Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Frederikshavn Kommune tillader udvidelse af minkfarm 10 meter fra hede

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Frederikshavn Kommunes tilladelse til udvidelse af minkfarm på Sdr. Kirkevej 14, Læsø i medfør af § 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklager hermed Frederikshavns Kommunes tilladelse til udvidelse af minkfarm på Sdr. Kirkevej 14, Læsø fra 2000 minktæver (45,5 DE) til 2.882 minktæver (65,5 DE).

Udvidelsen sker på en ikke-landbrugspligtig ejendom, hvortil der hører ca. 9 ha jord, som dog ikke benyttes til udbringning, idet udbringningen sker ved hjælp af gylleaftaler.

Det Økologiske Råd har ud fra normtallene i vejledningen til husdyrloven beregnet ammoniakemissionen fra den eksisterende produktion til at være 1,61 kg N/årstæve ved en N-udskillelse på 5,07 kg N/årstæve og en ammoniakemission fra minkhallerne på 31,15% og fra overdækket gyllebeholder på 1%.

Den samlede ammoniakemission i den eksisterende produktion er således på 3.220 kg N/år.

Af ansøgningsskemaet fremgår, at den samlede ammoniakemission fra den eksisterende produktion er på 3.466,56 kg N/år. Det svarer til en ammoniakemission på 1,73 kg N/DE, hvilket er en overskridelse af normtallet, der som nævnt ligger på 1,61 kg N/årstæve/år ved overdækket gyllebeholder.

Kommunen har vurderet, at tilladelsen kan gives på følgende vilkår for at opfylde kravet i lovens § 7 om, at der ikke må ske nogen forøgelse af ammoniakfordampningen:

  • Eksisterende fast overdækning af gylletank skal bibeholdes
  • Gyllerender skal være etableret med en bredde på mindst 35 cm, og der skal tilføres halm ad libitum + 0,2 kg
  • Foderet til minkene skal have et proteinindhold på 32% i ugerne 30-47
  • Der skal ske daglig udmugning af gyllerender

Gyllerender på mindst 35 cm bredde reducerer ammoniakfordampningen med 0,075 kg N/årstæve, halm ad libitum reducerer ammoniakfordampningen med 0,05 kg N/årstæve, reduktion af proteinindholdet fra 33% til 32% reducerer ammoniakfordampningen med 0,1 kg N/årstæve og daglig tømning reducerer ammoniakfordampningen med 0,3 kg N/årtæve. Den samlede reduktion fra burene bliver på 0,525 kg N/årstæve, så tabet fra burene bliver på 1,06 kg N/årstæve. Med en emission på 1% i gyllebeholderen bliver det samlede ammoniakemission på 1,10 kg N/årstæve.

Ammoniakfordampningen fra 2.882 minktæver bliver således på 3.170 kg N/år.

Minkfarmens driftsbygninger er beliggende ca. 200 m fra Habitatområde 9 (Strandenge på Læsø og Havet syd herfor), Fuglebeskyttelsesområde 10 (Læsø, sydlige del) og Ramsarområde 10. De nærmeste arealer syd og vest for bedriften er kortlagt som tør (4030) og våd (4010) hede med en tålegrænse på henholdsvis 10-15 og 10-25 kg N/ha/år afhængig af naturtilstanden på arealet. Hedearealet syd for bedriften har en god naturtilstand, og således en vurderet tålegrænse på 10 kg N/ha/år. For dette hedeområde er tålegrænsen allerede overskredet pga. baggrundsbelastningen. Det fremgår af basisanalysen for området, at kvælstofbelastningen fra lokale kilder skal nedbringes og som minimum ikke må forøges.

Driftsbygninger er endvidere beliggende kun ca. 10 meter fra et hedeareal mod nord og vest.

Det Økologiske Råd finder, at der ikke bør tillades en udvidelse af produktion så tæt på de meget kvælstoffølsomme og værdifulde naturområder, da ammoniakudledningen fra minkfarmen vil modvirke opnåelse af en gunstig bevaringsstatus for de kvælstoffølsomme naturtyper og medføre en så voldsom ammoniakdeposition på heden, der ligger blot 10 meter fra minkfarmen, at den på sigt vil forsvinde.

Det Økologiske Råd finder, at minkproduktionen er fejlplaceret, og at miljøkravene til den eksisterende produktion bør skærpes med de tiltag, der foreslås for den udvidede produktion, og at produktionen på sigt bør flyttes til mere robuste områder. En tilladelse til udvidelsen vil bidrage til, at minkfarmen ikke bliver flyttet på sigt, og at de tekniske muligheder for at reducere ammoniakudledningen ikke kommer naturen til gode.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at ophæve tilladelsen til udvidelse af produktionen med henvisning til dens placering, og til at der ikke er landbrugspligt på ejendommen.

Det fremgår af miljøgodkendelsen, at der er indgået gødningsaftaler svarende til 65,5 DE, men af ansøgningsskemaet fremgår der kun gylleaftaler svarende til 58,2 DE. De resterende 7,3 DE fremstår som om de udbringes på bedriftens egne arealer. Der meddeles tilladelse til at udbringe 1,4 DE minkgylle/ha på udbringningsarealerne, og det oplyses, at ét af udbringningsarealerne ligger umiddelbart op til et internationalt beskyttelsesområde, og grænser direkte op til habitatnaturtypen strandeng, der indgår i udpegningsgrundlaget for Habitatområdet og derfor ikke må forringes, men skal opretholdes eller forbedres. Omkring 110 meter sydvest for udbringningsarealet ligger et surt overdrev (6230) med tilstandsklasse II, hvilket indikerer, at den reelle tålegrænse ligger i den lave ende af tålegrænsen.

Det fremgår ikke, at der vil blive meddelt en § 16 godkendelse af udbringningsarealerne.

