Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Varde Kommune godkender kvægbrug

Klage til Miljøklagenævnet

Klage over Varde Kommunes miljøgodkendelse af kvægbrug på Torrupvej 70, Alslev, 6800 Varde i medfør af § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det Økologiske Råd påklagede den 2. maj Varde Kommunes miljøgodkendelse af kvægbrug på Torrupvej 70, Alslev, 6800 Varde.

Miljøgodkendelsen indebærer en udvidelse af kvægproduktionen fra 246,8 DE til 324,5 DE bestående af 196 malkekøer (tung race) og 84 jerseykøer, 33 småkalve (tung race) og 14 småkalve jersey, 14 tyrekalve (tung race) og 33 tyrekalve jersey samt 5 heste.

Godkendelsen omfatter bl.a. etablering af nyt inventar i den eksisterende kostald.

Stalden er opført med staldsystemet sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal), der har et ammoniaktab på 8%, mens det bedste staldsystem i dag har et ammoniaktab på 4%.

For at reducere ammoniaktabet stilles der vilkår om, at spalterne skal rengøres med spalteskrabere som minimum 6 gange dagligt i kostalden. Denne rengøring er i ansøgningsskemaet beregnet til at give en reduktion i ammoniaktabet på 20%.

Det Økologiske Råd finder ikke, at der er belæg for at 6 daglige skrabninger kan reducere ammoniaktabet med 20%, da det endog er usikkert, om 12 daglige skrabninger vil kunne reducere det med 20%.

Det Økologiske Råd finder på den baggrund ikke, at miljøgodkendelsen opfylder kravet om 15% reduktion i ammoniaktabet i forhold til referencestald 2005/2006.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om at tage stilling til om 6 daglige skrabninger reducerer ammoniaktabet med 20%.

Der fremgår af miljøgodkendelsen, at husdyrbrugets sædskifte skal følge ansøgningens sædskifte nr. K6, der beskrives således i miljøgodkendelsen på side 16: ”Der anvendes sædskifte K6 med 10% efterafgrøder. Standardsædskiftet består af 25% vårkorn, 5% lovpligtige efterafgrøder, 10% vinterkorn, 40% sædskifte-kløvergræs el. vedvarende græs og 20% helsæd/majs. Det giver et udvaskningsindex på 89. Det vurderes, at sædskifte K6 kan forventes anvendt ved driften af det ansøgte husdyrbrug. Ansøgningen oplyser, at der bliver 2% areal med efterafgrøder over Plantedirektoratets krav.”

Af Miljøministeriets notat af 27.06.2007 om ”Standardsædskifter og referencesædskifter” står der, at sædskifte K6 med 10% efterafgrøder består af 24% vårkorn, 6% lovpligtige efterafgrøder, 10% vinterkorn, 40% sædskiftekløvergræs el. vedvarende græs og 20% helsæd/majs. Det giver et udvaskningsindeks på 92. For sædskiftet K4, der angives som referencesædskifte er udvaskningsindekset ligeledes på 92. Der er således ikke nogen reduktion i udvaskningen som følge af ændringen af sædskiftet. Men der er 6% lovpligtige efterafgrøder i Miljøministeriets notat mod 5% i miljøgodkendelsen.

Det fremgår endvidere af bedriftens seneste gødningsregnskab, der dækker perioden 01/08 2005 – 31/07 2006, at bedriften har et harmoniareal på 193,51 ha, og at der er udbragt 282,03 DE på bedriftens arealer. Det svarer til 1,46 DE husdyrgødning/ha. I den ansøgte drift øges det til 1,63 DE husdyrgødning/ha.

Det Økologiske Råd vurderer på den baggrund ikke, at der vil ske en reduktion i udvaskningen fra 81,1 kg N/ha til 77,8 kg N/ha som angivet i ansøgningsskemaet.

Bedriftens udbringningsarealer afvander via mindre vandløb til Varde Å og Vadehavet, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde (EF-Habitatområde nr. 77: Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde, EF-Habitatområde nr. 78: Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde. EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 49: Engarealer ved Ho Bugt, EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 57; Vadehavet, samt Ramsarområde nr. 27: Vadehavet.

Varde Kommune oplyser, at Vadehavet er i henhold til bekendtgørelsen udpeget som mindre sårbart overfor kvælstof.

På Miljøstyrelsens hjemmeside findes et sårbarhedskort for nitrat, hvoraf det fremgår, at ejendommen er beliggende i oplandet til meget sårbare Natura 2000 områder.

Det Økologiske Råd anmoder på den baggrund Miljøklagenævnet om:

  • at træffe afgørelse om at der i denne konkrete sag er sådanne særlige forhold, som kan begrunde en fravigelse af det generelle beskyttelsesniveau, idet ejendommen er beliggende i oplandet til meget sårbare Natura 2000 områder,
  • at ændre miljøgodkendelsen, så sædskiftet K6 svarer til beskrivelsen i Miljøministeriets notat af 27.06.2007 både med hensyn til afgrødesammensætning og udvaskningsindeks,
  • at vurdere om der vil ske en reduktion i udvaskningen fra 81,1 kg N/ha til 77,8 kg N/ha som angivet i miljøgodkendelsen.

Med venlig hilsen
Hans Nielsen


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small