loft på udbringning af maksimalt 170 kg N i husdyrgødning skal overholdes.

Fosfor

Tabel 4: Oversigt af overgødskningen med fosfor ved forskellige husdyrproduktioner
Dyreart Max. Antal DE/ha Udbragt antal Kg P/ha Bortføres med afgrøder kg P/ha Overgødskning Kg P/ha
Malkekvæg, tung race 2,3 42 kg 26 kg 16 kg P
Slagtesvin 1,4 26 kg 21-27 kg Op til 5 kg P
Søer 1,4 27 kg 21-27 kg Op til 6 kg P
Slagtekyllinger 1,4 34 kg 21-27 Op til 13 kg P
Mink 1,4 70 kg 21-27 Op til 49 kg P

Normtallene for minks udskillelse af fosfor er på 1,14 kg P/årstæve svarende til 50,2 kg P/DE/år.

En tilladelse til udbringning af 1,4 DE minkgylle/ha/år vil således medføre, at der udbringes 70 kg P/ha/år i minkgylle, hvilket er ca. 50 kg P/ha/år mere, end der vil blive fjernet med afgrøderne. Der er således tale om en overgødskning med fosfor på ca. 250%.

Det Økologiske Råd finder, at overgødskning er uacceptabel.

Det Økologiske Råd finder, at et fosforoverskud på 50 kg P/ha/år er i strid med lovens formål:

  • om at forebygge og begrænse forurening af …vand, jord og undergrund…
  • om at begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer
  • om at fremme anvendelse af bedste tilgængelige teknik, herunder renere teknologi

Et fosfortal på 2 til 4 anses for at være optimalt for planteproduktionen. Ved fosfortal 2-4 anbefales det, at der tilføres fosfor svarende til fraførslen, ved fosfortal over 4 anbefales, at tilførslen er mindre end fraførslen, indtil fosfortallet igen falder til niveau under 4. (Kilde: Knudsen, L. 2000: Fosforproblematikken set ud fra et landbrugsmæssigt synspunkt. DJF rapport nr. 34. Markbrug: 89-95).

Ifølge faglig rapport fra DMU, nr. 566 Begrænsning af fosfortab fra husdyrbrug vil et overskud på 10 kg fosfor pr. ha/år i 25 år forøge fosfortallet med ca. 1,0 enhed, dvs. et overskud på 50 kg fosfor/ha/år i 25 år vil forøge fosfortallet med 5 enheder, f.eks. fra 4,0 til 9,0.

Fosforbalance vil kræve, at der maksimalt udbringes minkgylle fra ca. 0,4 DE/ha/år.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at stille krav om fosforbalance, når udbringningsarealerne har et fosfortal, der overstiger 4,0.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small