Det Økologiske Råd finder, at det ikke er acceptabelt at udbringe 1,4 DE/ha minkgylle på grund af dets meget høje kvælstofindhold, og slet ikke klos op ad Habitatområder med kvælstoffølsom natur, og at udbringningsarealerne bør have en § 16-tilladelse.

Ifølge normtallene udskiller en årstæve af mink 5,07 kg N svarende til 223 kg N/DE. Minktæver udskiller således dobbelt så meget kvælstof pr. DE som kvæg og svin (Tabel 1).

Tabel 1: Kvælstofudskillelse pr. DE ved forskellige husdyrproduktioner:
Dyreart Udskilt Kg N/dyr Antal dyr/DE Udskilt kg N/DE
Malkeko, jersey 111 kg N/årsko 1 årsko/DE 111 kg N/DE
Slagtesvin 3,19 kg N/slagtesvin 35 slagtesvin/DE 112 kg N/DE
Mink 5,07 kg N/årstæve 44 årstæver/DE 223 kg N/DE
Tabel 2: Ammoniaktab pr. DE ved forskellige husdyrproduktioner i referencestald med gylle:
Dyreart Ammoniaktab stald Ammoniaktab lager Samlet ammoniaktab
Malkeko, jersey 6% 2% 9 kg N/DE
Slagtesvin 12% 2% 15 kg N/DE
Mink 31,15% 2% 73 kg N/DE
Tabel 3: N-indhold i gylle ab lager pr. DE (Udskilt N/DE minus samlet ammoniaktab/DE)
Dyreart N-indhold i gylle ab lager/DE
Malkeko, jersey 102 kg N
Slagtesvin 97 kg N
Mink 150 kg N

Det meget store N-indhold i gylle ab lager på 150 kg N/DE for mink skyldes, at normtallene blev fastsat i 1990’erne, da der ikke var gyllerender under burene, men hvor al gyllen blot faldt ned på jorden og derefter jævnligt blev samlet på en møddingsplads. Det gav både et større ammoniaktab og en betydelig nedsivning af både kvælstof og fosfor under burene, så N-indholdet i minkgødningen ab lager var omkring 100 kg N/DE, og så kvælstoftabet ved fordampning og nedsivning var på ca. 120 kg N/DE.

I dag skal alle minkfarme have gyllerender under burene til opsamling af gyllen, der herefter med håndkraft eller mekanisk transporteres til en gyllebeholder. Det betyder, at der nu er ca. 150 kg N/DE i minkgødningen ab lager, og at kvælstoftabet ved fordampning og nedsivning er reduceret til ca. 70 kg N/DE.

Ved de stillede krav om reduktion af ammoniakemissionen i minkhaller og gyllebeholder øges N-indholdet i minkgyllen til 174,7 kg N/DE/år.

Ifølge ansøgningsskemaet udbringes der 1,4 DE minkgylle/ha svarende til 245 kg N/ha. Der sker således en overskridelse af nitratdirektivets loft på udbringning af maksimalt 170 kg N/ha i husdyrgødning med 75 kg eller 44%.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at stille krav om, at nitratdirektivets loft på 170 kg N/ha i husdyrgødning skal overholdes på udbringningsarealerne.

Fosfor

Tabel 4: Oversigt af overgødskningen med fosfor ved forskellige husdyrproduktioner
Dyreart Max. Antal DE/ha Udbragt antal Kg P/ha Bortføres med afgrøder kg P/ha Overgødskning Kg P/ha
Malkekvæg, tung race 2,3 42 kg 26 kg 16 kg P
Slagtesvin 1,4 26 kg 21-27 kg Op til 5 kg P
Søer 1,4 27 kg 21-27 kg Op til 6 kg P
Slagtekyllinger 1,4 34 kg 21-27 Op til 13 kg P
Mink 1,4 70 kg 21-27 Op til 49 kg P

Normtallene for minks udskillelse af fosfor er på 1,14 kg P/årstæve/år svarende til 50,2 kg P/DE/år.

En tilladelse til udbringning af 1,4 DE minkgylle/ha medfører, at der udbringes 70,3 kg P/ha, og der fjernes ifølge ansøgningsskemaet 26,9 kg P/ha/år med afgrøderne, så der overgødskes med ca. 43 kg P/ha/år. Der er således tale om en overgødskning med fosfor på ca. 160%.

Det Økologiske Råd finder, at et fosforoverskud på 43 kg P/ha/år er i strid med lovens formål:

  • om at forebygge og begrænse forurening af …vand, jord og undergrund…
  • om at begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer
  • om at fremme anvendelse af bedste tilgængelige teknik, herunder renere teknologi

Et fosfortal på 2 til 4 anses for at være optimalt for planteproduktionen. Ved fosfortal 2-4 anbefales det, at der tilføres fosfor svarende til fraførslen, ved fosfortal over 4 anbefales, at tilførslen er mindre end fraførslen, indtil fosfortallet igen falder til niveau under 4. (Kilde: Knudsen, L. 2000: Fosforproblematikken set ud fra et landbrugsmæssigt synspunkt. DJF rapport nr. 34. Markbrug: 89-95).

Ifølge faglig rapport fra DMU, nr. 566 Begrænsning af fosfortab fra husdyrbrug vil et overskud på 10 kg fosfor pr. ha/år i 25 år forøge fosfortallet med ca. 1,0 enhed, dvs. et overskud på 43 kg fosfor/ha/år i 25 år vil forøge fosfortallet med 4,3 enheder, f.eks. fra 4,0 til 8,3.

Det Økologiske Råd anmoder Miljøklagenævnet om at stille vilkår om fosforbalance på udbringningsarealer med et fosfortal, der overstiger 4,0.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small