Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Brønderslev Kommunes tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Brønderslev Kommunes tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift på Steffenhøj 160, 9700 Brønderslev i medfør af § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklagede den 8. maj Brønderslev Kommunes tillæg til miljøgodkendelse af svinebedrift på Steffenhøj, 9700 Brønderslev.

Det Økologiske Råd fremsender hermed en nærmere begrundelse for klagen.

Det fremgår af ansøgningen, at der i marts 2007 er meddelt miljøgodkendelse af det eksisterende anlæg, hvor produktionen er 1.077 søer og 250 slagtesvin svarende til 257,9 DE. Der skete ingen udvidelse af produktionen i forbindelse med godkendelsen.

Det meddeles nu tilladelse til at udvide produktionen til 1.300 søer og 800 polte svarende til i alt 328 DE.

Det Økologiske Råd bemærker:

  • at det ikke fremgår af miljøgodkendelsen, hvor 356 DE af den producerede svinegylle i den ansøgte gødningsregnskab stammer,
  • at der af bedriftens seneste gødningsregnskab for perioden 01/08 2005 – 31/07 2006 fremgår, at antallet af dyreenheder i perioden 1. august 2005 til 31. juli 2006 var på 407,55 DE, og at der blev udbragt 324,1 DE husdyrgødning på et harmoniareal på 299,2 ha dvs. 1,08 DE/ha.
  • at det ikke fremgår af tillægget til miljøgodkendelse, at der skal anvendes foderoptimering i produktionen, og derfor heller ikke er stillet nogen vilkår om kontrol af, at foderoptimeringen også reelt sker,
  • at der er fejl i ansøgningsskemaet, idet der i nudrift på side 15 er angivet 1.077 årssøer med en indgangsvægt på 25 kg og en udgangsvægt på 113 kg og med 30 fravænnede grise pr årsso.

Det Økologiske Råd finder, at der skal stilles vilkår om dokumentation af foderoptimeringen, herunder at den skal dække mindst en sammenhængende periode på 12 måneder og være i form af fx effektivitetskontrol.

Det fremgår, at 42% af udbringningsarealerne afvander til Natura 2000 område, der er udpeget som overbelastet med fosfor. Heraf er 25 ha lavbundsareal som er drænet (fosforklasse 1). Det fremgår ikke, hvor arealet er beliggende, og der er ikke angivet noget areal i Fosforklasse 1 i ansøgningsskemaet. Det fremgår af miljøgodkendelse, at kravet til fosfor i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug er i henhold til ansøgningsmaterialet overholdt.

Det fremgår af ansøgningsskemaet, at svinegyllen, der anvendes på bedriften, indeholder 22,6 kg P/DE, så der vil blive udbragt 31,6 kg P/ha ved udbringning af 1,4 DE gylle/ha. Ved det anvendte sædskifte S4 fjernes der 21,1 kg P/ha/år ifølge Miljøministeriets notat af 27.06.2007 om Standardsædskifter og referencesædskifter. Der vil således ske en overgødskning med fosfor på 10,5 kg P/ha/år på bedriftens arealer og herunder på arealet i fosforklasse 1.

Det Økologiske Råd anbefaler, at der stilles vilkår om fosforbalance på arealer med et fosfortal på over 4,0.

Det Økologiske Råd finder, at tillægget til miljøgodkendelsen er så mangelfuldt både med hensyn til beskrivelse af produktionen, udbringningsarealerne, anvendelse af BAT samt med hensyn til fastsættelse af vilkår, at det ikke kan danne grundlag for en udvidelse af produktionen.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at ophæve tillægget til miljøgodkendelse og hjemvise sagen til fornyet behandling i Brønderslev Kommune.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small