Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Thisted Kommunes miljøgodkendelse af markarealer

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Thisted Kommunes miljøgodkendelse af markarealer på Ballerumvej 273, 7700 Thisted i medfør af § 16 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklagede den 13. maj Thisted Kommunes godkendelse af markarealer på Ballerumvej 273, 7700 Thisted og fremsender hermed en nærmere begrundelse for klagen.

Thisted Kommunes godkendelse af markarealerne på ejendommen Ballerumvej 273 omfatter 296,45 ha, der alle ligger i nitratklasse 2, mens 145,25 ha ligger i fosforklasse 0 og 151,2 ha i fosforklasse 2.

På arealerne udbringes der 373 DE kvæggylle og 56,8 DE minkgylle.

Da arealerne ligger i nitratklasse 2 skal husdyrtrykket reduceres til 65,63% af de generelle regler på 1,7 DE/ha for kvægbrug og 1,4 DE/ha for mink.

Ifølge miljøgodkendelsen giver det et husdyrtryk på 1,085 DE/ha. Ved anvendelse af sædskifte som angivet i ansøgningsmaterialet bliver det maksimale dyretryk på bedriften på 1,45 DE/ha.

Det fremgår af ansøgningsskemaet, at de tilførte 56,8 DE minkgylle indeholder 2.250 kg P og 6.500 kg N. Det svarer til 39,6 kg P/DE og 114 kg N/DE.

Da der ikke er stillet skærpede miljøkrav til minkproduktionen på Ballerumvej 265 må dets indhold af P og N baseres på normtallene.

Ifølge normtallene udskiller en årstæve af mink 5,07 kg N svarende til 223 kg N/DE.

Minktæver udskiller således dobbelt så meget kvælstof pr. DE som kvæg og svin (Tabel 1).

Tabel 1: Kvælstofudskillelse pr. DE ved forskellige husdyrproduktioner:
Dyreart Udskilt Kg N/dyr Antal dyr/DE Udskilt kg N/DE
Malkeko, jersey 111 kg N/årsko 1 årsko/DE 111 kg N/DE
Slagtesvin 3,19 kg N/slagtesvin 35 slagtesvin/DE 112 kg N/DE
Mink 5,07 kg N/årstæve 44 årstæver/DE 223 kg N/DE
Tabel 2: Ammoniaktab pr. DE ved forskellige husdyrproduktioner i referencestald med gylle:
Dyreart Ammoniaktab stald Ammoniaktab lager Samlet ammoniaktab
Malkeko, jersey 6% 2% 9 kg N/DE
Slagtesvin 12% 2% 15 kg N/DE
Mink 31,15% 2% 73 kg N/DE
Tabel 3: N-indhold i gylle ab lager pr. DE (Udskilt N/DE minus samlet ammoniaktab/DE)
Dyreart N-indhold i gylle ab lager/DE
Malkeko, jersey 102 kg N
Slagtesvin 97 kg N
Mink 150 kg N

Normtallene for minks udskillelse af fosfor er på 1,14 kg P/årstæve/år svarende til 50,2 kg P/DE/år.

Den tilførte gødningsmængde på 56,8 DE minkgylle må på den baggrund tilskrives et N-indhold på 8.520 kg N og et fosforindhold på 2.851 kg P.

Kvæggyllen på 373 DE er angivet at have et kvælstof-indhold på 31.291 kg N svarende til 83,9 kg N/DE og et fosforindhold på 6.200 kg P svarende til 16,6 kg P/DE.

Normtallene for kvæggylle er imidlertid ca. 102 kg N/DE og 18,3 kg P/DE.

Ifølge ansøgningsskemaet udbringes der i alt 37.791 kg N i husdyrgødning på bedriftens arealer, men benyttes normtallene udbringes der 150 x 56,8 + 373 x 102 = 46.566 kg N eller 23% mere end angivet i ansøgningsskemaet.

Ifølge ansøgningsskemaet udbringes der i alt 8.450 kg P i husdyrgødning på bedriftens arealer, men benyttes normtallene udbringes der 50,2 x 56,8 + 18,3 x 373 = 9.677 kg P eller 14,5% mere end angivet i miljøgodkendelsen.

Fosfortilførslen bliver således på 32,6 kg P/ha ved udbringning af 1,45 DE/ha.

Med en fosforfraførsel på 25,4 kg P/ha sker der en overgødskning med fosfor på 7,2 kg P/ha/år eller mere det det dobbelte af det i miljøgodkendelsen opgjorte på 3,1 kg P/ha.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om:

  • at ændre Thisted Kommunes afgørelse, så den baseres på normtal, hvor der ikke er dokumentation for, at indholdet af N og P ligger under normtallet,
  • at stille krav om fosforbalance de bedriften på grund af dens fosforfølsomme områder, og
  • at tilpasse det maksimale dyretryk til det reelle N-indhold i husdyrgødningen.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small